موضوعات کتاب ها

کولیت اولسراتیو - درمان، افراد خاص و آینده
Ulcerative Colitis - Treatments, Special Populations and the Future
نام کتاب:

کولیت اولسراتیو - درمان، افراد خاص و آینده

Ulcerative Colitis - Treatments, Special Populations and the Future
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Mortimer O'Connor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کولیت اولسراتیو - اپیدمیولوژی، پاتوژنز و عوارض
Ulcerative Colitis - Epidemiology, Pathogenesis and Complications
نام کتاب:

کولیت اولسراتیو - اپیدمیولوژی، پاتوژنز و عوارض

Ulcerative Colitis - Epidemiology, Pathogenesis and Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Mortimer B. O'Connor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اندوسکوپی درمانی دستگاه گوارش
Therapeutic Gastrointestinal Endoscopy
نام کتاب:

اندوسکوپی درمانی دستگاه گوارش

Therapeutic Gastrointestinal Endoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Oliviu Pascu and Marcel Tantau
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری زخم گوارشی
Peptic Ulcer Disease
نام کتاب:

بیماری زخم گوارشی

Peptic Ulcer Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Jianyuan Chai
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پانکراتیت – درمان و عوارض
Pancreatitis - Treatment and Complications
نام کتاب:

پانکراتیت – درمان و عوارض

Pancreatitis - Treatment and Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Luis Rodrigo Saez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تکنیک های جدید در اندوسکوپی دستگاه گوارش
New Techniques in Gastrointestinal Endoscopy
نام کتاب:

تکنیک های جدید در اندوسکوپی دستگاه گوارش

New Techniques in Gastrointestinal Endoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Oliviu Pascu and Andrada Seicean
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های جدید در گوارش شناسی پایه و بالینی
New Advances in the Basic and Clinical Gastroenterology
نام کتاب:

پیشرفت های جدید در گوارش شناسی پایه و بالینی

New Advances in the Basic and Clinical Gastroenterology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Thomas Brzozowski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیوپسی کبد در طب مدرن
Liver Biopsy in Modern Medicine
نام کتاب:

بیوپسی کبد در طب مدرن

Liver Biopsy in Modern Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Yoshiaki Mizuguchi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیوپسی از کبد - موارد مصرف، رویه ها، نتایج
Liver Biopsy - Indications, Procedures, Results
نام کتاب:

بیوپسی از کبد - موارد مصرف، رویه ها، نتایج

Liver Biopsy - Indications, Procedures, Results
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Nobumi Tagaya
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری التهابی روده – یشرفت ها در بیماریزایی و مدیریت
Inflammatory Bowel Disease - Advances in Pathogenesis and Management
نام کتاب:

بیماری التهابی روده – یشرفت ها در بیماریزایی و مدیریت

Inflammatory Bowel Disease - Advances in Pathogenesis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Sami Karoui
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گاستروستومی (جراحی شکم)
Gastrostomy
نام کتاب:

گاستروستومی (جراحی شکم)

Gastrostomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Pavel Kohout
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اندوسکوپی دستگاه گوارش
Gastrointestinal Endoscopy
نام کتاب:

اندوسکوپی دستگاه گوارش

Gastrointestinal Endoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Oliviu Pascu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری ریفلکس معده به مری
Gastroesophageal Reflux Disease
نام کتاب:

بیماری ریفلکس معده به مری

Gastroesophageal Reflux Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Mauro Bortolotti
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گاستریت و سرطان معده
Gastritis and Gastric Cancer - New Insights in Gastroprotection, Diagnosis and Treatments
نام کتاب:

گاستریت و سرطان معده

Gastritis and Gastric Cancer - New Insights in Gastroprotection, Diagnosis and Treatments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Paola Tonino
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان معده – بینش های جدید به مدیریت کنونی
Gastric Carcinoma- New Insights into Current Management
نام کتاب:

سرطان معده – بینش های جدید به مدیریت کنونی

Gastric Carcinoma- New Insights into Current Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Daniela Lazăr
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 36.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آندوسکوپی دستگاه گوارش (GI)
Endoscopy of GI Tract
نام کتاب:

آندوسکوپی دستگاه گوارش (GI)

Endoscopy of GI Tract
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Somchai Amornyotin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث جاری در گاستریت
Current Topics in Gastritis - 2012
نام کتاب:

مباحث جاری در گاستریت

Current Topics in Gastritis - 2012
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Gyula Mozsik
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 شیوه های اندوسکوپی در کلون و رکتوم
Endoscopic Procedures in Colon and Rectum
نام کتاب:

شیوه های اندوسکوپی در کلون و رکتوم

Endoscopic Procedures in Colon and Rectum
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: José Joaquim Ribeiro da Rocha
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری کرون (التهاب ایلئوم)
Crohn's Disease
نام کتاب:

بیماری کرون (التهاب ایلئوم)

Crohn's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Sami Karoui
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مفاهیم فعلی در اختلالات کلون
Current Concepts in Colonic Disorders
نام کتاب:

مفاهیم فعلی در اختلالات کلون

Current Concepts in Colonic Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Godfrey Lule
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر