موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ناهنجاری های رایج
Common Malformations
نام کتاب:

دانلود کتاب ناهنجاری های رایج

Common Malformations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Lewis B. Holmes
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی DNA و DNA خود مونتاژ
Coarse-Grained Modelling of DNA and DNA Self-Assembly
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی DNA و DNA خود مونتاژ

Coarse-Grained Modelling of DNA and DNA Self-Assembly
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Thomas E. Ouldridge
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های کروماتین
Chromatin Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های کروماتین

Chromatin Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Srikumar P. Chellappan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شامپانزه های ساحل دریاچه
Chimpanzees of the Lakeshore: Natural History and Culture at Mahale
نام کتاب:

دانلود کتاب شامپانزه های ساحل دریاچه

Chimpanzees of the Lakeshore: Natural History and Culture at Mahale
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Toshisada Nishida
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تکامل گوشتخواران: نظرات جدید در تکامل نژادی، شکل و عملکرد
Carnivoran Evolution: New Views on Phylogeny, Form and Function
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل گوشتخواران: نظرات جدید در تکامل نژادی، شکل و عملکرد

Carnivoran Evolution: New Views on Phylogeny, Form and Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Anjali Goswami and Anthony Friscia
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت سرطان سینه و پزشکی مولکولی
Breast Cancer Management and Molecular Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت سرطان سینه و پزشکی مولکولی

Breast Cancer Management and Molecular Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Martine Piccart , William C. Wood , Chie-Mien Hung , Lawrence J. Solin and Fatima Cardoso
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش انشعاب در زیست شناسی
Branching Processes in Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش انشعاب در زیست شناسی

Branching Processes in Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Marek Kimmel and David Axelrod
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی
Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی

Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Deniz Ekinci
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی: تغییر زندگی از طریق علم - جلد 1 پزشکی
Biotechnology: Changing Life Through Science - Volume 1 Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی: تغییر زندگی از طریق علم - جلد 1 پزشکی

Biotechnology: Changing Life Through Science - Volume 1 Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: K. Lee Lerner and Brenda Wilmoth Lerner
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 37.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوپلیمر ها در کلوئید های مواد غذایی: ترمودینامیک و تعاملات مولکولی
Biopolymers in Food Colloids: Thermodynamics and Molecular Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوپلیمر ها در کلوئید های مواد غذایی: ترمودینامیک و تعاملات مولکولی

Biopolymers in Food Colloids: Thermodynamics and Molecular Interactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Maria Germanovna Semenova and Eric Dickinson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوذرات زیستی: بیوسنتز و مفاهیم بیوتکنولوژی پایدار
Bio-Nanoparticles: Biosynthesis and Sustainable Biotechnological Implications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوذرات زیستی: بیوسنتز و مفاهیم بیوتکنولوژی پایدار

Bio-Nanoparticles: Biosynthesis and Sustainable Biotechnological Implications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Om V. Singh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استقلال بیولوژیکی: یک پرس و جو فلسفی و نظری
Biological Autonomy: A Philosophical and Theoretical Enquiry
نام کتاب:

دانلود کتاب استقلال بیولوژیکی: یک پرس و جو فلسفی و نظری

Biological Autonomy: A Philosophical and Theoretical Enquiry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Alvaro Moreno and Matteo Mossio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوانفورماتیک و تجزیه و تحلیل داده ها در میکروبیولوژی
Bioinformatics and Data Analysis in Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانفورماتیک و تجزیه و تحلیل داده ها در میکروبیولوژی

Bioinformatics and Data Analysis in Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Ozlem Tastan Bishop
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات مهندسی زیستی در سلول و بافت
Bioengineering in Cell and Tissue Research
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات مهندسی زیستی در سلول و بافت

Bioengineering in Cell and Tissue Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Gerhard M. Artmann and Shu Chien
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی باغبانی
Basics of Horticulture
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی باغبانی

Basics of Horticulture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Sharon Pastor Simson and Martha C. Straus
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 25.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رویکردی یکپارچه به دینامیک جانشینی: گام و نحوه تغییر پوشش گیاهی
An Integrative Approach to Successional Dynamics: Tempo and Mode of Vegetation Change
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکردی یکپارچه به دینامیک جانشینی: گام و نحوه تغییر پوشش گیاهی

An Integrative Approach to Successional Dynamics: Tempo and Mode of Vegetation Change
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Scott J. Meiners , Steward T. A. Pickett , Mary L. Cadenasso
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمفی فیل ها: اتصال مولکولی و  کاربرد ها
Amphiphiles: Molecular Assembly and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آمفی فیل ها: اتصال مولکولی و کاربرد ها

Amphiphiles: Molecular Assembly and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Ramanathan Nagarajan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد سیستم تئوری به سیستم و زیست شناسی مصنوعی : خصوصیات مدل ها و سیستم ها
A Systems Theoretic Approach to Systems and Synthetic Biology I: Models and System Characterizations
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد سیستم تئوری به سیستم و زیست شناسی مصنوعی : خصوصیات مدل ها و سیستم ها

A Systems Theoretic Approach to Systems and Synthetic Biology I: Models and System Characterizations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Vishwesh Kulkarni and Guy-Bart Stan and Karthik Raman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کمتر سبز و زمین دلپذیر: تهدید حیات وحش ما
A Less Green and Pleasant Land: Our Threatened Wildlife
نام کتاب:

دانلود کتاب کمتر سبز و زمین دلپذیر: تهدید حیات وحش ما

A Less Green and Pleasant Land: Our Threatened Wildlife
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Professor Norman Maclean
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی درختان حرا و علف های دریایی
The Biology of Mangroves and Seagrasses
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی درختان حرا و علف های دریایی

The Biology of Mangroves and Seagrasses
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Peter J. Hogarth
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر