موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب میکرو RNA ها در توسعه و در پیشرفت سرطان
MicroRNA in Development and in the Progression of Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو RNA ها در توسعه و در پیشرفت سرطان

MicroRNA in Development and in the Progression of Cancer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Shree Ram Singh and Pranela Rameshwar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروارگانیسم ها و تخمیر غذاهای سنتی
Microorganisms and Fermentation of Traditional Foods
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروارگانیسم ها و تخمیر غذاهای سنتی

Microorganisms and Fermentation of Traditional Foods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Ramesh C. Ray and Montet Didier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Microbiology and Immunology
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی و ایمونولوژی

Microbiology and Immunology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Louise Hawley, Benjamin Clarke and Richard J. Ziegler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویر میکروآرای و آنالیز داده: تئوری و عمل
Microarray Image and Data Analysis: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویر میکروآرای و آنالیز داده: تئوری و عمل

Microarray Image and Data Analysis: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Luis Rueda
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 43.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش ها و روند هایی برای ساخت سیستم های پایدار کشاورزی
Methods and Procedures for Building Sustainable Farming Systems: Application in the European Context
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ها و روند هایی برای ساخت سیستم های پایدار کشاورزی

Methods and Procedures for Building Sustainable Farming Systems: Application in the European Context
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Ana Alexandra Marta-Costa and Emiliana L. D. G. Soares da Silva
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متالوپروتئین ها: روش ها و پروتکل ها
Metalloproteins: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب متالوپروتئین ها: روش ها و پروتکل ها

Metalloproteins: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Juan C. Fontecilla-Camps and Yvain Nicolet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ترافیکینگ غشاء و فرآیندهای غشایی
Membrane Trafficking: Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ترافیکینگ غشاء و فرآیندهای غشایی

Membrane Trafficking: Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Bor Luen Tang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت غشاء و فرآیندهای غشایی
Membrane Fabrication
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت غشاء و فرآیندهای غشایی

Membrane Fabrication
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Nidal Hilal , Ahmad Fauzi Ismail , Chris Wright
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوژنز غشایی: روش ها و پروتکل ها
Membrane Biogenesis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوژنز غشایی: روش ها و پروتکل ها

Membrane Biogenesis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Doron Rapaport and Johannes M. Herrmann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه پزشکی و بیماری
Medical Nutrition and Disease: A Case-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه پزشکی و بیماری

Medical Nutrition and Disease: A Case-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Lisa Hark , Darwin Deen and Gail Morrison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرخک: پاتوژنز و کنترل
Measles: Pathogenesis and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب سرخک: پاتوژنز و کنترل

Measles: Pathogenesis and Control
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Diane E Griffin , Michael B. A. Oldstone
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشاورزی و بیوتکنولوژی مواد غذایی اولئا اروپئا و میوه ی دارای هسته ی سخت
Agricultural and Food Biotechnology of Olea europaea and Stone Fruits
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی و بیوتکنولوژی مواد غذایی اولئا اروپئا و میوه ی دارای هسته ی سخت

Agricultural and Food Biotechnology of Olea europaea and Stone Fruits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Innocenzo Muzzalupo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بر هم کنش های گیاه میکروب: میکروب ها برای کشاورزی پایدار
Principles of Plant-Microbe Interactions: Microbes for Sustainable Agriculture
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بر هم کنش های گیاه میکروب: میکروب ها برای کشاورزی پایدار

Principles of Plant-Microbe Interactions: Microbes for Sustainable Agriculture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ben Lugtenberg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی آمینها
Polyamines: A Universal Molecular Nexus for Growth, Survival, and Specialized Metabolism
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی آمینها

Polyamines: A Universal Molecular Nexus for Growth, Survival, and Specialized Metabolism
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Tomonobu Kusano and Hideyuki Suzuki
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی  پلاستید
Plastid Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی پلاستید

Plastid Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Steven Theg and Francis-Andre Wollman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتخاب گیاه برای سیستم های ابقاء زیستی و روش های تصفیه فاضالب های سطحی
Plant Selection for Bioretention Systems and Stormwater Treatment Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب انتخاب گیاه برای سیستم های ابقاء زیستی و روش های تصفیه فاضالب های سطحی

Plant Selection for Bioretention Systems and Stormwater Treatment Practices
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: William F. Hunt , Bill Lord , Benjamin Loh and Angelia Sia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئومیکس گیاه: روش ها و پروتکل ها
Plant Proteomics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئومیکس گیاه: روش ها و پروتکل ها

Plant Proteomics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Jesus V. Jorrin-Novo , Setsuko Komatsu , Wolfram Weckwerth and Stefanie Wienkoop
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی گیاهی: تاریخچه مختصر
Plant Life: A Brief History
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی گیاهی: تاریخچه مختصر

Plant Life: A Brief History
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Frederick B. Essig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی
Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی

Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Ernest S. Chang and Martin Thiel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی ریسک آفت کش ها برای حشرات گرده افشان
Pesticide Risk Assessment for Pollinators
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی ریسک آفت کش ها برای حشرات گرده افشان

Pesticide Risk Assessment for Pollinators
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: David Fischer and Tom Moriarty
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر