موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب یادداشت ویرایشهای کامل پزشکی و جراحی نهایی
Complete Revision Notes for Medical and Surgical Finals
نام کتاب:

دانلود کتاب یادداشت ویرایشهای کامل پزشکی و جراحی نهایی

Complete Revision Notes for Medical and Surgical Finals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Kinesh Patel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ريز محيط اطراف تومور
The Tumor Microenvironment
نام کتاب:

دانلود کتاب ريز محيط اطراف تومور

The Tumor Microenvironment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Rebecca G. Bagley
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری تومور مغزی
Functional Brain Tumor Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری تومور مغزی

Functional Brain Tumor Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jay J. Pillai
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ران و لگن در پزشکی ورزشی و مراقبت اولیه
The Hip and Pelvis in Sports Medicine and Primary Care
نام کتاب:

دانلود کتاب ران و لگن در پزشکی ورزشی و مراقبت اولیه

The Hip and Pelvis in Sports Medicine and Primary Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Peter Seidenberg and Jimmy D. Bowen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایکتیوز (Ichthyosis): ارزیابی تشخیصی بالینی، بیوشیمیایی، پاتوژن
Ichthyoses: Clinical, Biochemical, Pathogenic and Diagnostic Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب ایکتیوز (Ichthyosis): ارزیابی تشخیصی بالینی، بیوشیمیایی، پاتوژن

Ichthyoses: Clinical, Biochemical, Pathogenic and Diagnostic Assessment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Peter M. Elias, Mary L. Williams , Deborah Crumrine and Matthias Schmuth
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحریک ترانس کرانیال  مغز
Transcranial Brain Stimulation
نام کتاب:

دانلود کتاب تحریک ترانس کرانیال مغز

Transcranial Brain Stimulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Carlo Miniussi , Walter Paulus and Paolo M. Rossini
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نتایج گزارش  بیمار: اندازه گیری، اجرا و تفسیر
Patient-Reported Outcomes: Measurement, Implementation and Interpretation
نام کتاب:

دانلود کتاب نتایج گزارش بیمار: اندازه گیری، اجرا و تفسیر

Patient-Reported Outcomes: Measurement, Implementation and Interpretation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Joseph C. Cappelleri , Kelly H. Zou, Andrew G. Bushmakin, Jose Ma. J. Alvir, Demissie Alemayehu , Tara Symonds
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم هدف توانبخشی
Rehabilitation Goal Setting: Theory, Practice and Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم هدف توانبخشی

Rehabilitation Goal Setting: Theory, Practice and Evidence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Richard J. Siegert and William M. M. Levack
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های نوری در پزشکی احیا کننده
Optical Techniques in Regenerative Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های نوری در پزشکی احیا کننده

Optical Techniques in Regenerative Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Stephen P. Morgan, Felicity R. Rose and Stephen J. Matcher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی بیمار: روش عوامل انسانی
Patient Safety: A Human Factors Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی بیمار: روش عوامل انسانی

Patient Safety: A Human Factors Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Sidney Dekker
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشکی قانونی دندان
Manual of Forensic Odontology-Fifth-Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشکی قانونی دندان

Manual of Forensic Odontology-Fifth-Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: David R. Senn and Richard A. Weems
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی برنامه های آموزشی برای افراد مسن
Designing Training and Instructional Programs for Older Adults
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی برنامه های آموزشی برای افراد مسن

Designing Training and Instructional Programs for Older Adults
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Sara J. Czaja and Joseph Sharit
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتشار توموگرافی نوری: اصول و کاربردها
Diffuse Optical Tomography: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب انتشار توموگرافی نوری: اصول و کاربردها

Diffuse Optical Tomography: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Huabei Jiang
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روش ها در استنتاج اتصال مغز از طریق تجزیه و تحلیل چند متغیره سری های زمان
Methods in Brain Connectivity Inference through Multivariate Time Series Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ها در استنتاج اتصال مغز از طریق تجزیه و تحلیل چند متغیره سری های زمان

Methods in Brain Connectivity Inference through Multivariate Time Series Analysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Koichi Sameshima and Luiz Antonio Baccala
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطای پزشکی و آسیب: درک، پیشگیری، و کنترل
Medical Error and Harm: Understanding, Prevention, and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب خطای پزشکی و آسیب: درک، پیشگیری، و کنترل

Medical Error and Harm: Understanding, Prevention, and Control
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Milos Jenicek
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل انسانی و ارگونومی در بهداشت و ایمنی بیمار
Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient Safety, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل انسانی و ارگونومی در بهداشت و ایمنی بیمار

Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient Safety, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Pascale Carayon
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانبخشی در مولتیپل اسکلروزیس (MS)
Multiple Sclerosis Rehabilitation: From Impairment to Participation
نام کتاب:

دانلود کتاب توانبخشی در مولتیپل اسکلروزیس (MS)

Multiple Sclerosis Rehabilitation: From Impairment to Participation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Marcia Finlayson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حملات صرعی و EEG: اندازه گیری، مدل، تشخیص و پیش بینی
Epileptic Seizures and the EEG: Measurement, Models, Detection and Prediction
نام کتاب:

دانلود کتاب حملات صرعی و EEG: اندازه گیری، مدل، تشخیص و پیش بینی

Epileptic Seizures and the EEG: Measurement, Models, Detection and Prediction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Andrea Varsavsky, Iven Mareels and Mark Cook
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول  اولتراسوند عروقی و داخل عروقی
Principles Of Vascular & Intravascular Ultrasound
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول اولتراسوند عروقی و داخل عروقی

Principles Of Vascular & Intravascular Ultrasound
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Stuart J. Hutchison and Katherine C. Holmes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 65.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایشگاه علوم دامی
Handbook of Laboratory Animal Science, Volume II, Third Edition: Animal Models: 2
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایشگاه علوم دامی

Handbook of Laboratory Animal Science, Volume II, Third Edition: Animal Models: 2
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Jann Hau, Steven J. Schapiro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر