موضوعات کتاب ها

 فیبریلاسیون دهلیزی – تحقیقات پایه و کاربرد های بالینی
Atrial Fibrillation - Basic Research and Clinical Applications
نام کتاب:

فیبریلاسیون دهلیزی – تحقیقات پایه و کاربرد های بالینی

Atrial Fibrillation - Basic Research and Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Jong-Il Choi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک (تصلب شرائین)
Atherosclerotic Cardiovascular Disease
نام کتاب:

بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک (تصلب شرائین)

Atherosclerotic Cardiovascular Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Ksenija Pesek
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آتروژنز
Atherogenesis
نام کتاب:

آتروژنز

Atherogenesis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Sampath Parthasarathy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 جنبه های دستگاه های تنظیم کننده ضربان قلب – عملکرد ها و بر هم کنش ها در آثار قلبی و غیر قلبی
Aspects of Pacemakers - Functions and Interactions in Cardiac and Non-Cardiac Indications
نام کتاب:

جنبه های دستگاه های تنظیم کننده ضربان قلب – عملکرد ها و بر هم کنش ها در آثار قلبی و غیر قلبی

Aspects of Pacemakers - Functions and Interactions in Cardiac and Non-Cardiac Indications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Oliver Vonend and Siegfried Eckert
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تنگی دریچه آئورت – دیدگاه فعلی در تشخیص و درمان
Aortic Valve Stenosis - Current View on Diagnostics and Treatment
نام کتاب:

تنگی دریچه آئورت – دیدگاه فعلی در تشخیص و درمان

Aortic Valve Stenosis - Current View on Diagnostics and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Petr Santavy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دریچه آئورت
Aortic Valve
نام کتاب:

دریچه آئورت

Aortic Valve
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Ying-Fu Chen and Chwan-Yau Luo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تنگی آئورت - اتیولوژی (سبب شناسی)، پاتوفیزیولوژی و درمان
Aortic Stenosis - Etiology, Pathophysiology and Treatment
نام کتاب:

تنگی آئورت - اتیولوژی (سبب شناسی)، پاتوفیزیولوژی و درمان

Aortic Stenosis - Etiology, Pathophysiology and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Masanori Hirota
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آنژین صدری
Angina Pectoris
نام کتاب:

آنژین صدری

Angina Pectoris
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Federico Piscione
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری اتساع عروق آئورت های قفسه سینه و شکمی
Aneurysmal Disease of the Thoracic and Abdominal Aorta
نام کتاب:

بیماری اتساع عروق آئورت های قفسه سینه و شکمی

Aneurysmal Disease of the Thoracic and Abdominal Aorta
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Marvin D. Atkins and Ruth L. Bush
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در تشخیص آترواسکلروز (تصلب شرائین) عروق کرونر
Advances in the Diagnosis of Coronary Atherosclerosis
نام کتاب:

پیشرفت ها در تشخیص آترواسکلروز (تصلب شرائین) عروق کرونر

Advances in the Diagnosis of Coronary Atherosclerosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Suna F. Kira
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت ها در الکتروکاردیوگرام ها – روش ها و تجزیه و تحلیل
Advances in Electrocardiograms - Methods and Analysis
نام کتاب:

پیشرفت ها در الکتروکاردیوگرام ها – روش ها و تجزیه و تحلیل

Advances in Electrocardiograms - Methods and Analysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Richard M. Millis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت ها در الکتروکاردیوگرام ها – کاربرد های بالینی
Advances in Electrocardiograms - Clinical Applications
نام کتاب:

پیشرفت ها در الکتروکاردیوگرام ها – کاربرد های بالینی

Advances in Electrocardiograms - Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Richard M. Millis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پرستاری حرفه ای: مفاهیم و چالشها
Professional Nursing: Concepts & Challenges
نام کتاب:

پرستاری حرفه ای: مفاهیم و چالشها

Professional Nursing: Concepts & Challenges
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Beth Perry Black
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کارسینوم (سرطان) معده - جنبه های مولکولی و پیشرفت های کنونی
Gastric Carcinoma - Molecular Aspects and Current Advances
نام کتاب:

کارسینوم (سرطان) معده - جنبه های مولکولی و پیشرفت های کنونی

Gastric Carcinoma - Molecular Aspects and Current Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Mahmoud Lotfy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 45.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تصویر برداری اولتراسوند (فراصوت) – کاربرد های پزشکی
Ultrasound Imaging - Medical Applications
نام کتاب:

تصویر برداری اولتراسوند (فراصوت) – کاربرد های پزشکی

Ultrasound Imaging - Medical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Igor V. Minin and Oleg V. Minin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 46.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تصویربرداری اولتراسوند
Ultrasound Imaging
نام کتاب:

تصویربرداری اولتراسوند

Ultrasound Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Masayuki Tanabe
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 40.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تئوری و کاربرد های تصویربرداری و آنالیز CT (توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) رایانه ای)
Theory and Applications of CT Imaging and Analysis
نام کتاب:

تئوری و کاربرد های تصویربرداری و آنالیز CT (توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) رایانه ای)

Theory and Applications of CT Imaging and Analysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Noriyasu Homma
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 33.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سونوگرافی
Sonography
نام کتاب:

سونوگرافی

Sonography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Kerry Thoirs
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 60 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رادیوایزوتوپ ها – کاربرد ها در علم زیست پزشکی
Radioisotopes - Applications in Bio-Medical Science
نام کتاب:

رادیوایزوتوپ ها – کاربرد ها در علم زیست پزشکی

Radioisotopes - Applications in Bio-Medical Science
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Nirmal Singh
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) انتشار پوزیترون (پاد الکترون) – جنبه های بالینی و پژوهشی کنونی
Positron Emission Tomography - Current Clinical and Research Aspects
نام کتاب:

توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) انتشار پوزیترون (پاد الکترون) – جنبه های بالینی و پژوهشی کنونی

Positron Emission Tomography - Current Clinical and Research Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Chia-Hung Hsieh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر