موضوعات کتاب ها

لقاح در شرایط آزمایشگاهی - جنبه های نوآورانه بالینی و آزمایشگاهی
In Vitro Fertilization - Innovative Clinical and Laboratory Aspects
نام کتاب:

لقاح در شرایط آزمایشگاهی - جنبه های نوآورانه بالینی و آزمایشگاهی

In Vitro Fertilization - Innovative Clinical and Laboratory Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Shevach Friedler
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هیسترکتومی (برداشت رحم)
Hysterectomy
نام کتاب:

هیسترکتومی (برداشت رحم)

Hysterectomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Ayman Al-Hendy and Mohamed Sabry
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گونادوتروپین (هورمون محرک غده جنسی)
Gonadotropin
نام کتاب:

گونادوتروپین (هورمون محرک غده جنسی)

Gonadotropin
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Jorge Vizcarra
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیش از بارداری تا پس از زایمان
From Preconception to Postpartum
نام کتاب:

پیش از بارداری تا پس از زایمان

From Preconception to Postpartum
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Stavros Sifakis and Nikolaos Vrachnis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


افزایش موفقیت تولید مثل کمکی
Enhancing Success of Assisted Reproduction
نام کتاب:

افزایش موفقیت تولید مثل کمکی

Enhancing Success of Assisted Reproduction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Atef M.M. Darwish
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اندومتریوز (آماس غشای داخلی رحم) – مفاهیم پایه و روند های پژوهش کنونی
Endometriosis - Basic Concepts and Current Research Trends
نام کتاب:

اندومتریوز (آماس غشای داخلی رحم) – مفاهیم پایه و روند های پژوهش کنونی

Endometriosis - Basic Concepts and Current Research Trends
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Koel Chaudhury and Baidyanath Chakravarty
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 حاملگی خارج رحمی – تشخیص و مدیریت مدرن
Ectopic Pregnancy - Modern Diagnosis and Management
نام کتاب:

حاملگی خارج رحمی – تشخیص و مدیریت مدرن

Ectopic Pregnancy - Modern Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Michael Kamrava
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زایمان سزارین
Cesarean Delivery
نام کتاب:

زایمان سزارین

Cesarean Delivery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Raed Salim
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پزشکی زنان و زایمان پایه – برخی موضوعات مرتبط
Basic Gynecology - Some Related Issues
نام کتاب:

پزشکی زنان و زایمان پایه – برخی موضوعات مرتبط

Basic Gynecology - Some Related Issues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Atef Darwish
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آمنوره (فقدان قاعدگی)
Amenorrhea
نام کتاب:

آمنوره (فقدان قاعدگی)

Amenorrhea
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Amar Chatterjee
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اندوسکوپی پیشرفته پزشکی زنان
Advanced Gynecologic Endoscopy
نام کتاب:

اندوسکوپی پیشرفته پزشکی زنان

Advanced Gynecologic Endoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Atef Darwish
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 68 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تسلسل تخمین های خطر سلامت
The Continuum of Health Risk Assessments
نام کتاب:

تسلسل تخمین های خطر سلامت

The Continuum of Health Risk Assessments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Michael G. Tyshenko
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات جنسی – موضوعات ویژه
Sexual Dysfunctions - Special Issues
نام کتاب:

اختلالات جنسی – موضوعات ویژه

Sexual Dysfunctions - Special Issues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Azita Goshtasebi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیفورمیسم (دو شکلی، تفاوت) جنسی
Sexual Dimorphism
نام کتاب:

دیفورمیسم (دو شکلی، تفاوت) جنسی

Sexual Dimorphism
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Hiroshi Moriyama
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهداشت عمومی -بهداشت اجتماعی و رفتاری
Public Health - Social and Behavioral Health
نام کتاب:

بهداشت عمومی -بهداشت اجتماعی و رفتاری

Public Health - Social and Behavioral Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Jay Maddock
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهداشت عمومی – روش شناسی، محیط زیست و مسائل مربوط به سیستم ها
Public Health - Methodology, Environmental and Systems Issues
نام کتاب:

بهداشت عمومی – روش شناسی، محیط زیست و مسائل مربوط به سیستم ها

Public Health - Methodology, Environmental and Systems Issues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Jay Maddock
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تغذیه، سلامت و بهداشت
Nutrition, Well-Being and Health
نام کتاب:

تغذیه، سلامت و بهداشت

Nutrition, Well-Being and Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Jaouad Bouayed and Torsten Bohn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت بهداشت و سلامت - رویکردهای مختلف و راه حل ها
Health Management - Different Approaches and Solutions
نام کتاب:

مدیریت بهداشت و سلامت - رویکردهای مختلف و راه حل ها

Health Management - Different Approaches and Solutions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Krzysztof Śmigórski
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت بهداشت و درمان
Health Management
نام کتاب:

مدیریت بهداشت و درمان

Health Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Krzysztof Smigorski
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهداشت محیطی – موضوعات در حال ظهور و عمل
Environmental Health - Emerging Issues and Practice
نام کتاب:

بهداشت محیطی – موضوعات در حال ظهور و عمل

Environmental Health - Emerging Issues and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Jacques Oosthuizen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر