موضوعات کتاب ها

مرز های نوین تصویر برداری عصبی پیشرفته
Novel Frontiers of Advanced Neuroimaging
نام کتاب:

مرز های نوین تصویر برداری عصبی پیشرفته

Novel Frontiers of Advanced Neuroimaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Kostas N. Fountas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تصویر برداری مغز و اعصاب برای متخصصین بالینی – ترکیبی از پژوهش و عمل
Neuroimaging for Clinicians - Combining Research and Practice
نام کتاب:

تصویر برداری مغز و اعصاب برای متخصصین بالینی – ترکیبی از پژوهش و عمل

Neuroimaging for Clinicians - Combining Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Julio F. P. Peres
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تصویربرداری از مغز و اعصاب – روش ها
Neuroimaging - Methods
نام کتاب:

تصویربرداری از مغز و اعصاب – روش ها

Neuroimaging - Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Peter Bright
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 35000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تصویر برداری عصبی – علم عصب بالینی و شناختی
Neuroimaging - Cognitive and Clinical Neuroscience
نام کتاب:

تصویر برداری عصبی – علم عصب بالینی و شناختی

Neuroimaging - Cognitive and Clinical Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Peter Bright
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تصویربرداری از عصب
Neuroimaging
نام کتاب:

تصویربرداری از عصب

Neuroimaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Cristina Marta Del-Ben
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تصویر برداری از عصب – کاربرد های بالینی
Neuroimaging - Clinical Applications
نام کتاب:

تصویر برداری از عصب – کاربرد های بالینی

Neuroimaging - Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Peter Bright
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 39 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تصویر برداری ملکولی
Molecular Imaging
نام کتاب:

تصویر برداری ملکولی

Molecular Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Bernhard Schaller
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تصویربرداری پزشکی
Medical Imaging
نام کتاب:

تصویربرداری پزشکی

Medical Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Okechukwu Felix Erondu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ماموگرافی – پیشرفت های اخیر
Mammography - Recent Advances
نام کتاب:

ماموگرافی – پیشرفت های اخیر

Mammography - Recent Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Nachiko Uchiyama and Marcelo Zanchetta do Nascimento
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انسفالوگرافی (مغزنگاری) مغناطیسی
Magnetoencephalography
نام کتاب:

انسفالوگرافی (مغزنگاری) مغناطیسی

Magnetoencephalography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Elizabeth W. Pang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طیف سنجی تشدید مغناطیسی
Magnetic Resonance Spectroscopy
نام کتاب:

طیف سنجی تشدید مغناطیسی

Magnetic Resonance Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Donghyun Kim
سال انتشار: 2012
حجم فایل: مگابایت 9
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 ویتیلیگو - مدیریت و درمان
Vitiligo - Management and Therapy
نام کتاب:

ویتیلیگو - مدیریت و درمان

Vitiligo - Management and Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Kelly KyungHwa Park and Jenny Eileen Murase
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیوپسی (برداشت بافت) پوست – چشم انداز ها
Skin Biopsy - Perspectives
نام کتاب:

بیوپسی (برداشت بافت) پوست – چشم انداز ها

Skin Biopsy - Perspectives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Uday Khopkar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 40 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پسوریازیس – انواع، علل و دارو
Psoriasis - Types, Causes and Medication
نام کتاب:

پسوریازیس – انواع، علل و دارو

Psoriasis - Types, Causes and Medication
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Hermenio Lima
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پسوریازیس – یک بیماری منتشره
Psoriasis - A Systemic Disease
نام کتاب:

پسوریازیس – یک بیماری منتشره

Psoriasis - A Systemic Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Jose O'Daly
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هرپس ویریده – نگاهی به این خانواده منحصر به فرد از ویروس ها
Herpesviridae - A Look Into This Unique Family of Viruses
نام کتاب:

هرپس ویریده – نگاهی به این خانواده منحصر به فرد از ویروس ها

Herpesviridae - A Look Into This Unique Family of Viruses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: George D. Magel and Stephen Tyring
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درماتیت تماسی (آماس پوست ناشی از تماس)
Contact Dermatitis
نام کتاب:

درماتیت تماسی (آماس پوست ناشی از تماس)

Contact Dermatitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Young Suck Ro
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 کارسینوم سلول بازال
Basal Cell Carcinoma
نام کتاب:

کارسینوم سلول بازال

Basal Cell Carcinoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Vishal Madan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مبانی آنژیوگرافی با تشدید مغناطیسی در آینده
Magnetic Resonance Angiography Basics to Future
نام کتاب:

مبانی آنژیوگرافی با تشدید مغناطیسی در آینده

Magnetic Resonance Angiography Basics to Future
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Wael Shabana
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اولتراسوند (فراصوت) درون رگی
Intravascular Ultrasound
نام کتاب:

اولتراسوند (فراصوت) درون رگی

Intravascular Ultrasound
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Yasuhiro Honda
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر