موضوعات کتاب ها

ویروس پاپیلومای انسانی و بیماری های مرتبط - چشم انداز بالینی
Human Papillomavirus and Related Diseases - From Bench to Bedside - A Clinical Perspective
نام کتاب:

ویروس پاپیلومای انسانی و بیماری های مرتبط - چشم انداز بالینی

Human Papillomavirus and Related Diseases - From Bench to Bedside - A Clinical Perspective
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Davy Vanden Broeck
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 عفونت HIV در دوران درمان بسیار فعال ضد ویروسی و برخی از عوارض همراه آن
HIV Infection in the Era of Highly Active Antiretroviral Treatment and Some of Its Associated Complications
نام کتاب:

عفونت HIV در دوران درمان بسیار فعال ضد ویروسی و برخی از عوارض همراه آن

HIV Infection in the Era of Highly Active Antiretroviral Treatment and Some of Its Associated Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Elaheh Aghdassi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 HIV و ایدز - آخرین اطلاعات درباره زیست شناسی، ایمنی شناسی، اپیدمی شناسی و تدابیر درمانی
HIV and AIDS - Updates on Biology, Immunology, Epidemiology and Treatment Strategies
نام کتاب:

HIV و ایدز - آخرین اطلاعات درباره زیست شناسی، ایمنی شناسی، اپیدمی شناسی و تدابیر درمانی

HIV and AIDS - Updates on Biology, Immunology, Epidemiology and Treatment Strategies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Nancy Dumais
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دیدگاه جهانی درباره عفونت HIV
Global View of HIV Infection
نام کتاب:

دیدگاه جهانی درباره عفونت HIV

Global View of HIV Infection
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Vishwanath Venketaraman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پاتوفیزیولوژی پورث (Porth) – مفاهیم حالات بهداشت و سلامت تغییر یافته
Porth's Pathophysiology: Concepts of Altered Health States
نام کتاب:

پاتوفیزیولوژی پورث (Porth) – مفاهیم حالات بهداشت و سلامت تغییر یافته

Porth's Pathophysiology: Concepts of Altered Health States
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Sheila Grossman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 132.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رادیولوژی اورژانس
ABC of Emergency Radiology, 3rd edition
نام کتاب:

رادیولوژی اورژانس

ABC of Emergency Radiology, 3rd edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Otto Chan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 123.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تصویربرداری در اندوکرینولوژی (علم شناسایی و مطالعه غدد مترشحه داخلی)
Imaging in Endocrinology
نام کتاب:

تصویربرداری در اندوکرینولوژی (علم شناسایی و مطالعه غدد مترشحه داخلی)

Imaging in Endocrinology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Paolo Pozzilli, Andrea Lenzi, Bart L. Clarke, and William F. Young Jr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 136.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تصویر برداری شکمی
Abdominal Imaging
نام کتاب:

تصویر برداری شکمی

Abdominal Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Bernd Hamm and Pablo R. Ros
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 125.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


به روز رسانی در درک و مدیریت از سرطان تیروئید
Updates in the Understanding and Management of Thyroid Cancer
نام کتاب:

به روز رسانی در درک و مدیریت از سرطان تیروئید

Updates in the Understanding and Management of Thyroid Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Thomas J. Fahey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تومور ژن سرکوب کننده
Tumor Suppressor Genes
نام کتاب:

تومور ژن سرکوب کننده

Tumor Suppressor Genes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Yue Cheng
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


میکرو محیط تومور و سلول های میلومونوسیتی
Tumor Microenvironment and Myelomonocytic Cells
نام کتاب:

میکرو محیط تومور و سلول های میلومونوسیتی

Tumor Microenvironment and Myelomonocytic Cells
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Subhra K. Biswas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آنژیوژنز تومور (القاء رشد عروق خونی تومور)
Tumor Angiogenesis
نام کتاب:

آنژیوژنز تومور (القاء رشد عروق خونی تومور)

Tumor Angiogenesis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Sophia Ran
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 درمان ملانوم متاستاتیک (تومور جابجا شونده سیاه رنگ قشر عمیق پوست)
Treatment of Metastatic Melanoma
نام کتاب:

درمان ملانوم متاستاتیک (تومور جابجا شونده سیاه رنگ قشر عمیق پوست)

Treatment of Metastatic Melanoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Rachael Morton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بحث ها در بقاء سرطان
Topics in Cancer Survivorship
نام کتاب:

بحث ها در بقاء سرطان

Topics in Cancer Survivorship
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Ravinder Mohan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


لوسمی سلول T – خصوصیات، درمان و پیشگیری
T-Cell Leukemia - Characteristics, Treatment and Prevention
نام کتاب:

لوسمی سلول T – خصوصیات، درمان و پیشگیری

T-Cell Leukemia - Characteristics, Treatment and Prevention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Mariko Tomita
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هدف قرار دادن مسیر های جدید و مرگ سلولی در سرطان سینه
Targeting New Pathways and Cell Death in Breast Cancer
نام کتاب:

هدف قرار دادن مسیر های جدید و مرگ سلولی در سرطان سینه

Targeting New Pathways and Cell Death in Breast Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Rebecca L. Aft
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تومورهای بافت نرم
Soft Tissue Tumors
نام کتاب:

تومورهای بافت نرم

Soft Tissue Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Fethi Derbel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان های پوست – فاکتور های خطر، پیشگیری و درمان
Skin Cancers - Risk Factors, Prevention and Therapy
نام کتاب:

سرطان های پوست – فاکتور های خطر، پیشگیری و درمان

Skin Cancers - Risk Factors, Prevention and Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Caterina AM La Porta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نظری اجمالی بر سرطان پوست
Skin Cancer Overview
نام کتاب:

نظری اجمالی بر سرطان پوست

Skin Cancer Overview
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Yaguang Xi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تحقیق در مورد ملانوم - نگاهی اجمالی به دستورالعمل کنونی و روند آینده
Research on Melanoma - A Glimpse into Current Directions and Future Trends
نام کتاب:

تحقیق در مورد ملانوم - نگاهی اجمالی به دستورالعمل کنونی و روند آینده

Research on Melanoma - A Glimpse into Current Directions and Future Trends
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Mandi Murph
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر