موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تغذیه پزشکی و بیماری
Medical Nutrition and Disease: A Case-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه پزشکی و بیماری

Medical Nutrition and Disease: A Case-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Lisa Hark , Darwin Deen and Gail Morrison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرخک: پاتوژنز و کنترل
Measles: Pathogenesis and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب سرخک: پاتوژنز و کنترل

Measles: Pathogenesis and Control
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Diane E Griffin , Michael B. A. Oldstone
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشاورزی و بیوتکنولوژی مواد غذایی اولئا اروپئا و میوه ی دارای هسته ی سخت
Agricultural and Food Biotechnology of Olea europaea and Stone Fruits
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی و بیوتکنولوژی مواد غذایی اولئا اروپئا و میوه ی دارای هسته ی سخت

Agricultural and Food Biotechnology of Olea europaea and Stone Fruits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Innocenzo Muzzalupo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بر هم کنش های گیاه میکروب: میکروب ها برای کشاورزی پایدار
Principles of Plant-Microbe Interactions: Microbes for Sustainable Agriculture
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بر هم کنش های گیاه میکروب: میکروب ها برای کشاورزی پایدار

Principles of Plant-Microbe Interactions: Microbes for Sustainable Agriculture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ben Lugtenberg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی آمینها
Polyamines: A Universal Molecular Nexus for Growth, Survival, and Specialized Metabolism
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی آمینها

Polyamines: A Universal Molecular Nexus for Growth, Survival, and Specialized Metabolism
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Tomonobu Kusano and Hideyuki Suzuki
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی  پلاستید
Plastid Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی پلاستید

Plastid Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Steven Theg and Francis-Andre Wollman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتخاب گیاه برای سیستم های ابقاء زیستی و روش های تصفیه فاضالب های سطحی
Plant Selection for Bioretention Systems and Stormwater Treatment Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب انتخاب گیاه برای سیستم های ابقاء زیستی و روش های تصفیه فاضالب های سطحی

Plant Selection for Bioretention Systems and Stormwater Treatment Practices
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: William F. Hunt , Bill Lord , Benjamin Loh and Angelia Sia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئومیکس گیاه: روش ها و پروتکل ها
Plant Proteomics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئومیکس گیاه: روش ها و پروتکل ها

Plant Proteomics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Jesus V. Jorrin-Novo , Setsuko Komatsu , Wolfram Weckwerth and Stefanie Wienkoop
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی گیاهی: تاریخچه مختصر
Plant Life: A Brief History
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی گیاهی: تاریخچه مختصر

Plant Life: A Brief History
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Frederick B. Essig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی
Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی

Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Ernest S. Chang and Martin Thiel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی ریسک آفت کش ها برای حشرات گرده افشان
Pesticide Risk Assessment for Pollinators
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی ریسک آفت کش ها برای حشرات گرده افشان

Pesticide Risk Assessment for Pollinators
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: David Fischer and Tom Moriarty
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی پرایمر PCR
PCR Primer Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی پرایمر PCR

PCR Primer Design
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Chhandak Basu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب PCR برای میکروب شناسی بالینی
PCR for Clinical Microbiology: An Australian and International Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب PCR برای میکروب شناسی بالینی

PCR for Clinical Microbiology: An Australian and International Perspective
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ian W.J. Carter , Margret Schuller , Gregory S. James , Theo P. Sloots and Catriona L. Halliday
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگل شناسی
Parasitology: An Integrated Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب انگل شناسی

Parasitology: An Integrated Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Alan Gunn and Sarah Jane Pitt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 38.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه و عملکرد در ورزشکاران حرفه ای
Nutrition and Performance in Masters Athletes
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه و عملکرد در ورزشکاران حرفه ای

Nutrition and Performance in Masters Athletes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Peter R.J. Reaburn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه و اپی ژنتیک
Nutrition and Epigenetics
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه و اپی ژنتیک

Nutrition and Epigenetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Emily Ho and Frederick Domann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهره وری مصرف غذایی: از اصول اولیه تا پیشرفت
Nutrient Use Efficiency: from Basics to Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب بهره وری مصرف غذایی: از اصول اولیه تا پیشرفت

Nutrient Use Efficiency: from Basics to Advances
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Amitava Rakshit , Harikesh Bahadur Singh and Avijit Sen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جرم هسته ای و  RNA های غیر کدکننده: روش ها و پروتکل ها
Nuclear Bodies and Noncoding RNAs: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب جرم هسته ای و RNA های غیر کدکننده: روش ها و پروتکل ها

Nuclear Bodies and Noncoding RNAs: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Shinichi Nakagawa and Tetsuro Hirose
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو پروب های نوری جدید برای تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی
Novel Optical Nanoprobes for Chemical and Biological Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو پروب های نوری جدید برای تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی

Novel Optical Nanoprobes for Chemical and Biological Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Lingxin Chen , Yunqing Wang , Xiuli Fu and Ling Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت نیتروژن در تولید محصول
Nitrogen Management in Crop Production
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت نیتروژن در تولید محصول

Nitrogen Management in Crop Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Nand Kumar Fageria
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر