موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آربوسکولار میکوریزا: فیزیولوژی و عملکرد
Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function
نام کتاب:

دانلود کتاب آربوسکولار میکوریزا: فیزیولوژی و عملکرد

Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Hinanit Koltai and Yoram Kapulnik
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه دام
Animal Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه دام

Animal Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Peter McDonald
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از هوش محاسباتی در زیست شناسی
Application of Computational Intelligence to Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از هوش محاسباتی در زیست شناسی

Application of Computational Intelligence to Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Ravi Bhramaramba and Akula Chandra Sekhar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اگرواکولوژی در چین: علم، عمل، و مدیریت پایدار
Agroecology in China: Science, Practice, and Sustainable Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اگرواکولوژی در چین: علم، عمل، و مدیریت پایدار

Agroecology in China: Science, Practice, and Sustainable Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Luo Shiming and Stephen R. Gliessman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم پیت لند گرمسیری
Tropical Peatland Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم پیت لند گرمسیری

Tropical Peatland Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Mitsuru Osaki and Nobuyuki Tsuji
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئین ها با عملکرد چندگانه در سلامت و بیماری
The Serpin Family: Proteins with Multiple Functions in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین ها با عملکرد چندگانه در سلامت و بیماری

The Serpin Family: Proteins with Multiple Functions in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Margarethe Geiger , Felix Wahlmüller and Margareta Furtmüller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش هسته ای: روش ها و پروتکل ها
The Nuclear Envelope: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش هسته ای: روش ها و پروتکل ها

The Nuclear Envelope: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Sue Shackleton , Philippe Collas and Eric C. Schirmer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  میکروب شناسی پزشکی و ایمونولوژی
Review of Medical Microbiology and Immunology
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی و ایمونولوژی

Review of Medical Microbiology and Immunology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Warren Levinson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پسرفت سیر تکاملی در حین بحران عمده انقراض
Retrograde Evolution During Major Extinction Crises
نام کتاب:

دانلود کتاب پسرفت سیر تکاملی در حین بحران عمده انقراض

Retrograde Evolution During Major Extinction Crises
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Jean Guex
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبات هدف گذاری پروتئين: پیش بینی، انتخاب و فعالیت مهار کننده های خاص
Protein Targeting Compounds: Prediction, Selection and Activity of Specific Inhibitors
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات هدف گذاری پروتئين: پیش بینی، انتخاب و فعالیت مهار کننده های خاص

Protein Targeting Compounds: Prediction, Selection and Activity of Specific Inhibitors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Thomas Böldicke
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی  سیستم های پروکاریوتی
Prokaryotic Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سیستم های پروکاریوتی

Prokaryotic Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Nevan J. Krogan and Mohan Babu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Osmolytes و سازگاری گیاهان به تغییر محیط
Osmolytes and Plants Acclimation to Changing Environment: Emerging Omics Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب Osmolytes و سازگاری گیاهان به تغییر محیط

Osmolytes and Plants Acclimation to Changing Environment: Emerging Omics Technologies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Noushina Iqbal , Rahat Nazar and Nafees A. Khan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تاثیر چرخه قمری بر زندگی
Moonstruck: How Lunar Cycles Affect Life
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تاثیر چرخه قمری بر زندگی

Moonstruck: How Lunar Cycles Affect Life
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Ernest Naylor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو RNA: شواهد پزشکی: از زیست شناسی مولکولی تا عمل بالینی
microRNA: Medical Evidence: From Molecular Biology to Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو RNA: شواهد پزشکی: از زیست شناسی مولکولی تا عمل بالینی

microRNA: Medical Evidence: From Molecular Biology to Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gaetano Santulli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی: راهنمای آزمایشگاهی
Microbiology: A Laboratory Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی: راهنمای آزمایشگاهی

Microbiology: A Laboratory Manual
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: James G. Cappuccino and Natalie Sherman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه میکروبی استایرن
Microbial Styrene Degradation
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه میکروبی استایرن

Microbial Styrene Degradation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Dirk Tischler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های ترکیبی زیست شناسی
Hybrid Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های ترکیبی زیست شناسی

Hybrid Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Oded Maler , Ádám Halász , Thao Dang and Carla Piazza
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وراثت انسان
Human Heredity: Principles and Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب وراثت انسان

Human Heredity: Principles and Issues
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Michael Cummings
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 53.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فسفو اینوزید ها I : آنزیم های سنتز و تخریب
Phosphoinositides I: Enzymes of Synthesis and Degradation
نام کتاب:

دانلود کتاب فسفو اینوزید ها I : آنزیم های سنتز و تخریب

Phosphoinositides I: Enzymes of Synthesis and Degradation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Tamas Balla , Matthias Wymann and John D. York
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاکتور شوک حرارتی
Heat Shock Factor
نام کتاب:

دانلود کتاب فاکتور شوک حرارتی

Heat Shock Factor
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Akira Nakai
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر