موضوعات کتاب ها

اندوکاردیت (آماس غشا درونی قلب)
Endocarditis
نام کتاب:

اندوکاردیت (آماس غشا درونی قلب)

Endocarditis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Francisco Ramon Breijo-Marquez
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


الکتروفیزیولوژی
Electrophysiology - From Plants to Heart
نام کتاب:

الکتروفیزیولوژی

Electrophysiology - From Plants to Heart
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Saeed Oraii
سال انتشار: 2012`
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تشخیص، غربالگری و درمان شکم، قفسه صدری و قفسه سینه آئورت آنوریسم
Diagnosis, Screening and Treatment of Abdominal, Thoracoabdominal and Thoracic Aortic Aneurysms
نام کتاب:

تشخیص، غربالگری و درمان شکم، قفسه صدری و قفسه سینه آئورت آنوریسم

Diagnosis, Screening and Treatment of Abdominal, Thoracoabdominal and Thoracic Aortic Aneurysms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: R.T. Grundmann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترومبوز وریدی عمقی
Deep Vein Thrombosis
نام کتاب:

ترومبوز وریدی عمقی

Deep Vein Thrombosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Gregory Cheng
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مسائل کنونی و پیشرفتهای اخیر در ضربان ساز درمانی
Current Issues and Recent Advances in Pacemaker Therapy
نام کتاب:

مسائل کنونی و پیشرفتهای اخیر در ضربان ساز درمانی

Current Issues and Recent Advances in Pacemaker Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Attila Roka
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مداخلات عروق کرونر
Coronary Interventions
نام کتاب:

مداخلات عروق کرونر

Coronary Interventions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Neville Kukreja
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری های عروق کرونر
Coronary Artery Diseases
نام کتاب:

بیماری های عروق کرونر

Coronary Artery Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Illya Chaikovsky and Nataliia N. Sydorova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری عروق کرونر – بینش های نو و رویکرد های جدید
Coronary Artery Disease - New Insights and Novel Approaches
نام کتاب:

بیماری عروق کرونر – بینش های نو و رویکرد های جدید

Coronary Artery Disease - New Insights and Novel Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Angelo Squeri
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری عروق کرونر – مفاهیم کنونی در اپیدمیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان
Coronary Artery Disease - Current Concepts in Epidemiology, Pathophysiology, Diagnostics and Treatment
نام کتاب:

بیماری عروق کرونر – مفاهیم کنونی در اپیدمیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان

Coronary Artery Disease - Current Concepts in Epidemiology, Pathophysiology, Diagnostics and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: David Gaze
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آنژیوگرافی (رگ نگاری) عروق کرونر – نیاز به بهبود در درمان پزشکی
Coronary Angiography - The Need for Improvement in Medical and Interventional Therapy
نام کتاب:

آنژیوگرافی (رگ نگاری) عروق کرونر – نیاز به بهبود در درمان پزشکی

Coronary Angiography - The Need for Improvement in Medical and Interventional Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Branislav Baskot
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنژیوگرافی  عروق کرونر – پیشرفت ها در روش تصویر برداری غیر تهاجمی برای سنجش بیماری عروق کرونر
Coronary Angiography - Advances in Noninvasive Imaging Approach for Evaluation of Coronary Artery Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب آنژیوگرافی عروق کرونر – پیشرفت ها در روش تصویر برداری غیر تهاجمی برای سنجش بیماری عروق کرونر

Coronary Angiography - Advances in Noninvasive Imaging Approach for Evaluation of Coronary Artery Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Branislav Baskot
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری قلبی مادرزادی – جنبه های انتخابی
Congenital Heart Disease - Selected Aspects
نام کتاب:

بیماری قلبی مادرزادی – جنبه های انتخابی

Congenital Heart Disease - Selected Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: P. Syamasundar Ra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فاکتور های خطر قلبی عروقی
Cardiovascular Risk Factors
نام کتاب:

فاکتور های خطر قلبی عروقی

Cardiovascular Risk Factors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: فاکتور های خطر قلبی عروقی
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سمیت قلبی حاصل از درمان انکولوژیک
Cardiotoxicity of Oncologic Treatments
نام کتاب:

سمیت قلبی حاصل از درمان انکولوژیک

Cardiotoxicity of Oncologic Treatments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Manuela Fiuza
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاردیوپاتی ها (آسیب های ماهیچه قلب) – از پژوهش های بنیادی تا مدیریت بالینی
Cardiomyopathies - From Basic Research to Clinical Management
نام کتاب:

کاردیوپاتی ها (آسیب های ماهیچه قلب) – از پژوهش های بنیادی تا مدیریت بالینی

Cardiomyopathies - From Basic Research to Clinical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Josef Veselka
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیوند قلب
Cardiac Transplantation
نام کتاب:

پیوند قلب

Cardiac Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Susan D. Moffatt-Bruce
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ضربان ساز قلبی – جنبه های زیستی، کاربردهای بالینی و عوارض احتمالی
Cardiac Pacemakers - Biological Aspects, Clinical Applications and Possible Complications
نام کتاب:

ضربان ساز قلبی – جنبه های زیستی، کاربردهای بالینی و عوارض احتمالی

Cardiac Pacemakers - Biological Aspects, Clinical Applications and Possible Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mart Min
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دفیبریلاسیون قلبی – پیش بینی، پیشگیری و مدیریت رویداد بی نظمی قلبی عروقی
Cardiac Defibrillation - Prediction, Prevention and Management of Cardiovascular Arrhythmic Events
نام کتاب:

دفیبریلاسیون قلبی – پیش بینی، پیشگیری و مدیریت رویداد بی نظمی قلبی عروقی

Cardiac Defibrillation - Prediction, Prevention and Management of Cardiovascular Arrhythmic Events
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Joyelle J. Harris
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آریتمی قلبی (ناموزون بودن ضربان طبیعی قلب) – ملاحظات جدید
Cardiac Arrhythmias - New Considerations
نام کتاب:

آریتمی قلبی (ناموزون بودن ضربان طبیعی قلب) – ملاحظات جدید

Cardiac Arrhythmias - New Considerations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Francisco R. Breijo-Marquez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نقص سپتوم دهلیزی
Atrial Septal Defect
نام کتاب:

نقص سپتوم دهلیزی

Atrial Septal Defect
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: P. Syamasundar Rao
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر