موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زیست شناسی و بوم شناسی ساردین ها و آنچوی ها
Biology and Ecology of Sardines and Anchovies
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی و بوم شناسی ساردین ها و آنچوی ها

Biology and Ecology of Sardines and Anchovies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Konstantinos Ganias
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیستم بسته: مدلسازی و طراحی
Batch Processing: Modeling and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیستم بسته: مدلسازی و طراحی

Batch Processing: Modeling and Design
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Urmila Diwekar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هموستاز دیواره سلول باکتری: روش ها و پروتکل ها
Bacterial Cell Wall Homeostasis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب هموستاز دیواره سلول باکتری: روش ها و پروتکل ها

Bacterial Cell Wall Homeostasis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Hee-Jeon Hong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش‌های شیمیایی جوی
Atmospheric Reaction Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش‌های شیمیایی جوی

Atmospheric Reaction Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Hajime Akimoto
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه و آموزش کاربردی اسب
Applied Equine Nutrition and Training
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه و آموزش کاربردی اسب

Applied Equine Nutrition and Training
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Arno Lindner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیتوپلانکتون: تنوع و بوم شناسی
An Introduction to Phytoplanktons: Diversity and Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیتوپلانکتون: تنوع و بوم شناسی

An Introduction to Phytoplanktons: Diversity and Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ruma Pal and Avik Kumar Choudhury
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات جایگزین و سیستم های کشت
Alternative Crops and Cropping Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات جایگزین و سیستم های کشت

Alternative Crops and Cropping Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Petr Konvalina
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال ژن بیگانه در گیاهان، جلد 2: دستاوردها و اثرات
Alien Gene Transfer in Crop Plants, Volume 2: Achievements and Impacts
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال ژن بیگانه در گیاهان، جلد 2: دستاوردها و اثرات

Alien Gene Transfer in Crop Plants, Volume 2: Achievements and Impacts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Aditya Pratap and Jitendra Kumar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیرنده های نوری مهره داران
Vertebrate Photoreceptors: Functional Molecular Bases
نام کتاب:

دانلود کتاب گیرنده های نوری مهره داران

Vertebrate Photoreceptors: Functional Molecular Bases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Takahisa Furukawa , James B. Hurley and Satoru Kawamura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین
Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
نام کتاب:

دانلود کتاب عقیده در مورد حیوانات در عصر آنتروپوسین

Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Morten Tønnessen , Kristin Armstrong Oma and Silver Rattasepp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف ممتاز حشرات
Super Bug Encyclopedia
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف ممتاز حشرات

Super Bug Encyclopedia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: DK
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 72.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد هوشمند برای کاربردهای پیشرفته محیط زیست
Smart Materials for Advanced Environmental Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد هوشمند برای کاربردهای پیشرفته محیط زیست

Smart Materials for Advanced Environmental Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Peng Wang , Hans-Jorg Schneider and Mohsen Shahinpoor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید انار و بازاریابی
Pomegranate Production and Marketing
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید انار و بازاریابی

Pomegranate Production and Marketing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Ibrahim Kahramanoglu and Serhat Usanmaz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسید نیتریک گیاه: روش ها و پروتکل ها
Plant Nitric Oxide: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسید نیتریک گیاه: روش ها و پروتکل ها

Plant Nitric Oxide: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Kapuganti Jagadis Gupta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم نیتروژن در برنج
Nitrogen Metabolism in Rice
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم نیتروژن در برنج

Nitrogen Metabolism in Rice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Pranab Basuchaudhuri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات زیاد پیکر و الکترواستاتیک در مولکول های زیستی
Many-Body Effects and Electrostatics in Biomolecules
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات زیاد پیکر و الکترواستاتیک در مولکول های زیستی

Many-Body Effects and Electrostatics in Biomolecules
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Qiang Cui , Markus Meuwly , Pengyu Ren
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های آمار زیستی برای دانشجویان پزشکی و تحقیقاتی
Mahajan's Methods in Biostatistics for Medical Students and Research Workers
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آمار زیستی برای دانشجویان پزشکی و تحقیقاتی

Mahajan's Methods in Biostatistics for Medical Students and Research Workers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Arun Bhadra Khanal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  MACPF / CDC پروتئین ها - عوامل دفاع، حمله و تهاجم
MACPF/CDC Proteins - Agents of Defence, Attack and Invasion
نام کتاب:

دانلود کتاب MACPF / CDC پروتئین ها - عوامل دفاع، حمله و تهاجم

MACPF/CDC Proteins - Agents of Defence, Attack and Invasion
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gregor Anderluh and Robert Gilbert
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس غرب نیل: روش ها و پروتکل ها
West Nile Virus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس غرب نیل: روش ها و پروتکل ها

West Nile Virus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Tonya M. Colpitts
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلونینگ درمانی
The Therapeutic Cloning Debate: Global Science and Journalism in the Public Sphere
نام کتاب:

دانلود کتاب کلونینگ درمانی

The Therapeutic Cloning Debate: Global Science and Journalism in the Public Sphere
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Eric A. Jensen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر