موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مفاهیم در بیوتکنولوژی: تاریخچه، علم و کسب و کار
Concepts in Biotechnology: History, Science and Business
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم در بیوتکنولوژی: تاریخچه، علم و کسب و کار

Concepts in Biotechnology: History, Science and Business
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Klaus Buchholz and John Collins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 56.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروب شناسی بالینی
Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی بالینی

Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Mark Gladwin , William Trattler and C.Scott Mahan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری کروموزوم: روش ها و پروتکل ها
Chromosome Architecture: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری کروموزوم: روش ها و پروتکل ها

Chromosome Architecture: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Mark C. Leake
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چیکونگونیا ویروس: روش ها و پروتکل ها
Chikungunya Virus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب چیکونگونیا ویروس: روش ها و پروتکل ها

Chikungunya Virus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Justin Jang Hann Chu and Swee Kim Ang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کموتاکسی: روش ها و پروتکل ها
Chemotaxis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب کموتاکسی: روش ها و پروتکل ها

Chemotaxis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Tian Jin and Dale Hereld
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد شیمیایی زیستی اسیدهای نوکلئیک: اصول و کاربرد بالینی
Chemical Biology of Nucleic Acids: Fundamentals and Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد شیمیایی زیستی اسیدهای نوکلئیک: اصول و کاربرد بالینی

Chemical Biology of Nucleic Acids: Fundamentals and Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Volker A. Erdmann (Deceased) , Wojciech T. Markiewicz and Jan Barciszewski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاروتنوئیدها: تغذیه، تجزیه و تحلیل و فناوری
Carotenoids: Nutrition, Analysis and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب کاروتنوئیدها: تغذیه، تجزیه و تحلیل و فناوری

Carotenoids: Nutrition, Analysis and Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Malgorzata Baranska and Agnieszka Kaczor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی درمانی سرطان: پارادایم ها، عمل و وعده
Cancer Immunotherapy: Paradigms, Practice and Promise
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی درمانی سرطان: پارادایم ها، عمل و وعده

Cancer Immunotherapy: Paradigms, Practice and Promise
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Tyler J. Curiel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسگرهای زیستی بر اساس آپتامرها و آنزیم ها
Biosensors Based on Aptamers and Enzymes
نام کتاب:

دانلود کتاب حسگرهای زیستی بر اساس آپتامرها و آنزیم ها

Biosensors Based on Aptamers and Enzymes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Man Bock Gu and Hak-Sung Kim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار در بهداشت عمومی با استفاده از STATA
Biostatistics in Public Health Using STATA
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار در بهداشت عمومی با استفاده از STATA

Biostatistics in Public Health Using STATA
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Erick L. Suárez , Cynthia M. Pérez , Graciela M. Nogueras and Camille Moreno-Gorrín
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی و بوم شناسی ساردین ها و آنچوی ها
Biology and Ecology of Sardines and Anchovies
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی و بوم شناسی ساردین ها و آنچوی ها

Biology and Ecology of Sardines and Anchovies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Konstantinos Ganias
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیستم بسته: مدلسازی و طراحی
Batch Processing: Modeling and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیستم بسته: مدلسازی و طراحی

Batch Processing: Modeling and Design
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Urmila Diwekar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هموستاز دیواره سلول باکتری: روش ها و پروتکل ها
Bacterial Cell Wall Homeostasis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب هموستاز دیواره سلول باکتری: روش ها و پروتکل ها

Bacterial Cell Wall Homeostasis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Hee-Jeon Hong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش‌های شیمیایی جوی
Atmospheric Reaction Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش‌های شیمیایی جوی

Atmospheric Reaction Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Hajime Akimoto
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه و آموزش کاربردی اسب
Applied Equine Nutrition and Training
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه و آموزش کاربردی اسب

Applied Equine Nutrition and Training
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Arno Lindner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیتوپلانکتون: تنوع و بوم شناسی
An Introduction to Phytoplanktons: Diversity and Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیتوپلانکتون: تنوع و بوم شناسی

An Introduction to Phytoplanktons: Diversity and Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ruma Pal and Avik Kumar Choudhury
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات جایگزین و سیستم های کشت
Alternative Crops and Cropping Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات جایگزین و سیستم های کشت

Alternative Crops and Cropping Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Petr Konvalina
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال ژن بیگانه در گیاهان، جلد 2: دستاوردها و اثرات
Alien Gene Transfer in Crop Plants, Volume 2: Achievements and Impacts
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال ژن بیگانه در گیاهان، جلد 2: دستاوردها و اثرات

Alien Gene Transfer in Crop Plants, Volume 2: Achievements and Impacts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Aditya Pratap and Jitendra Kumar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیرنده های نوری مهره داران
Vertebrate Photoreceptors: Functional Molecular Bases
نام کتاب:

دانلود کتاب گیرنده های نوری مهره داران

Vertebrate Photoreceptors: Functional Molecular Bases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Takahisa Furukawa , James B. Hurley and Satoru Kawamura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین
Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
نام کتاب:

دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین

Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Morten Tønnessen , Kristin Armstrong Oma and Silver Rattasepp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر