موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مزایای فیزیکی همزیستی میکروبی
The Mechanistic Benefits of Microbial Symbionts
نام کتاب:

دانلود کتاب مزایای فیزیکی همزیستی میکروبی

The Mechanistic Benefits of Microbial Symbionts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Christon J. Hurst
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی  واکنش چوب
The Biology of Reaction Wood
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی واکنش چوب

The Biology of Reaction Wood
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Barry Gardiner , John Barnett , Pekka Saranpää and Joseph Gril
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک زمانی و فرآیند محیط زیست
Temporal Dynamics and Ecological Process
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک زمانی و فرآیند محیط زیست

Temporal Dynamics and Ecological Process
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Colleen K. Kelly , Michael G. Bowler and Gordon A. Fox
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب mRNA سنتتیک: تولید، مقدمه در سلول، و عواقب فیزیولوژیکی
Synthetic mRNA: Production, Introduction Into Cells, and Physiological Consequences
نام کتاب:

دانلود کتاب mRNA سنتتیک: تولید، مقدمه در سلول، و عواقب فیزیولوژیکی

Synthetic mRNA: Production, Introduction Into Cells, and Physiological Consequences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Robert E. Rhoads
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول استنباط برای آمارگران
Inference Principles for Biostatisticians
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول استنباط برای آمارگران

Inference Principles for Biostatisticians
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Ian C. Marschner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفی تنوع حشرات استرالیا
‘In Considerable Variety’: Introducing the Diversity of Australia’s Insects
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفی تنوع حشرات استرالیا

‘In Considerable Variety’: Introducing the Diversity of Australia’s Insects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Tim R. New
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست سمیت ایمنی: روش ها و پروتکل ها
Immunotoxicity Testing: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تست سمیت ایمنی: روش ها و پروتکل ها

Immunotoxicity Testing: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Rodney R. Dietert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیماری روشنایی: مقدمه ای بر پروتئین های فلورسنت سبز
Illuminating Disease: An Introduction to Green Fluorescent Proteins
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری روشنایی: مقدمه ای بر پروتئین های فلورسنت سبز

Illuminating Disease: An Introduction to Green Fluorescent Proteins
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Marc Zimmer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک انسانی
Human Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک انسانی

Human Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ricki Lewis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم چگونه کار می کند: تکامل: ماهیت علم و علم طبیعت
How Science Works: Evolution: The Nature of Science & The Science of Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب علم چگونه کار می کند: تکامل: ماهیت علم و علم طبیعت

How Science Works: Evolution: The Nature of Science & The Science of Nature
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: John Ellis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیستون داستیلاز: روش ها و پروتکل ها
Histone Deacetylases: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب هیستون داستیلاز: روش ها و پروتکل ها

Histone Deacetylases: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Sibaji Sarkar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غربالگری توان بالا: روش ها و پروتکل ها
High Throughput Screening: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب غربالگری توان بالا: روش ها و پروتکل ها

High Throughput Screening: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: William P. Janzen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی تکوینی توتیای دریایی و سایر بی مهرگان دریایی: روش ها و پروتکل  ها
Developmental Biology of the Sea Urchin and Other Marine Invertebrates: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی تکوینی توتیای دریایی و سایر بی مهرگان دریایی: روش ها و پروتکل ها

Developmental Biology of the Sea Urchin and Other Marine Invertebrates: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: David J. Carroll and Stephen A. Stricker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و تحلیل بلند مدت مطالعات و مانیتورینگ نظارت محیط زیست
Design and Analysis of Long-term Ecological Monitoring Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و تحلیل بلند مدت مطالعات و مانیتورینگ نظارت محیط زیست

Design and Analysis of Long-term Ecological Monitoring Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Robert A. Gitzen , Joshua J. Millspaugh , Andrew B. Cooper and Daniel S. Licht
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم صخره های مرجانی : استراتژی برای اکوسیستم همزیستی و همزیستی با انسان تحت تنش چندگانه
Coral Reef Science: Strategy for Ecosystem Symbiosis and Coexistence with Humans under Multiple Stresses (Coral Reefs of the World)
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم صخره های مرجانی : استراتژی برای اکوسیستم همزیستی و همزیستی با انسان تحت تنش چندگانه

Coral Reef Science: Strategy for Ecosystem Symbiosis and Coexistence with Humans under Multiple Stresses (Coral Reefs of the World)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Hajime Kayanne
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بالینی
Clinical Decision Support Systems: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بالینی

Clinical Decision Support Systems: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Eta S. Berner
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مژه ها: روش ها و پروتکل ها
Cilia: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مژه ها: روش ها و پروتکل ها

Cilia: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Peter Satir and Søren Tvorup Christensen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی رژیم غذایی مدیترانه ای
Chemistry of the Mediterranean Diet
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی رژیم غذایی مدیترانه ای

Chemistry of the Mediterranean Diet
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Amélia Martins Delgado , Maria Daniel Vaz Almeida , Salvatore Parisi and Tobias N. Wassermann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاروتنوئیدها در طبیعت: بیوسنتز، تنظیم و عملکرد
Carotenoids in Nature: Biosynthesis, Regulation and Function
نام کتاب:

دانلود کتاب کاروتنوئیدها در طبیعت: بیوسنتز، تنظیم و عملکرد

Carotenoids in Nature: Biosynthesis, Regulation and Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Claudia Stange
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی پروتئین ها و پپتیدهای: روش ها و پروتکل ها
Capillary Electrophoresis of Proteins and Peptides: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی پروتئین ها و پپتیدهای: روش ها و پروتکل ها

Capillary Electrophoresis of Proteins and Peptides: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Nguyet Thuy Tran and Myriam Taverna
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر