موضوعات کتاب ها

دیابت نوع 1 - عوارض، پاتوژنز و درمان های جایگزین
Type 1 Diabetes - Complications, Pathogenesis, and Alternative Treatments
نام کتاب:

دیابت نوع 1 - عوارض، پاتوژنز و درمان های جایگزین

Type 1 Diabetes - Complications, Pathogenesis, and Alternative Treatments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Chih-Pin Liu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیابت نوع 1
Type 1 Diabetes
نام کتاب:

دیابت نوع 1

Type 1 Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Alan P. Escher and Alice Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث مربوط به پیشگیری، درمان و عوارض دیابت نوع 2
Topics in the Prevention, Treatment and Complications of Type 2 Diabetes
نام کتاب:

مباحث مربوط به پیشگیری، درمان و عوارض دیابت نوع 2

Topics in the Prevention, Treatment and Complications of Type 2 Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Mark B. Zimering
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هورمون تیروئید
Thyroid Hormone
نام کتاب:

هورمون تیروئید

Thyroid Hormone
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Neeraj Kumar Agrawal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری های تیروئید و پاراتیروئید – بینش های جدید در برخی موضوعات قدیمی و جدید
Thyroid and Parathyroid Diseases - New Insights into Some Old and Some New Issues
نام کتاب:

بیماری های تیروئید و پاراتیروئید – بینش های جدید در برخی موضوعات قدیمی و جدید

Thyroid and Parathyroid Diseases - New Insights into Some Old and Some New Issues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Laura Sterian Ward
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 استروئید ها – از فیزیولوژی تا پزشکی بالینی
Steroids - From Physiology to Clinical Medicine
نام کتاب:

استروئید ها – از فیزیولوژی تا پزشکی بالینی

Steroids - From Physiology to Clinical Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Sergej M. Ostojic
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 استروئید ها – جنبه های بالینی
Steroids - Clinical Aspect
نام کتاب:

استروئید ها – جنبه های بالینی

Steroids - Clinical Aspect
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Hassan Abduljabbar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


استروئید ها – علم پایه
Steroids - Basic Science
نام کتاب:

استروئید ها – علم پایه

Steroids - Basic Science
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Hassan Abduljabbar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 هنر درمان غدد درون ریز
State of the Art of Therapeutic Endocrinology
نام کتاب:

هنر درمان غدد درون ریز

State of the Art of Therapeutic Endocrinology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Sameh Magdeldin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


استروئید های جنسی
Sex Steroids
نام کتاب:

استروئید های جنسی

Sex Steroids
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Scott M. Kahn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هورمون های جنسی
Sex Hormones
نام کتاب:

هورمون های جنسی

Sex Hormones
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Raghvendra K. Dubey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 نقش آدیپوسیت (سلول چربی) در بروز دیابت نوع 2
Role of the Adipocyte in Development of Type 2 Diabetes
نام کتاب:

نقش آدیپوسیت (سلول چربی) در بروز دیابت نوع 2

Role of the Adipocyte in Development of Type 2 Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Coleen Croniger
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در پاتوژنز، پیشگیری و مدیریت دیابت نوع 2 و عوارض آن
Recent Advances in the Pathogenesis, Prevention and Management of Type 2 Diabetes and its Complications
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در پاتوژنز، پیشگیری و مدیریت دیابت نوع 2 و عوارض آن

Recent Advances in the Pathogenesis, Prevention and Management of Type 2 Diabetes and its Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Mark B. Zimering, MD, PhD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تشخیص پیش از تولد – اسکن مورفولوژی و روش های درون کار
Prenatal Diagnosis - Morphology Scan and Invasive Methods
نام کتاب:

تشخیص پیش از تولد – اسکن مورفولوژی و روش های درون کار

Prenatal Diagnosis - Morphology Scan and Invasive Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Richard Kwong Wai Choy and Tak Yeung Leung
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آدنوم (ورم خوش خیم) غده هیپوفیز
Pituitary Adenomas
نام کتاب:

آدنوم (ورم خوش خیم) غده هیپوفیز

Pituitary Adenomas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Vafa Rahimi-Movaghar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پاتوفیزیولوژی و عوارض دیابت
Pathophysiology and Complications of Diabetes Mellitus
نام کتاب:

پاتوفیزیولوژی و عوارض دیابت

Pathophysiology and Complications of Diabetes Mellitus
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Oluwafemi O. Oguntibeju
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


عوارض پزشکی دیابت نوع 2
Medical Complications of Type 2 Diabetes
نام کتاب:

عوارض پزشکی دیابت نوع 2

Medical Complications of Type 2 Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Colleen Croniger
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


متابولیسم لیپید
Lipid Metabolism
نام کتاب:

متابولیسم لیپید

Lipid Metabolism
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Rodrigo Valenzuela Baez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مقاومت به انسولین
Insulin Resistance
نام کتاب:

مقاومت به انسولین

Insulin Resistance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Sarika Arora
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 کم کاری تیروئید – تأثیرات و درمان ها
Hypothyroidism - Influences and Treatments
نام کتاب:

کم کاری تیروئید – تأثیرات و درمان ها

Hypothyroidism - Influences and Treatments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Drahomira Springer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر