موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب گیرنده های نوری مهره داران
Vertebrate Photoreceptors: Functional Molecular Bases
نام کتاب:

دانلود کتاب گیرنده های نوری مهره داران

Vertebrate Photoreceptors: Functional Molecular Bases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Takahisa Furukawa , James B. Hurley and Satoru Kawamura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین
Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
نام کتاب:

دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین

Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Morten Tønnessen , Kristin Armstrong Oma and Silver Rattasepp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف ممتاز حشرات
Super Bug Encyclopedia
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف ممتاز حشرات

Super Bug Encyclopedia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: DK
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 72.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد هوشمند برای کاربردهای پیشرفته محیط زیست
Smart Materials for Advanced Environmental Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد هوشمند برای کاربردهای پیشرفته محیط زیست

Smart Materials for Advanced Environmental Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Peng Wang , Hans-Jorg Schneider and Mohsen Shahinpoor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید انار و بازاریابی
Pomegranate Production and Marketing
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید انار و بازاریابی

Pomegranate Production and Marketing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Ibrahim Kahramanoglu and Serhat Usanmaz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسید نیتریک گیاه: روش ها و پروتکل ها
Plant Nitric Oxide: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسید نیتریک گیاه: روش ها و پروتکل ها

Plant Nitric Oxide: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Kapuganti Jagadis Gupta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم نیتروژن در برنج
Nitrogen Metabolism in Rice
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم نیتروژن در برنج

Nitrogen Metabolism in Rice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Pranab Basuchaudhuri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات زیاد پیکر و الکترواستاتیک در مولکول های زیستی
Many-Body Effects and Electrostatics in Biomolecules
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات زیاد پیکر و الکترواستاتیک در مولکول های زیستی

Many-Body Effects and Electrostatics in Biomolecules
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Qiang Cui , Markus Meuwly , Pengyu Ren
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های آمار زیستی برای دانشجویان پزشکی و تحقیقاتی
Mahajan's Methods in Biostatistics for Medical Students and Research Workers
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آمار زیستی برای دانشجویان پزشکی و تحقیقاتی

Mahajan's Methods in Biostatistics for Medical Students and Research Workers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Arun Bhadra Khanal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  MACPF / CDC پروتئین ها - عوامل دفاع، حمله و تهاجم
MACPF/CDC Proteins - Agents of Defence, Attack and Invasion
نام کتاب:

دانلود کتاب MACPF / CDC پروتئین ها - عوامل دفاع، حمله و تهاجم

MACPF/CDC Proteins - Agents of Defence, Attack and Invasion
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gregor Anderluh and Robert Gilbert
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس غرب نیل: روش ها و پروتکل ها
West Nile Virus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس غرب نیل: روش ها و پروتکل ها

West Nile Virus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Tonya M. Colpitts
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلونینگ درمانی
The Therapeutic Cloning Debate: Global Science and Journalism in the Public Sphere
نام کتاب:

دانلود کتاب کلونینگ درمانی

The Therapeutic Cloning Debate: Global Science and Journalism in the Public Sphere
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Eric A. Jensen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمونه جنگلها و بقای سازگار
The Paradigm of Forests and the Survival of the Fittest
نام کتاب:

دانلود کتاب نمونه جنگلها و بقای سازگار

The Paradigm of Forests and the Survival of the Fittest
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Sergio A. Molina-Murillo and Carlos Rojas Alvarado
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روغن پالم
The Oil Palm
نام کتاب:

دانلود کتاب روغن پالم

The Oil Palm
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: R. H. V. Corley , P. B. H. Tinker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میتوز اسپیندل: روش ها و پروتکل ها
The Mitotic Spindle: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب میتوز اسپیندل: روش ها و پروتکل ها

The Mitotic Spindle: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Paul Chang and Ryoma Ohi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیر تکاملی اندامکهای سلولی
The Biogenesis of Cellular Organelles
نام کتاب:

دانلود کتاب سیر تکاملی اندامکهای سلولی

The Biogenesis of Cellular Organelles
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Chris Mullins
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم زراعت معتدل  و اصلاح: مطالعات زیست محیطی و ژنتیکی
Temperate Crop Science and Breeding: Ecological and Genetic Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم زراعت معتدل و اصلاح: مطالعات زیست محیطی و ژنتیکی

Temperate Crop Science and Breeding: Ecological and Genetic Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Sarra Abramovna Bekuzarova , Nina Anatolievna Bome , Anatoly Ivanovich Opalko and Larissa I. Weisfeld
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ورزش ها و تغذیه ورزش
Sports and Exercise Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب ورزش ها و تغذیه ورزش

Sports and Exercise Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: William D. McArdle BS M.Ed PhD , Frank I. Katch and Victor L. Katch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 133.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان: مواد غذایی، پزشکی، و زمین سبز
Plants: Food, Medicine, and the Green Earth (Discovering the Earth)
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان: مواد غذایی، پزشکی، و زمین سبز

Plants: Food, Medicine, and the Green Earth (Discovering the Earth)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Michael Allaby , Richard Garratt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 37.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنوع عملکردی گیاهان: صفات ارگانیسم، ساختار جامعه، و خواص اکوسیستم
Plant Functional Diversity: Organism traits, community structure, and ecosystem properties
نام کتاب:

دانلود کتاب تنوع عملکردی گیاهان: صفات ارگانیسم، ساختار جامعه، و خواص اکوسیستم

Plant Functional Diversity: Organism traits, community structure, and ecosystem properties
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Eric Garnier , Marie-Laure Navas and Karl Grigulis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر