موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تغذیه دام
Animal Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه دام

Animal Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Peter McDonald
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از هوش محاسباتی در زیست شناسی
Application of Computational Intelligence to Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از هوش محاسباتی در زیست شناسی

Application of Computational Intelligence to Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Ravi Bhramaramba and Akula Chandra Sekhar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اگرواکولوژی در چین: علم، عمل، و مدیریت پایدار
Agroecology in China: Science, Practice, and Sustainable Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اگرواکولوژی در چین: علم، عمل، و مدیریت پایدار

Agroecology in China: Science, Practice, and Sustainable Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Luo Shiming and Stephen R. Gliessman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم پیت لند گرمسیری
Tropical Peatland Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم پیت لند گرمسیری

Tropical Peatland Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Mitsuru Osaki and Nobuyuki Tsuji
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئین ها با عملکرد چندگانه در سلامت و بیماری
The Serpin Family: Proteins with Multiple Functions in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین ها با عملکرد چندگانه در سلامت و بیماری

The Serpin Family: Proteins with Multiple Functions in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Margarethe Geiger , Felix Wahlmüller and Margareta Furtmüller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش هسته ای: روش ها و پروتکل ها
The Nuclear Envelope: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش هسته ای: روش ها و پروتکل ها

The Nuclear Envelope: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Sue Shackleton , Philippe Collas and Eric C. Schirmer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  میکروب شناسی پزشکی و ایمونولوژی
Review of Medical Microbiology and Immunology
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی و ایمونولوژی

Review of Medical Microbiology and Immunology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Warren Levinson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پسرفت سیر تکاملی در حین بحران عمده انقراض
Retrograde Evolution During Major Extinction Crises
نام کتاب:

دانلود کتاب پسرفت سیر تکاملی در حین بحران عمده انقراض

Retrograde Evolution During Major Extinction Crises
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Jean Guex
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبات هدف گذاری پروتئين: پیش بینی، انتخاب و فعالیت مهار کننده های خاص
Protein Targeting Compounds: Prediction, Selection and Activity of Specific Inhibitors
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات هدف گذاری پروتئين: پیش بینی، انتخاب و فعالیت مهار کننده های خاص

Protein Targeting Compounds: Prediction, Selection and Activity of Specific Inhibitors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Thomas Böldicke
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی  سیستم های پروکاریوتی
Prokaryotic Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سیستم های پروکاریوتی

Prokaryotic Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Nevan J. Krogan and Mohan Babu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Osmolytes و سازگاری گیاهان به تغییر محیط
Osmolytes and Plants Acclimation to Changing Environment: Emerging Omics Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب Osmolytes و سازگاری گیاهان به تغییر محیط

Osmolytes and Plants Acclimation to Changing Environment: Emerging Omics Technologies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Noushina Iqbal , Rahat Nazar and Nafees A. Khan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تاثیر چرخه قمری بر زندگی
Moonstruck: How Lunar Cycles Affect Life
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تاثیر چرخه قمری بر زندگی

Moonstruck: How Lunar Cycles Affect Life
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Ernest Naylor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو RNA: شواهد پزشکی: از زیست شناسی مولکولی تا عمل بالینی
microRNA: Medical Evidence: From Molecular Biology to Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو RNA: شواهد پزشکی: از زیست شناسی مولکولی تا عمل بالینی

microRNA: Medical Evidence: From Molecular Biology to Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gaetano Santulli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی: راهنمای آزمایشگاهی
Microbiology: A Laboratory Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی: راهنمای آزمایشگاهی

Microbiology: A Laboratory Manual
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: James G. Cappuccino and Natalie Sherman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه میکروبی استایرن
Microbial Styrene Degradation
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه میکروبی استایرن

Microbial Styrene Degradation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Dirk Tischler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های ترکیبی زیست شناسی
Hybrid Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های ترکیبی زیست شناسی

Hybrid Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Oded Maler , Ádám Halász , Thao Dang and Carla Piazza
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وراثت انسان
Human Heredity: Principles and Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب وراثت انسان

Human Heredity: Principles and Issues
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Michael Cummings
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 53.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فسفو اینوزید ها I : آنزیم های سنتز و تخریب
Phosphoinositides I: Enzymes of Synthesis and Degradation
نام کتاب:

دانلود کتاب فسفو اینوزید ها I : آنزیم های سنتز و تخریب

Phosphoinositides I: Enzymes of Synthesis and Degradation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Tamas Balla , Matthias Wymann and John D. York
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاکتور شوک حرارتی
Heat Shock Factor
نام کتاب:

دانلود کتاب فاکتور شوک حرارتی

Heat Shock Factor
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Akira Nakai
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاثیر ژنتیک بر پاسخ به درمان های دارویی برای اختلالات روانپزشکی
Genetic Influences on Response to Drug Treatment for Major Psychiatric Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب تاثیر ژنتیک بر پاسخ به درمان های دارویی برای اختلالات روانپزشکی

Genetic Influences on Response to Drug Treatment for Major Psychiatric Disorders
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Janusz K. Rybakowski and Alessandro Serretti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر