موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب به سوی اکولوژی پیوسته
Toward a Unified Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب به سوی اکولوژی پیوسته

Toward a Unified Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Timothy F. H. Allen and Thomas W. Hoekstra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی آمین در قارچ ها: توزیع آنها، متابولیسم و نقش در تمایز سلولی و مورفوژنز (قارچ شناسی)
Polyamines in Fungi: Their Distribution, Metabolism, and Role in Cell Differentiation and Morphogenesis (Mycology)
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی آمین در قارچ ها: توزیع آنها، متابولیسم و نقش در تمایز سلولی و مورفوژنز (قارچ شناسی)

Polyamines in Fungi: Their Distribution, Metabolism, and Role in Cell Differentiation and Morphogenesis (Mycology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Laura Valdés-Santiago , José Ruiz-Herrera
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مزایای سلامتی مواد غذایی تخمیرشده ونوشیدنی ها
Health Benefits of Fermented Foods and Beverages
نام کتاب:

دانلود کتاب مزایای سلامتی مواد غذایی تخمیرشده ونوشیدنی ها

Health Benefits of Fermented Foods and Beverages
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jyoti Prakash Tamang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ایمونوهیستوشیمی عملی: پرسش و پاسخ های متداول (FAQ)
Handbook of Practical Immunohistochemistry: Frequently Asked Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ایمونوهیستوشیمی عملی: پرسش و پاسخ های متداول (FAQ)

Handbook of Practical Immunohistochemistry: Frequently Asked Questions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Fan Lin and Jeffrey Prichard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 63.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چاقی: راهنمای چاقی - جلد 2: کاربرد های بالینی
Handbook of Obesity, Two-Volume Set: Handbook of Obesity - Volume 2: Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب چاقی: راهنمای چاقی - جلد 2: کاربرد های بالینی

Handbook of Obesity, Two-Volume Set: Handbook of Obesity - Volume 2: Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: George A Bray and Claude Bouchard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک کلروپلاست و میتوکندری
Genomics of Chloroplasts and Mitochondria
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک کلروپلاست و میتوکندری

Genomics of Chloroplasts and Mitochondria
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ralph Bock and Volker Knoop
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه برداری ژنوم و ژنومیک در انسان و غیر انسانی نخستیها
Genome Mapping and Genomics in Human and Non-Human Primates
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه برداری ژنوم و ژنومیک در انسان و غیر انسانی نخستیها

Genome Mapping and Genomics in Human and Non-Human Primates
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ravindranath Duggirala , Laura Almasy , Sarah Williams-Blangero , Solomon F.D. Paul and Chittaranjan Kole
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک و ژنومیک پاپایا
Genetics and Genomics of Papaya
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک و ژنومیک پاپایا

Genetics and Genomics of Papaya
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ray Ming and Paul H. Moore
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول شیمی عمومی، آلی، و  زیستی
Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول شیمی عمومی، آلی، و زیستی

Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: John E. McMurry , Carl A. Hoeger , Virginia E. Peterson and David S. Ballantine
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 46.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی، شمارش و استفاده به عنوان زیست شاخص ها : ویرایش دوم
Freshwater Algae: Identification, Enumeration and Use as Bioindicators
نام کتاب:

دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی، شمارش و استفاده به عنوان زیست شاخص ها : ویرایش دوم

Freshwater Algae: Identification, Enumeration and Use as Bioindicators
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Edward G. Bellinger and David C. Sigee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 53.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی و استفاده به عنوان زیست شاخص ها
Freshwater Algae: Identification and Use as Bioindicators
نام کتاب:

دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی و استفاده به عنوان زیست شاخص ها

Freshwater Algae: Identification and Use as Bioindicators
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Edward G. Bellinger and David C. Sigee
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل جریان تزریق نمونه دریایی
Flow Injection Analysis of Marine Samples
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل جریان تزریق نمونه دریایی

Flow Injection Analysis of Marine Samples
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: M. C. Yebra-biurrun
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فرومون های ماهی و نشانه های مرتبط
Fish Pheromones and Related Cues
نام کتاب:

دانلود کتاب فرومون های ماهی و نشانه های مرتبط

Fish Pheromones and Related Cues
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: P. W. Sorensen and Brian D. Wisenden
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل
Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل

Evolution
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Thom Holmes
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
Environmental & Natural Resource Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

Environmental & Natural Resource Economics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Tom Tietenberg and Lynne Lewis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف مکمل های غذایی
Encyclopedia of Dietary Supplements
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف مکمل های غذایی

Encyclopedia of Dietary Supplements
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Paul M. Coates , Joseph M. Betz , Marc R. Blackman , Gordon M. Cragg , Mark Levine , Joel Moss and Jeffrey D. White
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های در حال ظهور پردازش لبنیات: فرصت ها برای صنایع لبنی
Emerging Dairy Processing Technologies: Opportunities for the Dairy Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های در حال ظهور پردازش لبنیات: فرصت ها برای صنایع لبنی

Emerging Dairy Processing Technologies: Opportunities for the Dairy Industry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Nivedita Datta and Peggy M. Tomasula
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی زیستی
Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی زیستی

Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gerd-Joachim Krauss and Dietrich H. Nies
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمیم DNA
DNA Repair
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمیم DNA

DNA Repair
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Fritz Eckstein and David M.J. Lilley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب DNA و ترمیم
DNA Damage and Repair: Advances from Phage to Humans
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب DNA و ترمیم

DNA Damage and Repair: Advances from Phage to Humans
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jac A. Nickoloff and Merl F. Hoekstra
سال انتشار: 2001
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر