موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای تفکر تکاملی در علوم
Handbook of Evolutionary Thinking in the Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تفکر تکاملی در علوم

Handbook of Evolutionary Thinking in the Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Thomas Heams , Philippe Huneman , Guillaume Lecointre and Marc Silberstein
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکو ایمونولوژی: جنبه های تکامل و چشم انداز آینده
Eco-immunology: Evolutive Aspects and Future Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب اکو ایمونولوژی: جنبه های تکامل و چشم انداز آینده

Eco-immunology: Evolutive Aspects and Future Perspectives
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Davide Malagoli and Enzo Ottaviani
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب H +-ATPases
Handbook of H+-ATPases
نام کتاب:

دانلود کتاب H +-ATPases

Handbook of H+-ATPases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Suguru Nakamura
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات اپیدمیولوژیک: واژه ها و مفاهیم
Epidemiological Research: Terms and Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات اپیدمیولوژیک: واژه ها و مفاهیم

Epidemiological Research: Terms and Concepts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: O. S. Miettinen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بنیان گذار جهش در بیماری های قلبی به ارث برده در هلند
Founder mutations in inherited cardiac diseases in the Netherlands
نام کتاب:

دانلود کتاب بنیان گذار جهش در بیماری های قلبی به ارث برده در هلند

Founder mutations in inherited cardiac diseases in the Netherlands
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Arthur A.M. Wilde and Peter van Tintelen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر آب و هوا و تنوع زیستی
Climate Change and Biodiversity: Proceedings of IGU Rohtak Conference, Vol. 1
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر آب و هوا و تنوع زیستی

Climate Change and Biodiversity: Proceedings of IGU Rohtak Conference, Vol. 1
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Mehtab Singh and R.B. Singh , M.I. Hassan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه غده تیموس و انتخاب سلولهای لنفوسیت T
Thymic Development and Selection of T Lymphocytes
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه غده تیموس و انتخاب سلولهای لنفوسیت T

Thymic Development and Selection of T Lymphocytes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Thomas Boehm and Yousuke Takahama
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هموستاز و ترومبوز
Hemostasis and Thrombosis
نام کتاب:

دانلود کتاب هموستاز و ترومبوز

Hemostasis and Thrombosis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Thomas G. DeLoughery
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی سالمندان
Immunology of Aging
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی سالمندان

Immunology of Aging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Ahmad Massoud and Nima Rezaei
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک اعصاب رفتاری
Behavioral Neurogenetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک اعصاب رفتاری

Behavioral Neurogenetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: John F. Cryan and Andreas Reif
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکسن های مخاطی: مفاهیم مدرن، استراتژی ها و چالش ها
Mucosal Vaccines: Modern Concepts, Strategies, and Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب واکسن های مخاطی: مفاهیم مدرن، استراتژی ها و چالش ها

Mucosal Vaccines: Modern Concepts, Strategies, and Challenges
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Pamela A. Kozlowski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بر هم کنش پپتید و پروتئین با سیستم های غشاء: کاربرد ها برای درمان ضد میکروبی و تحویل داروی پروتئین
Peptide and Protein Interaction with Membrane Systems: Applications to Antimicrobial Therapy and Protein Drug Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب بر هم کنش پپتید و پروتئین با سیستم های غشاء: کاربرد ها برای درمان ضد میکروبی و تحویل داروی پروتئین

Peptide and Protein Interaction with Membrane Systems: Applications to Antimicrobial Therapy and Protein Drug Delivery
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sara Bobone
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفیزیک شیمی مدرن: شناسایی و تحلیل مولکولهای زیستی
Modern Biophysical Chemistry: Detection and Analysis of Biomolecules
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیزیک شیمی مدرن: شناسایی و تحلیل مولکولهای زیستی

Modern Biophysical Chemistry: Detection and Analysis of Biomolecules
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Peter Jomo Walla
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنتی بادی درمانی
Handbook of Therapeutic Antibodies 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آنتی بادی درمانی

Handbook of Therapeutic Antibodies 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Stefan Dübel and Janice M. Reichert
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ADP-ریبوزیلاتیون اندوژنوس
Endogenous ADP-Ribosylation
نام کتاب:

دانلود کتاب ADP-ریبوزیلاتیون اندوژنوس

Endogenous ADP-Ribosylation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Friedrich Koch-Nolte
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شبکه های عصبی مصنوعی: روش ها و کاربرد ها در بیوانفورماتیک و نوروانفورماتیک
Artificial Neural Networks: Methods and Applications in Bio-/Neuroinformatics
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های عصبی مصنوعی: روش ها و کاربرد ها در بیوانفورماتیک و نوروانفورماتیک

Artificial Neural Networks: Methods and Applications in Bio-/Neuroinformatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Petia Koprinkova-Hristova , Valeri Mladenov and Nikola K. Kasabov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنوم گیاهان علفی زمین، دوره 69
Genomes of Herbaceous Land Plants, Volume 69
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنوم گیاهان علفی زمین، دوره 69

Genomes of Herbaceous Land Plants, Volume 69
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Andrew Paterson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی جانوران
Animal Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی جانوران

Animal Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Richard.W Hill, Gordon A. Wyse and Margaret Anderson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 51.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیتومگالوویروس ها: از پاتوژنز مولکولی تا مداخله (مجموعه دو جلدی)
Cytomegaloviruses: From Molecular Pathogenesis to Intervention - Two Volume Box Set
نام کتاب:

دانلود کتاب سیتومگالوویروس ها: از پاتوژنز مولکولی تا مداخله (مجموعه دو جلدی)

Cytomegaloviruses: From Molecular Pathogenesis to Intervention - Two Volume Box Set
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Matthias J Reddehase
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی قانونی محیط زیست
Environmental Forensics: Proceedings of the 2013 INEF Conference
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی قانونی محیط زیست

Environmental Forensics: Proceedings of the 2013 INEF Conference
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Robert D Morrison and Gwen O'Sullivan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر