موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کونژوگه ها و سنسور های DNA
DNA Conjugates and Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب کونژوگه ها و سنسور های DNA

DNA Conjugates and Sensors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Keith R Fox , Tom Brown , Stephen Neidle , David M J Lilley , Roderick E Hubbard and Marius Clore
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دامنه گیرنده دیسکویدین در سلامت و بیماری
Discoidin Domain Receptors in Health and Disease 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دامنه گیرنده دیسکویدین در سلامت و بیماری

Discoidin Domain Receptors in Health and Disease 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Rafael Fridman and Paul H. Huang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هسته کاربردی
The Functional Nucleus
نام کتاب:

دانلود کتاب هسته کاربردی

The Functional Nucleus
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: David J. Bazett-Jones and Graham Dellaire
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخ به تنش در باکتری های پاتوژن
Stress Response in Pathogenic Bacteria
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخ به تنش در باکتری های پاتوژن

Stress Response in Pathogenic Bacteria
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Stephen Kidd
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ATPases نوع P: روش ها و پروتکل ها
P-Type ATPases: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ATPases نوع P: روش ها و پروتکل ها

P-Type ATPases: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Maike Bublitz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروبیوتیک و پروبیوتیک در مواد غذایی، تغذیه و سلامت
Probiotics and Prebiotics in Food, Nutrition and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب پروبیوتیک و پروبیوتیک در مواد غذایی، تغذیه و سلامت

Probiotics and Prebiotics in Food, Nutrition and Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Semih Otles
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی فیزیکی از سلول
Physical Biology of the Cell
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی فیزیکی از سلول

Physical Biology of the Cell
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Rob Phillips , Jane Kondev , Julie Theriot and Hernan Garcia
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 134.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز در محیط زیست دریایی
Photosynthesis in the Marine Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز در محیط زیست دریایی

Photosynthesis in the Marine Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Sven Beer , Mats Björk and John Beardall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز: ژنتیک، محیط زیست و تجنبه کاملی
Photosynthesis: Genetic, Environmental and Evolutionary Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز: ژنتیک، محیط زیست و تجنبه کاملی

Photosynthesis: Genetic, Environmental and Evolutionary Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Philip Stewart and Sabine Globig
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید فتوشیمیایی واسطه در سنتز
Photochemically-Generated Intermediates in Synthesis 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید فتوشیمیایی واسطه در سنتز

Photochemically-Generated Intermediates in Synthesis 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Angelo Albini and Maurizio Fagnoni
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صدف ها: زیست شناسی، مصرف و اهمیت زیست محیطی
Oysters: Biology, Consumption and Ecological Importance
نام کتاب:

دانلود کتاب صدف ها: زیست شناسی، مصرف و اهمیت زیست محیطی

Oysters: Biology, Consumption and Ecological Importance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Judith P. Turner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 36.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد های هسته ای در رونویسی، سیگنالدهی و توسعه گیاهی
Nuclear Functions in Plant Transcription, Signaling and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد های هسته ای در رونویسی، سیگنالدهی و توسعه گیاهی

Nuclear Functions in Plant Transcription, Signaling and Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Olga Pontes and Hailing Jin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروبروسلوز: جنبه های بالینی، تشخیصی و درمانی
Neurobrucellosis: Clinical, Diagnostic and Therapeutic Features 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروبروسلوز: جنبه های بالینی، تشخیصی و درمانی

Neurobrucellosis: Clinical, Diagnostic and Therapeutic Features 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Mehmet Turgut , Fuad Sami Haddad and Oreste de Divitiis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تایپینگ مولکولی آنتی ژن سلول خون
Molecular Typing of Blood Cell Antigens
نام کتاب:

دانلود کتاب تایپینگ مولکولی آنتی ژن سلول خون

Molecular Typing of Blood Cell Antigens
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Peter Bugert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهش زایی در شرایط آزمایشگاهی: روش ها و پروتکل ها
In Vitro Mutagenesis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب جهش زایی در شرایط آزمایشگاهی: روش ها و پروتکل ها

In Vitro Mutagenesis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Andrew Reeves
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاریوتیپ ماهی
Fish Karyotypes: A Check List
نام کتاب:

دانلود کتاب کاریوتیپ ماهی

Fish Karyotypes: A Check List
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Ryoichi Arai
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آموزش افتراقی در بیومتریک
Discriminative Learning in Biometrics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش افتراقی در بیومتریک

Discriminative Learning in Biometrics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: David Zhang , Yong Xu and Wangmeng Zuo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنال دهی نوکلئوتید حلقوی
Cyclic Nucleotide Signaling
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنال دهی نوکلئوتید حلقوی

Cyclic Nucleotide Signaling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Xiaodong Cheng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشانگرهای مولکولی غیر تهاجمی در سرطان زنان
Noninvasive Molecular Markers in Gynecologic Cancers 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانگرهای مولکولی غیر تهاجمی در سرطان زنان

Noninvasive Molecular Markers in Gynecologic Cancers 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Debmalya Barh and Mehmet Gunduz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک تصادفی برای سیستم های زیست شناسی
Stochastic Dynamics for Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک تصادفی برای سیستم های زیست شناسی

Stochastic Dynamics for Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Christian Mazza and Michel Benaim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر