موضوعات کتاب ها

ویترکتومی (عمل چشم)
Vitrectomy
نام کتاب:

ویترکتومی (عمل چشم)

Vitrectomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Zongming Song
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رمز و راز گلوکوم (آب سیاه)
The Mystery of Glaucoma
نام کتاب:

رمز و راز گلوکوم (آب سیاه)

The Mystery of Glaucoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Tomaš Kubena
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 45.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 رتینوبلاستوم – آخرین اطلاعات درباره جنبه های بالینی، مشاوره ژنتیکی، اپیدمیولوژی و زیست شناسی مولکولی تومور
Retinoblastoma: An Update on Clinical, Genetic Counseling, Epidemiology and Molecular Tumor Biology
نام کتاب:

رتینوبلاستوم – آخرین اطلاعات درباره جنبه های بالینی، مشاوره ژنتیکی، اپیدمیولوژی و زیست شناسی مولکولی تومور

Retinoblastoma: An Update on Clinical, Genetic Counseling, Epidemiology and Molecular Tumor Biology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Govindasamy Kumaramanickavel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اوتولارینگولوژی (رشته بیماری های گوش و حلق و بینی)
Otolaryngology
نام کتاب:

اوتولارینگولوژی (رشته بیماری های گوش و حلق و بینی)

Otolaryngology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Balwant Singh Gendeh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری های چشمی
Ocular Diseases
نام کتاب:

بیماری های چشمی

Ocular Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Adedayo Adio
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کراتوپلاستی ها (پیوند های قرنیه) – تکنیک های جراحی و عوارض
Keratoplasties - Surgical techniques and complications
نام کتاب:

کراتوپلاستی ها (پیوند های قرنیه) – تکنیک های جراحی و عوارض

Keratoplasties - Surgical techniques and complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Luigi Mosca
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کراتیت
Keratitis
نام کتاب:

کراتیت

Keratitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Muthiah Srinivasan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های کنونی بالینی و پژوهشی
Glaucoma - Current Clinical and Research Aspects
نام کتاب:

گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های کنونی بالینی و پژوهشی

Glaucoma - Current Clinical and Research Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Pinakin Gunvant
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گلوکوم (آب سیاه) – مفاهیم پایه و بالینی
Glaucoma - Basic and Clinical Concepts
نام کتاب:

گلوکوم (آب سیاه) – مفاهیم پایه و بالینی

Glaucoma - Basic and Clinical Concepts
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Shimon Rumelt
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 53.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های عمومی و بالینی
Glaucoma - Basic and Clinical Aspects
نام کتاب:

گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های عمومی و بالینی

Glaucoma - Basic and Clinical Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Shimon Rumelt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 33.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


الکترورتینوگرام ها (ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی شبکیه چشم)
Electroretinograms
نام کتاب:

الکترورتینوگرام ها (ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی شبکیه چشم)

Electroretinograms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Gregor Belusic
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رتینوپاتی دیابتی (آسیب شبکیه چشم ناشی از دیابت)
Diabetic Retinopathy
نام کتاب:

رتینوپاتی دیابتی (آسیب شبکیه چشم ناشی از دیابت)

Diabetic Retinopathy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Mohammad Shamsul Ola
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آماس ملتحمه – یک اختلال پیچیده و چند وجهی
Conjunctivitis - A Complex and Multifaceted Disorder
نام کتاب:

آماس ملتحمه – یک اختلال پیچیده و چند وجهی

Conjunctivitis - A Complex and Multifaceted Disorder
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Zdenek Pelikan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


عفونت های چشمی متداول
Common Eye Infections
نام کتاب:

عفونت های چشمی متداول

Common Eye Infections
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Imtiaz A. Chaudhry
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جراحی آب مروارید
Cataract Surgery
نام کتاب:

جراحی آب مروارید

Cataract Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Farhan Husain Zaidi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آستیگماتیسم – اپتیک، فیزیولوژی و مدیریت
Astigmatism - Optics, Physiology and Management
نام کتاب:

آستیگماتیسم – اپتیک، فیزیولوژی و مدیریت

Astigmatism - Optics, Physiology and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Michael Goggin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 انحطاط ماکولا وابسته به سن  - آخرین پیشرفت ها در تحقیقات پایه و مراقبت
Age-Related Macular Degeneration - Etiology, Diagnosis and Management - A Glance at the Future
نام کتاب:

انحطاط ماکولا وابسته به سن - آخرین پیشرفت ها در تحقیقات پایه و مراقبت

Age-Related Macular Degeneration - Etiology, Diagnosis and Management - A Glance at the Future
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Giuseppe Lo Giudice
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیدایش لکه ماکولار (خالدار) مرتبط با سن
Age Related Macular Degeneration - The Recent Advances in Basic Research and Clinical Care
نام کتاب:

پیدایش لکه ماکولار (خالدار) مرتبط با سن

Age Related Macular Degeneration - The Recent Advances in Basic Research and Clinical Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Gui-Shuang Ying
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در چشم پزشکی
Advances in Ophthalmology
نام کتاب:

پیشرفت ها در چشم پزشکی

Advances in Ophthalmology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Shimon Rumelt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیومکانیک تئوری
Theoretical Biomechanics
نام کتاب:

بیومکانیک تئوری

Theoretical Biomechanics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Vaclav Klika
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر