موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ژنتیک اعصاب رفتاری
Behavioral Neurogenetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک اعصاب رفتاری

Behavioral Neurogenetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: John F. Cryan and Andreas Reif
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکسن های مخاطی: مفاهیم مدرن، استراتژی ها و چالش ها
Mucosal Vaccines: Modern Concepts, Strategies, and Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب واکسن های مخاطی: مفاهیم مدرن، استراتژی ها و چالش ها

Mucosal Vaccines: Modern Concepts, Strategies, and Challenges
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Pamela A. Kozlowski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بر هم کنش پپتید و پروتئین با سیستم های غشاء: کاربرد ها برای درمان ضد میکروبی و تحویل داروی پروتئین
Peptide and Protein Interaction with Membrane Systems: Applications to Antimicrobial Therapy and Protein Drug Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب بر هم کنش پپتید و پروتئین با سیستم های غشاء: کاربرد ها برای درمان ضد میکروبی و تحویل داروی پروتئین

Peptide and Protein Interaction with Membrane Systems: Applications to Antimicrobial Therapy and Protein Drug Delivery
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sara Bobone
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفیزیک شیمی مدرن: شناسایی و تحلیل مولکولهای زیستی
Modern Biophysical Chemistry: Detection and Analysis of Biomolecules
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیزیک شیمی مدرن: شناسایی و تحلیل مولکولهای زیستی

Modern Biophysical Chemistry: Detection and Analysis of Biomolecules
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Peter Jomo Walla
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنتی بادی درمانی
Handbook of Therapeutic Antibodies 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آنتی بادی درمانی

Handbook of Therapeutic Antibodies 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Stefan Dübel and Janice M. Reichert
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ADP-ریبوزیلاتیون اندوژنوس
Endogenous ADP-Ribosylation
نام کتاب:

دانلود کتاب ADP-ریبوزیلاتیون اندوژنوس

Endogenous ADP-Ribosylation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Friedrich Koch-Nolte
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شبکه های عصبی مصنوعی: روش ها و کاربرد ها در بیوانفورماتیک و نوروانفورماتیک
Artificial Neural Networks: Methods and Applications in Bio-/Neuroinformatics
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های عصبی مصنوعی: روش ها و کاربرد ها در بیوانفورماتیک و نوروانفورماتیک

Artificial Neural Networks: Methods and Applications in Bio-/Neuroinformatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Petia Koprinkova-Hristova , Valeri Mladenov and Nikola K. Kasabov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنوم گیاهان علفی زمین، دوره 69
Genomes of Herbaceous Land Plants, Volume 69
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنوم گیاهان علفی زمین، دوره 69

Genomes of Herbaceous Land Plants, Volume 69
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Andrew Paterson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی جانوران
Animal Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی جانوران

Animal Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Richard.W Hill, Gordon A. Wyse and Margaret Anderson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 51.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیتومگالوویروس ها: از پاتوژنز مولکولی تا مداخله (مجموعه دو جلدی)
Cytomegaloviruses: From Molecular Pathogenesis to Intervention - Two Volume Box Set
نام کتاب:

دانلود کتاب سیتومگالوویروس ها: از پاتوژنز مولکولی تا مداخله (مجموعه دو جلدی)

Cytomegaloviruses: From Molecular Pathogenesis to Intervention - Two Volume Box Set
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Matthias J Reddehase
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی قانونی محیط زیست
Environmental Forensics: Proceedings of the 2013 INEF Conference
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی قانونی محیط زیست

Environmental Forensics: Proceedings of the 2013 INEF Conference
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Robert D Morrison and Gwen O'Sullivan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهم پیوستن، انتقال و ذخیره سازی یونهای فلزی در سلول های بیولوژیکی
Binding, Transport and Storage of Metal Ions in Biological Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب بهم پیوستن، انتقال و ذخیره سازی یونهای فلزی در سلول های بیولوژیکی

Binding, Transport and Storage of Metal Ions in Biological Cells
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Wolfgang Maret, Anthony Wedd, C David Garner Robert JP Williams , Blanca Barquera and Jacqui Gulbis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم بستنی
The Science of Ice Cream: RSC
نام کتاب:

دانلود کتاب علم بستنی

The Science of Ice Cream: RSC
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Chris Clarke
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های اپی ژنتیک بیماری های مزمن
Epigenetic Aspects of Chronic Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های اپی ژنتیک بیماری های مزمن

Epigenetic Aspects of Chronic Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Helmtrud I. Roach, Felix Bronner and Richard O.C. Oreffo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانرژی گیاهان زراعی
Handbook of Bioenergy Crop Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانرژی گیاهان زراعی

Handbook of Bioenergy Crop Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Chittaranjan Kole, Chandrashekhar P. Joshi and David R. Shonnard
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت میکرو آبیاری پایدار برای درختان و تاک ها
Sustainable Micro Irrigation Management for Trees and Vines
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت میکرو آبیاری پایدار برای درختان و تاک ها

Sustainable Micro Irrigation Management for Trees and Vines
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Megh R. Goyal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کمبود های تغذیه ای محصولات زراعی: راهنمای تشخیص و مدیریت
Nutrient Deficiencies of Field Crops: Guide to Diagnosis and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب کمبود های تغذیه ای محصولات زراعی: راهنمای تشخیص و مدیریت

Nutrient Deficiencies of Field Crops: Guide to Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Prakash Kumar and Manoj Kumar Sharma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  استفاده و مدیریت منابع کشاورزی
Agricultural Resource Use and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده و مدیریت منابع کشاورزی

Agricultural Resource Use and Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Kimberly Etingoff
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اومیکس ها در طب بالینی
Omics in Clinical Practice: Genomics, Pharmacogenomics, Proteomics, and Transcriptomics in Clinical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب اومیکس ها در طب بالینی

Omics in Clinical Practice: Genomics, Pharmacogenomics, Proteomics, and Transcriptomics in Clinical Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Yu Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیان ژن خاص و اپی ژنتیک: بر هم کنش بین ژنوم و محیط آن
Specific Gene Expression and Epigenetics: The Interplay Between the Genome and Its Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب بیان ژن خاص و اپی ژنتیک: بر هم کنش بین ژنوم و محیط آن

Specific Gene Expression and Epigenetics: The Interplay Between the Genome and Its Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Kasirajan Ayyanathan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر