موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فتوسنتز: ژنتیک، محیط زیست و تجنبه کاملی
Photosynthesis: Genetic, Environmental and Evolutionary Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز: ژنتیک، محیط زیست و تجنبه کاملی

Photosynthesis: Genetic, Environmental and Evolutionary Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Philip Stewart and Sabine Globig
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید فتوشیمیایی واسطه در سنتز
Photochemically-Generated Intermediates in Synthesis 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید فتوشیمیایی واسطه در سنتز

Photochemically-Generated Intermediates in Synthesis 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Angelo Albini and Maurizio Fagnoni
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صدف ها: زیست شناسی، مصرف و اهمیت زیست محیطی
Oysters: Biology, Consumption and Ecological Importance
نام کتاب:

دانلود کتاب صدف ها: زیست شناسی، مصرف و اهمیت زیست محیطی

Oysters: Biology, Consumption and Ecological Importance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Judith P. Turner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 36.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد های هسته ای در رونویسی، سیگنالدهی و توسعه گیاهی
Nuclear Functions in Plant Transcription, Signaling and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد های هسته ای در رونویسی، سیگنالدهی و توسعه گیاهی

Nuclear Functions in Plant Transcription, Signaling and Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Olga Pontes and Hailing Jin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروبروسلوز: جنبه های بالینی، تشخیصی و درمانی
Neurobrucellosis: Clinical, Diagnostic and Therapeutic Features 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروبروسلوز: جنبه های بالینی، تشخیصی و درمانی

Neurobrucellosis: Clinical, Diagnostic and Therapeutic Features 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Mehmet Turgut , Fuad Sami Haddad and Oreste de Divitiis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تایپینگ مولکولی آنتی ژن سلول خون
Molecular Typing of Blood Cell Antigens
نام کتاب:

دانلود کتاب تایپینگ مولکولی آنتی ژن سلول خون

Molecular Typing of Blood Cell Antigens
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Peter Bugert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهش زایی در شرایط آزمایشگاهی: روش ها و پروتکل ها
In Vitro Mutagenesis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب جهش زایی در شرایط آزمایشگاهی: روش ها و پروتکل ها

In Vitro Mutagenesis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Andrew Reeves
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاریوتیپ ماهی
Fish Karyotypes: A Check List
نام کتاب:

دانلود کتاب کاریوتیپ ماهی

Fish Karyotypes: A Check List
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Ryoichi Arai
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آموزش افتراقی در بیومتریک
Discriminative Learning in Biometrics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش افتراقی در بیومتریک

Discriminative Learning in Biometrics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: David Zhang , Yong Xu and Wangmeng Zuo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنال دهی نوکلئوتید حلقوی
Cyclic Nucleotide Signaling
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنال دهی نوکلئوتید حلقوی

Cyclic Nucleotide Signaling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Xiaodong Cheng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشانگرهای مولکولی غیر تهاجمی در سرطان زنان
Noninvasive Molecular Markers in Gynecologic Cancers 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانگرهای مولکولی غیر تهاجمی در سرطان زنان

Noninvasive Molecular Markers in Gynecologic Cancers 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Debmalya Barh and Mehmet Gunduz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک تصادفی برای سیستم های زیست شناسی
Stochastic Dynamics for Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک تصادفی برای سیستم های زیست شناسی

Stochastic Dynamics for Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Christian Mazza and Michel Benaim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی برتون
Burton's Microbiology for the Health Sciences, North American Edition 10th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی برتون

Burton's Microbiology for the Health Sciences, North American Edition 10th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Paul Engelkirk
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 145.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فاژ دیسپلی در بیوتکنولوژی و کشف دارو
Phage Display In Biotechnology and Drug Discovery, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فاژ دیسپلی در بیوتکنولوژی و کشف دارو

Phage Display In Biotechnology and Drug Discovery, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Sachdev S. Sidhu and Clarence Ronald Geyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متالوپروتئین ها: تئوری، محاسبات و آزمایشات
Metalloproteins: Theory, Calculations, and Experiments 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب متالوپروتئین ها: تئوری، محاسبات و آزمایشات

Metalloproteins: Theory, Calculations, and Experiments 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Art E. Cho and William A. Goddard III
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فرآیندهای بیولوژیکی
Analysis of biological processes: Verbal description, schemes, and mathematical models 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فرآیندهای بیولوژیکی

Analysis of biological processes: Verbal description, schemes, and mathematical models 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Alfonsas Juška
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساسیت بیوانفورماتیک
Allergy Bioinformatics
نام کتاب:

دانلود کتاب حساسیت بیوانفورماتیک

Allergy Bioinformatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Ailin Tao and Eyal Raz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در MALDI و لیزر، ناشی از یونیزاسیون نرم طیف سنجی جرمی
Advances in MALDI and Laser-Induced Soft Ionization Mass Spectrometry 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در MALDI و لیزر، ناشی از یونیزاسیون نرم طیف سنجی جرمی

Advances in MALDI and Laser-Induced Soft Ionization Mass Spectrometry 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Rainer Cramer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری Omics و بهبود محصول
Omics Technologies and Crop Improvement 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری Omics و بهبود محصول

Omics Technologies and Crop Improvement 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Noureddine Benkeblia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های جدید در مکانیسم های مولکولی و سلولی سرطان انسان
New Aspects in Molecular and Cellular Mechanisms of Human Carcinogenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های جدید در مکانیسم های مولکولی و سلولی سرطان انسان

New Aspects in Molecular and Cellular Mechanisms of Human Carcinogenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Dmitry Bulgin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر