موضوعات کتاب ها

روند های معاصر در پژوهش ADHD (اختلال بیش فعالی کمبود توجه)
Contemporary Trends in ADHD Research
نام کتاب:

روند های معاصر در پژوهش ADHD (اختلال بیش فعالی کمبود توجه)

Contemporary Trends in ADHD Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Jill M. Norvilitis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جنبه های بالینی و ژنتیکی بیماری صرع
Clinical and Genetic Aspects of Epilepsy
نام کتاب:

جنبه های بالینی و ژنتیکی بیماری صرع

Clinical and Genetic Aspects of Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Zaid Afawi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پوکی استخوان و  سنجش تراکم استخوان
Osteoporosis and Bone Densitometry Measurements
نام کتاب:

پوکی استخوان و سنجش تراکم استخوان

Osteoporosis and Bone Densitometry Measurements
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Giuseppe Guglielmi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انفورماتیک تصویربرداری پزشکی
Medical Imaging Informatics
نام کتاب:

انفورماتیک تصویربرداری پزشکی

Medical Imaging Informatics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Alex A.T. Bui (Editor), Ricky K. Taira (E
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مقدمه ای بر مدیریت تصویربرداری پزشکی
Introduction to Medical Imaging Management
نام کتاب:

مقدمه ای بر مدیریت تصویربرداری پزشکی

Introduction to Medical Imaging Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Bernard Rubenzer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری های التهابی مغز
Inflammatory Diseases of the Brain
نام کتاب:

بیماری های التهابی مغز

Inflammatory Diseases of the Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Stefan Hähnel (E
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 فن آوری های تصویربرداری در حال ظهور در پزشکی
Emerging Imaging Technologies in Medicine
نام کتاب:

فن آوری های تصویربرداری در حال ظهور در پزشکی

Emerging Imaging Technologies in Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Mark A. Anastasio and Patrick La Riviere
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تکنیک های جدید در تصویربرداری تومور
New Techniques in Oncologic Imaging
نام کتاب:

تکنیک های جدید در تصویربرداری تومور

New Techniques in Oncologic Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Anwar R. Padhani and Peter L. Choyke
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مسائل بنیادی در نقشه برداری مغز انسان
Foundational Issues in Human Brain Mapping
نام کتاب:

مسائل بنیادی در نقشه برداری مغز انسان

Foundational Issues in Human Brain Mapping
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Stephen José Hanson and Martin Bunzl
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دستگاه کمکی بطن
Ventricular_Assist_Devices
نام کتاب:

دستگاه کمکی بطن

Ventricular_Assist_Devices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Jeffrey Shuhaiber
سال انتشار: 2011
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترومبوز وریدی - اصول و تمرین
Venous Thrombosis Principles and Practice
نام کتاب:

ترومبوز وریدی - اصول و تمرین

Venous Thrombosis Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Ertugrul Okuyan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


عروق و رگ - از توسعه جنینی تا احیا پزشکی
Vasculogenesis and Angiogenesis - from Embryonic Development to Regenerative Medicine
نام کتاب:

عروق و رگ - از توسعه جنینی تا احیا پزشکی

Vasculogenesis and Angiogenesis - from Embryonic Development to Regenerative Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Dan T. Simionescu and Agneta Simionescu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فاکتور های خطر ستنی و نوین در آتروترمبوز
Traditional and Novel Risk Factors in Atherothrombosis
نام کتاب:

فاکتور های خطر ستنی و نوین در آتروترمبوز

Traditional and Novel Risk Factors in Atherothrombosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Efrain Gaxiola
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم قلبی عروقی - فیزیولوژی، تشخیص و پیامدهای بالینی
The Cardiovascular System - Physiology, Diagnostics and Clinical Implications
نام کتاب:

سیستم قلبی عروقی - فیزیولوژی، تشخیص و پیامدهای بالینی

The Cardiovascular System - Physiology, Diagnostics and Clinical Implications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: David C. Gaze
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 (تاکی کاردی (تپش قلب
Tachycardia
نام کتاب:

(تاکی کاردی (تپش قلب

Tachycardia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Takumi Yamada
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفتهای اخیر در عوامل خطر قلب و عروق
Recent Advances in Cardiovascular Risk Factors
نام کتاب:

پیشرفتهای اخیر در عوامل خطر قلب و عروق

Recent Advances in Cardiovascular Risk Factors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mehnaz Atiq
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.79 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تدابیر جدید در بیماری قلبی ایسکمیک
Novel Strategies in Ischemic Heart Disease
نام کتاب:

تدابیر جدید در بیماری قلبی ایسکمیک

Novel Strategies in Ischemic Heart Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Umashankar Lakshmanadoss
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جنبه های جدیدی از دستگاه کمکی بطنی
New Aspects of Ventricular Assist Devices
نام کتاب:

جنبه های جدیدی از دستگاه کمکی بطنی

New Aspects of Ventricular Assist Devices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Guillermo Reyes
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 میوکاردیت (آماس ماهیچه قلب)
Myocarditis
نام کتاب:

میوکاردیت (آماس ماهیچه قلب)

Myocarditis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Daniela Cihakova
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ضربان ساز قلب مدرن – حال و آینده
Modern Pacemakers - Present and Future
نام کتاب:

ضربان ساز قلب مدرن – حال و آینده

Modern Pacemakers - Present and Future
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mithilesh Kumar Das
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 78.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر