موضوعات کتاب ها

 آنژیوژنز تومور (القاء رشد عروق خونی تومور)
Tumor Angiogenesis
نام کتاب:

آنژیوژنز تومور (القاء رشد عروق خونی تومور)

Tumor Angiogenesis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Sophia Ran
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 درمان ملانوم متاستاتیک (تومور جابجا شونده سیاه رنگ قشر عمیق پوست)
Treatment of Metastatic Melanoma
نام کتاب:

درمان ملانوم متاستاتیک (تومور جابجا شونده سیاه رنگ قشر عمیق پوست)

Treatment of Metastatic Melanoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Rachael Morton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بحث ها در بقاء سرطان
Topics in Cancer Survivorship
نام کتاب:

بحث ها در بقاء سرطان

Topics in Cancer Survivorship
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Ravinder Mohan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


لوسمی سلول T – خصوصیات، درمان و پیشگیری
T-Cell Leukemia - Characteristics, Treatment and Prevention
نام کتاب:

لوسمی سلول T – خصوصیات، درمان و پیشگیری

T-Cell Leukemia - Characteristics, Treatment and Prevention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Mariko Tomita
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هدف قرار دادن مسیر های جدید و مرگ سلولی در سرطان سینه
Targeting New Pathways and Cell Death in Breast Cancer
نام کتاب:

هدف قرار دادن مسیر های جدید و مرگ سلولی در سرطان سینه

Targeting New Pathways and Cell Death in Breast Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Rebecca L. Aft
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تومورهای بافت نرم
Soft Tissue Tumors
نام کتاب:

تومورهای بافت نرم

Soft Tissue Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Fethi Derbel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان های پوست – فاکتور های خطر، پیشگیری و درمان
Skin Cancers - Risk Factors, Prevention and Therapy
نام کتاب:

سرطان های پوست – فاکتور های خطر، پیشگیری و درمان

Skin Cancers - Risk Factors, Prevention and Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Caterina AM La Porta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نظری اجمالی بر سرطان پوست
Skin Cancer Overview
نام کتاب:

نظری اجمالی بر سرطان پوست

Skin Cancer Overview
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Yaguang Xi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تحقیق در مورد ملانوم - نگاهی اجمالی به دستورالعمل کنونی و روند آینده
Research on Melanoma - A Glimpse into Current Directions and Future Trends
نام کتاب:

تحقیق در مورد ملانوم - نگاهی اجمالی به دستورالعمل کنونی و روند آینده

Research on Melanoma - A Glimpse into Current Directions and Future Trends
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Mandi Murph
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کارسینوم (سرطان) سلول کلیوی
Renal Cell Carcinoma
نام کتاب:

کارسینوم (سرطان) سلول کلیوی

Renal Cell Carcinoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Hendrik Van Poppel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در زیست شناسی، درمان و مدیریت ملانوم
Recent Advances in the Biology, Therapy and Management of Melanoma
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در زیست شناسی، درمان و مدیریت ملانوم

Recent Advances in the Biology, Therapy and Management of Melanoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Lester M. Davids
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان پروستات – گزارش های علمی اصلی و مطالعات موردی
Prostate Cancer - Original Scientific Reports and Case Studies
نام کتاب:

سرطان پروستات – گزارش های علمی اصلی و مطالعات موردی

Prostate Cancer - Original Scientific Reports and Case Studies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Philippe E. Spiess
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان پروستات از مشخصه تا بالین
Prostate Cancer From Bench to Bedside
نام کتاب:

سرطان پروستات از مشخصه تا بالین

Prostate Cancer From Bench to Bedside
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Philippe E. Spiess
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان پروستات – پیشرفت های تشخیصی و درمانی
Prostate Cancer - Diagnostic and Therapeutic Advances
نام کتاب:

سرطان پروستات – پیشرفت های تشخیصی و درمانی

Prostate Cancer - Diagnostic and Therapeutic Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Philippe E. Spiess
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فئوکروموسیتوم (یک تومور نورواندوکرین) – دیدگاهی جدید درباره این مشکل قدیمی
Pheochromocytoma - A New View of the Old Problem
نام کتاب:

فئوکروموسیتوم (یک تومور نورواندوکرین) – دیدگاهی جدید درباره این مشکل قدیمی

Pheochromocytoma - A New View of the Old Problem
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jose Fernando Martin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان پانکراس (لوزالمعده) – مدیریت بالینی
Pancreatic Cancer - Clinical Management
نام کتاب:

سرطان پانکراس (لوزالمعده) – مدیریت بالینی

Pancreatic Cancer - Clinical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Sanjay K. Srivastava
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اوستئوسارکوم (سرطان استخوان)
Osteosarcoma
نام کتاب:

اوستئوسارکوم (سرطان استخوان)

Osteosarcoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Manish Agarwal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان دهان
Oral Cancer
نام کتاب:

سرطان دهان

Oral Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Kalu U. E. Ogbureke
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انکوژن و سرطان
Oncogene and Cancer - From Bench to Clinic
نام کتاب:

انکوژن و سرطان

Oncogene and Cancer - From Bench to Clinic
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Yahwardiah Siregar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جنبه های نوین در لوسمی (سرطان خون) لنفوبلاستی حاد
Novel Aspects in Acute Lymphoblastic Leukemia
نام کتاب:

جنبه های نوین در لوسمی (سرطان خون) لنفوبلاستی حاد

Novel Aspects in Acute Lymphoblastic Leukemia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Stefan Faderl
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر