موضوعات کتاب ها

سرطان سلول های بنیادی – تئوری ها و عمل
Cancer Stem Cells Theories and Practice
نام کتاب:

سرطان سلول های بنیادی – تئوری ها و عمل

Cancer Stem Cells Theories and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Stanley Shostak
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سلول های بنیادی - برش لبه
Cancer Stem Cells - The Cutting Edge
نام کتاب:

سرطان سلول های بنیادی - برش لبه

Cancer Stem Cells - The Cutting Edge
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Stanley Shostak
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشگیری از سرطان
Cancer Prevention - From Mechanisms to Translational Benefits
نام کتاب:

پیشگیری از سرطان

Cancer Prevention - From Mechanisms to Translational Benefits
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Alexandros Georgakilas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان غشا داخلی (اندومتر) رحم – پیشرفت ها و اختلاف نظر ها
Cancer of the Uterine Endometrium - Advances and Controversies
نام کتاب:

سرطان غشا داخلی (اندومتر) رحم – پیشرفت ها و اختلاف نظر ها

Cancer of the Uterine Endometrium - Advances and Controversies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: J. Salvador Saldivar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت سرطان
Cancer Management
نام کتاب:

مدیریت سرطان

Cancer Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Doaa Hashad
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سینه – پیشرفت های اخیر در زیست شناسی، تصویربرداری و درمان
Breast Cancer - Recent Advances in Biology, Imaging and Therapeutics
نام کتاب:

سرطان سینه – پیشرفت های اخیر در زیست شناسی، تصویربرداری و درمان

Breast Cancer - Recent Advances in Biology, Imaging and Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Susan J. Done
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سینه – تمرکز بر ریز محیط تومور، سلول های بنیادی و متاستاز
Breast Cancer - Focusing Tumor Microenvironment, Stem cells and Metastasis
نام کتاب:

سرطان سینه – تمرکز بر ریز محیط تومور، سلول های بنیادی و متاستاز

Breast Cancer - Focusing Tumor Microenvironment, Stem cells and Metastasis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Mehmet Gunduz and Esra Gunduz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سینه – ابعاد درمانی کنونی و جایگزین
Breast Cancer - Current and Alternative Therapeutic Modalities
نام کتاب:

سرطان سینه – ابعاد درمانی کنونی و جایگزین

Breast Cancer - Current and Alternative Therapeutic Modalities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Esra Gunduz and Mehmet Gunduz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سینه – مسیر های سرطان زایی، رشد سلولی و علامت دهی
Breast Cancer - Carcinogenesis, Cell Growth and Signalling Pathways
نام کتاب:

سرطان سینه – مسیر های سرطان زایی، رشد سلولی و علامت دهی

Breast Cancer - Carcinogenesis, Cell Growth and Signalling Pathways
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Mehmet Gunduz and Esra Gunduz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بینش های جدید در فیبرومیالژی (درد ماهیچه و بافت پیوندی)
New Insights into Fibromyalgia
نام کتاب:

بینش های جدید در فیبرومیالژی (درد ماهیچه و بافت پیوندی)

New Insights into Fibromyalgia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: William S. Wilke
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بینش ها و چشم انداز ها در روماتولوژی
Insights and Perspectives in Rheumatology
نام کتاب:

بینش ها و چشم انداز ها در روماتولوژی

Insights and Perspectives in Rheumatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Andrew Harrsion
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


میوپاتی های التهابی ایدیوپاتیک (آسیب های التهابی ناشناخته) – تحولات اخیر
Idiopathic Inflammatory Myopathies - Recent Developments
نام کتاب:

میوپاتی های التهابی ایدیوپاتیک (آسیب های التهابی ناشناخته) – تحولات اخیر

Idiopathic Inflammatory Myopathies - Recent Developments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Idiopathic Inflammatory Myopathies – Recent Developments
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت های بالینی و ملکولی در بیماری خشک شدگی مهره های ستون فقرات
Clinical and Molecular Advances in Ankylosing Spondylitis
نام کتاب:

پیشرفت های بالینی و ملکولی در بیماری خشک شدگی مهره های ستون فقرات

Clinical and Molecular Advances in Ankylosing Spondylitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Jacome Bruges-Armas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چالش ها در روماتولوژی
Challenges in Rheumatology
نام کتاب:

چالش ها در روماتولوژی

Challenges in Rheumatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Miroslav Harjacek
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 جراحی نقص های پیچیده دیواره شکم
Surgery of Complex Abdominal Wall Defects
نام کتاب:

جراحی نقص های پیچیده دیواره شکم

Surgery of Complex Abdominal Wall Defects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Rifat Latifi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 التهاب آلرژیک غشای مخاطی بینی
Allergic Rhinitis
نام کتاب:

التهاب آلرژیک غشای مخاطی بینی

Allergic Rhinitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Marek L. Kowalski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مبانی بیوفیزیکی حرکت انسان
Biophysical Foundations of Human Movement-3rd Edition
نام کتاب:

مبانی بیوفیزیکی حرکت انسان

Biophysical Foundations of Human Movement-3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Bruce Abernethy, Vaughan Kippers, Stephanie J. Hanrahan, Marcus G. Pandy, Alison M. McManus, and Laurel Mackinnon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری های آلرژیک – نکات مهم در کلینیک، مکانیسم و درمان
Allergic Diseases - Highlights in the Clinic, Mechanisms and Treatment
نام کتاب:

بیماری های آلرژیک – نکات مهم در کلینیک، مکانیسم و درمان

Allergic Diseases - Highlights in the Clinic, Mechanisms and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Celso Pereira
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مشکلات رایج در جراحی مراقبت حاد
Common Problems in Acute Care Surgery
نام کتاب:

مشکلات رایج در جراحی مراقبت حاد

Common Problems in Acute Care Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Laura J. Moore, Krista L. Turner, and S. Rob Todd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اشعه درمانی (رادیوتراپی) برای سرطان پوست
Radiation Therapy for Skin Cancer
نام کتاب:

اشعه درمانی (رادیوتراپی) برای سرطان پوست

Radiation Therapy for Skin Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Armand B. Cognetta and William M. Mendenhall
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر