موضوعات کتاب ها

پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد اول
Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume I
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد اول

Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume I
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Michael Fitzgerald
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد دوم
Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume II
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد دوم

Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume II
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Michael Fitzgerald
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیدگاه های جدید در اختلالات اضطرابی
New Insights into Anxiety Disorders
نام کتاب:

دیدگاه های جدید در اختلالات اضطرابی

New Insights into Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Federico Durbano
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت پیشرفته بیماری های عصبی
Advanced Understanding of Neurodegenerative Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت پیشرفته بیماری های عصبی

Advanced Understanding of Neurodegenerative Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Raymond Chuen-Chung Chang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات خلقی
Mood Disorders
نام کتاب:

اختلالات خلقی

Mood Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Nese Kocabasoglu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات روانی – دیدگاه های نظری و تجربی
Mental Disorders - Theoretical and Empirical Perspectives
نام کتاب:

اختلالات روانی – دیدگاه های نظری و تجربی

Mental Disorders - Theoretical and Empirical Perspectives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Robert Woolfolk and Lesley Allen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مدیریت بیماری صرع – تحقیق، نتایج و درمان
Management of Epilepsy - Research, Results and Treatment
نام کتاب:

مدیریت بیماری صرع – تحقیق، نتایج و درمان

Management of Epilepsy - Research, Results and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Mintaze Kerem Gunel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مولکول های درگیر، تشخیص و مراقبت معلولیت رشدی
Developmental Disabilities - Molecules Involved, Diagnosis, and Clinical Care
نام کتاب:

مولکول های درگیر، تشخیص و مراقبت معلولیت رشدی

Developmental Disabilities - Molecules Involved, Diagnosis, and Clinical Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ahmad Salehi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت کنونی در آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس
Current Advances in Amyotrophic Lateral Sclerosis
نام کتاب:

پیشرفت کنونی در آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس

Current Advances in Amyotrophic Lateral Sclerosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Alvaro G. Estévez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پژوهشهای بالینی و درمان - رویکرد های درمانی  به اختلالات عاطفی
Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders
نام کتاب:

پژوهشهای بالینی و درمان - رویکرد های درمانی به اختلالات عاطفی

Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Mario Francisco
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلال پیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) در کودکان و نوجوانان
Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents
نام کتاب:

اختلال پیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) در کودکان و نوجوانان

Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Somnath Banerjee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پزشکی احیا کننده و مهندسی بافت
Regenerative Medicine and Tissue Engineering
نام کتاب:

پزشکی احیا کننده و مهندسی بافت

Regenerative Medicine and Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Jose A. Andrades
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 46.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تصویر برداری زیست پزشکی
Biomedical Imaging
نام کتاب:

تصویر برداری زیست پزشکی

Biomedical Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Youxin Mao
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی کاربردی بافت
Applied Tissue Engineering
نام کتاب:

مهندسی کاربردی بافت

Applied Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Dr. Minoru Ueda
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آخرین اطلاعات در دیالیز صفاقی
The Latest in Peritoneal Dialysis
نام کتاب:

آخرین اطلاعات در دیالیز صفاقی

The Latest in Peritoneal Dialysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Abelardo Aguilera Peralta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مسائل کنونی و آینده در پیوند کلیه
Current Issues and Future Direction in Kidney Transplantation
نام کتاب:

مسائل کنونی و آینده در پیوند کلیه

Current Issues and Future Direction in Kidney Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Thomas Rath
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آخرین اطلاعات درباره گلومرولوپاتی (آسیب گلومرول های کلیه) – جنبه های بالینی و درمان
An Update on Glomerulopathies - Clinical and Treatment Aspects
نام کتاب:

آخرین اطلاعات درباره گلومرولوپاتی (آسیب گلومرول های کلیه) – جنبه های بالینی و درمان

An Update on Glomerulopathies - Clinical and Treatment Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Sharma S. Prabhakar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پس از پیوند کلیه – بیماران و آلوگرافت آنها
After the Kidney Transplant - The Patients and Their Allograft
نام کتاب:

پس از پیوند کلیه – بیماران و آلوگرافت آنها

After the Kidney Transplant - The Patients and Their Allograft
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Jorge Ortiz and Jason Andre
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیوپسی پوست – تشخیص و درمان
Skin Biopsy - Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

بیوپسی پوست – تشخیص و درمان

Skin Biopsy - Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Suran L. Fernando
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طب جایگزین
Alternative Medicine
نام کتاب:

طب جایگزین

Alternative Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Hiroshi Sakagami
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر