موضوعات کتاب ها

پیوند کلیه - به روز رسانی و پیشرفت
Renal Transplantation - Updates and Advances
نام کتاب:

پیوند کلیه - به روز رسانی و پیشرفت

Renal Transplantation - Updates and Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Layron Long
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان مقعد – رویکرد چند رشته ای در مدیریت
Rectal Cancer - A Multidisciplinary Approach to Management
نام کتاب:

سرطان مقعد – رویکرد چند رشته ای در مدیریت

Rectal Cancer - A Multidisciplinary Approach to Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Giulio Aniello Santoro
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول و عمل جراحی قلب و قفسه سینه
Principles and Practice of Cardiothoracic Surgery
نام کتاب:

اصول و عمل جراحی قلب و قفسه سینه

Principles and Practice of Cardiothoracic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Michael S. Firstenberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ملاحظات بعد از عمل در جراحی قلب
Perioperative Considerations in Cardiac Surgery
نام کتاب:

ملاحظات بعد از عمل در جراحی قلب

Perioperative Considerations in Cardiac Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Cuneyt Narin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تدابیر جدید در لنف ادم
Novel Strategies in Lymphedema
نام کتاب:

تدابیر جدید در لنف ادم

Novel Strategies in Lymphedema
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Alberto Vannelli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آرتروسکوپی (بررسی درون مفصل) مدرن
Modern Arthroscopy
نام کتاب:

آرتروسکوپی (بررسی درون مفصل) مدرن

Modern Arthroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Jason L. Dragoo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 37.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیوند کبد – مسائل فنی و عوارض
Liver Transplantation - Technical Issues and Complications
نام کتاب:

پیوند کبد – مسائل فنی و عوارض

Liver Transplantation - Technical Issues and Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Hesham Abdeldayem and Naglaa Allam
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیوند کبد - مسائل عمومی
Liver Transplantation - Basic Issues
نام کتاب:

پیوند کبد - مسائل عمومی

Liver Transplantation - Basic Issues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Hesham Abdeldayem and Naglaa Allam
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


لاپاروسکوپی – رویکرد میان رشته ای
Laparoscopy - An Interdisciplinary Approach
نام کتاب:

لاپاروسکوپی – رویکرد میان رشته ای

Laparoscopy - An Interdisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Ivo Meinhold-Heerlein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیوند کلیه – چشم انداز های جدید
Kidney Transplantation - New Perspectives
نام کتاب:

پیوند کلیه – چشم انداز های جدید

Kidney Transplantation - New Perspectives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Dr.(Md) Magdalena Trzcinska
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 هیدروسفالی
Hydrocephalus
نام کتاب:

هیدروسفالی

Hydrocephalus
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Sadip Pant and Iype Cherian
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جراحی کبدی
Hepatic Surgery
نام کتاب:

جراحی کبدی

Hepatic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Hesham Abdeldayem
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 42.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت قانقاریا (گانگرن) – پیشرفت های جدید و روند های جاری
Gangrene Management - New Advancements and Current Trends
نام کتاب:

مدیریت قانقاریا (گانگرن) – پیشرفت های جدید و روند های جاری

Gangrene Management - New Advancements and Current Trends
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Alexander Vitin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


قانقاریا – مفاهیم کنونی و گزینه های مدیریتی
Gangrene - Current Concepts and Management Options
نام کتاب:

قانقاریا – مفاهیم کنونی و گزینه های مدیریتی

Gangrene - Current Concepts and Management Options
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Alexander Vitin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چاقوی رادیو جراحی گاما
Gamma Knife Radiosurgery
نام کتاب:

چاقوی رادیو جراحی گاما

Gamma Knife Radiosurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: David Mathieu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


خط مقدم جراحی قفسه سینه
Front Lines of Thoracic Surgery
نام کتاب:

خط مقدم جراحی قفسه سینه

Front Lines of Thoracic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Stefano Nazari
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 51 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


موارد اکسپلیکیتیو  از مسائل مورد بحث در  جراحی مغز و اعصاب
Explicative Cases of Controversial Issues in Neurosurgery
نام کتاب:

موارد اکسپلیکیتیو از مسائل مورد بحث در جراحی مغز و اعصاب

Explicative Cases of Controversial Issues in Neurosurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Francesco Signorelli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 51.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روند تکامل در ارولوژی
Evolving Trends in Urology
نام کتاب:

روند تکامل در ارولوژی

Evolving Trends in Urology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Sashi S. Kommu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بازسازی مری
Esophageal Reconstruction
نام کتاب:

بازسازی مری

Esophageal Reconstruction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Marta Strutynska-Karpinska and Krzysztof Grabowski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تشخیص و درمان شکم  و  قفسه سینه آئورت آنوریسم  از جمله صعودی آئورت  و  قوس آئورت
Diagnosis and Treatment of Abdominal and Thoracic Aortic Aneurysms Including the Ascending Aorta and the Aortic Arch
نام کتاب:

تشخیص و درمان شکم و قفسه سینه آئورت آنوریسم از جمله صعودی آئورت و قوس آئورت

Diagnosis and Treatment of Abdominal and Thoracic Aortic Aneurysms Including the Ascending Aorta and the Aortic Arch
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Reinhart T. Grundmann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر