موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  بیوپلیمر ها در کلوئید های مواد غذایی: ترمودینامیک و تعاملات مولکولی
Biopolymers in Food Colloids: Thermodynamics and Molecular Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوپلیمر ها در کلوئید های مواد غذایی: ترمودینامیک و تعاملات مولکولی

Biopolymers in Food Colloids: Thermodynamics and Molecular Interactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Maria Germanovna Semenova and Eric Dickinson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوذرات زیستی: بیوسنتز و مفاهیم بیوتکنولوژی پایدار
Bio-Nanoparticles: Biosynthesis and Sustainable Biotechnological Implications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوذرات زیستی: بیوسنتز و مفاهیم بیوتکنولوژی پایدار

Bio-Nanoparticles: Biosynthesis and Sustainable Biotechnological Implications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Om V. Singh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استقلال بیولوژیکی: یک پرس و جو فلسفی و نظری
Biological Autonomy: A Philosophical and Theoretical Enquiry
نام کتاب:

دانلود کتاب استقلال بیولوژیکی: یک پرس و جو فلسفی و نظری

Biological Autonomy: A Philosophical and Theoretical Enquiry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Alvaro Moreno and Matteo Mossio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوانفورماتیک و تجزیه و تحلیل داده ها در میکروبیولوژی
Bioinformatics and Data Analysis in Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانفورماتیک و تجزیه و تحلیل داده ها در میکروبیولوژی

Bioinformatics and Data Analysis in Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Ozlem Tastan Bishop
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات مهندسی زیستی در سلول و بافت
Bioengineering in Cell and Tissue Research
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات مهندسی زیستی در سلول و بافت

Bioengineering in Cell and Tissue Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Gerhard M. Artmann and Shu Chien
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی باغبانی
Basics of Horticulture
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی باغبانی

Basics of Horticulture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Sharon Pastor Simson and Martha C. Straus
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 25.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رویکردی یکپارچه به دینامیک جانشینی: گام و نحوه تغییر پوشش گیاهی
An Integrative Approach to Successional Dynamics: Tempo and Mode of Vegetation Change
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکردی یکپارچه به دینامیک جانشینی: گام و نحوه تغییر پوشش گیاهی

An Integrative Approach to Successional Dynamics: Tempo and Mode of Vegetation Change
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Scott J. Meiners , Steward T. A. Pickett , Mary L. Cadenasso
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمفی فیل ها: اتصال مولکولی و  کاربرد ها
Amphiphiles: Molecular Assembly and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آمفی فیل ها: اتصال مولکولی و کاربرد ها

Amphiphiles: Molecular Assembly and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Ramanathan Nagarajan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد سیستم تئوری به سیستم و زیست شناسی مصنوعی : خصوصیات مدل ها و سیستم ها
A Systems Theoretic Approach to Systems and Synthetic Biology I: Models and System Characterizations
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد سیستم تئوری به سیستم و زیست شناسی مصنوعی : خصوصیات مدل ها و سیستم ها

A Systems Theoretic Approach to Systems and Synthetic Biology I: Models and System Characterizations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Vishwesh Kulkarni and Guy-Bart Stan and Karthik Raman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کمتر سبز و زمین دلپذیر: تهدید حیات وحش ما
A Less Green and Pleasant Land: Our Threatened Wildlife
نام کتاب:

دانلود کتاب کمتر سبز و زمین دلپذیر: تهدید حیات وحش ما

A Less Green and Pleasant Land: Our Threatened Wildlife
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Professor Norman Maclean
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی درختان حرا و علف های دریایی
The Biology of Mangroves and Seagrasses
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی درختان حرا و علف های دریایی

The Biology of Mangroves and Seagrasses
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Peter J. Hogarth
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بر هم کنش گیاه–محیط : پاسخ ها و رویکرد ها به کاهش استرس
Plant-Environment Interaction: Responses and Approaches to Mitigate Stress
نام کتاب:

دانلود کتاب بر هم کنش گیاه–محیط : پاسخ ها و رویکرد ها به کاهش استرس

Plant-Environment Interaction: Responses and Approaches to Mitigate Stress
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Mohamed Mahgoub Azooz and Parvaiz Ahmad
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندوزومهای گیاهی: روش ها و پروتکل ها
Plant Endosomes: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب اندوزومهای گیاهی: روش ها و پروتکل ها

Plant Endosomes: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Marisa S. Otegui
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل نژادی، آناتومی و فیزیولوژی ماهیان کهن
Phylogeny, Anatomy and Physiology of Ancient Fishes
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل نژادی، آناتومی و فیزیولوژی ماهیان کهن

Phylogeny, Anatomy and Physiology of Ancient Fishes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Giacomo Zaccone , Konrad Dabrowski , Michael S. Hedrick , Jorge M. O. Fernandes , Jose M. Icardo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 38.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز: یک رویکرد جدید به سطوح مولکولی، سلولی ارگانیسم
Photosynthesis: A New Approach to the Molecular, Cellular, and Organismal Levels
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز: یک رویکرد جدید به سطوح مولکولی، سلولی ارگانیسم

Photosynthesis: A New Approach to the Molecular, Cellular, and Organismal Levels
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Suleyman I. Allakhverdiev
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آفات گیاهان زینتی، درختان، درختچه ها و گل
Pests of Ornamental Trees, Shrubs and Flowers, Second Edition: A Color Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب آفات گیاهان زینتی، درختان، درختچه ها و گل

Pests of Ornamental Trees, Shrubs and Flowers, Second Edition: A Color Handbook
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: David V. Alford
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسید پالمتیک: پیدایش، بیوشیمی و اثرات بهداشتی
Palmitic Acid: Occurrence, Biochemistry and Health Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب اسید پالمتیک: پیدایش، بیوشیمی و اثرات بهداشتی

Palmitic Acid: Occurrence, Biochemistry and Health Effects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Lucas F. Porto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحرک  DNA
Mobile DNA III
نام کتاب:

دانلود کتاب تحرک DNA

Mobile DNA III
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Nancy L. Craig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 75 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژیکی بهداشت مواد غذایی
Microbiological Food Hygiene
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژیکی بهداشت مواد غذایی

Microbiological Food Hygiene
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Eino Elias Hakalehto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت گوشت: عوامل ژنتیکی و محیطی
Meat Quality: Genetic and Environmental Factors
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت گوشت: عوامل ژنتیکی و محیطی

Meat Quality: Genetic and Environmental Factors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Wieslaw Przybylski and David Hopkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر