موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مدارهای الکتریکی با پارامترهای رژیم بار متغیر
Analysis of Electrical Circuits with Variable Load Regime Parameters: Projective Geometry Method
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مدارهای الکتریکی با پارامترهای رژیم بار متغیر

Analysis of Electrical Circuits with Variable Load Regime Parameters: Projective Geometry Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: A. Penin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر نجوم و فیزیک نجومی
An Introduction to Astronomy and Astrophysics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نجوم و فیزیک نجومی

An Introduction to Astronomy and Astrophysics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Pankaj Jain
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانگری اعداد: گلچینی از 500 سال نوشتن ریاضیات متداول
A Wealth of Numbers: An Anthology of 500 Years of Popular Mathematics Writing
نام کتاب:

دانلود کتاب توانگری اعداد: گلچینی از 500 سال نوشتن ریاضیات متداول

A Wealth of Numbers: An Anthology of 500 Years of Popular Mathematics Writing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Benjamin Wardhaugh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب EPR رادیکال های آزاد در جامدات I: روند ها در روش ها و کاربرد ها
EPR of Free Radicals in Solids I: Trends in Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب EPR رادیکال های آزاد در جامدات I: روند ها در روش ها و کاربرد ها

EPR of Free Radicals in Solids I: Trends in Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Anders Lund and Masaru Shiotani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  قایقرانی سریع خورشیدی
Fast Solar Sailing: Astrodynamics of Special Sailcraft Trajectories
نام کتاب:

دانلود کتاب قایقرانی سریع خورشیدی

Fast Solar Sailing: Astrodynamics of Special Sailcraft Trajectories
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Giovanni Vulpetti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اتم ها، ملکول ها و فیزیک نوری 2 : ملکول ها و فوتون ها–اسپکتروسکوپی و برخورد ها
Atoms, Molecules and Optical Physics 2: Molecules and Photons - Spectroscopy and Collisions (Graduate Texts in Physics)
نام کتاب:

دانلود کتاب اتم ها، ملکول ها و فیزیک نوری 2 : ملکول ها و فوتون ها–اسپکتروسکوپی و برخورد ها

Atoms, Molecules and Optical Physics 2: Molecules and Photons - Spectroscopy and Collisions (Graduate Texts in Physics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ingolf Volker Hertel , Claus-Peter Schulz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  از اپتیک اتم تا شبیه سازی کوانتوم – برهم کنش بوسون ها و فرمیون ها در پتانسیل های شبکه نوری سه بعدی
From Atom Optics to Quantum Simulation: Interacting Bosons and Fermions in Three-Dimensional Optical Lattice Potentials
نام کتاب:

دانلود کتاب از اپتیک اتم تا شبیه سازی کوانتوم – برهم کنش بوسون ها و فرمیون ها در پتانسیل های شبکه نوری سه بعدی

From Atom Optics to Quantum Simulation: Interacting Bosons and Fermions in Three-Dimensional Optical Lattice Potentials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sebastian Will
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مقادیر ویژه، درونه گیریها و توابع مثلثاتی تعمیم یافته
Eigenvalues, Embeddings and Generalised Trigonometric Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب مقادیر ویژه، درونه گیریها و توابع مثلثاتی تعمیم یافته

Eigenvalues, Embeddings and Generalised Trigonometric Functions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jan Lang and David E. Edmunds
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه  فضا-زمان مینکوفسکی
Geometry of Minkowski Space-Time
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه فضا-زمان مینکوفسکی

Geometry of Minkowski Space-Time
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Francesco Catoni , Dino Boccaletti , Roberto Cannata , Vincenzo Catoni , Paolo Zampetti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش چندجزئی کاتالیز مس
Copper-Catalyzed Multi-Component Reactions: Synthesis of Nitrogen-Containing Polycyclic Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش چندجزئی کاتالیز مس

Copper-Catalyzed Multi-Component Reactions: Synthesis of Nitrogen-Containing Polycyclic Compounds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Yusuke Ohta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کانیسازی زیستی
Handbook of Biomineralization: Biomimetic and Bioinspired Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کانیسازی زیستی

Handbook of Biomineralization: Biomimetic and Bioinspired Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Peter Behrens and Edmund Bäuerlein
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم های فرآیند
Process Systems Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم های فرآیند

Process Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Michael C. Georgiadis , Julio R. Banga , Efstratios N. Pistikopoulos
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های عمومی سهموی مخلوط در LP و کاربرد ها
General Parabolic Mixed Order Systems in Lp and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های عمومی سهموی مخلوط در LP و کاربرد ها

General Parabolic Mixed Order Systems in Lp and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert Denk and Mario Kaip
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمودار ها و ماتریس ها
Graphs and Matrices
نام کتاب:

دانلود کتاب نمودار ها و ماتریس ها

Graphs and Matrices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ravindra B. Bapat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های رویداد گسسته در جبر دیوئید و جبر متعارف
Discrete Event Systems in Dioid Algebra and Conventional Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های رویداد گسسته در جبر دیوئید و جبر متعارف

Discrete Event Systems in Dioid Algebra and Conventional Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Philippe Declerck
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توزیع نمایی: نظریه ها و روش ها
Exponential Distribution: Theory and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب توزیع نمایی: نظریه ها و روش ها

Exponential Distribution: Theory and Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: M. Ahsanullah and G. G. Hamedani
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مدیریت ریسک در تولید و تجارت انرژی
Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مدیریت ریسک در تولید و تجارت انرژی

Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Raimund Kovacevic , Georg Ch. Pflug and Maria Th. Vespucci
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی آزمایش ها در مدل های غیر خطی: نرمال بودن مجانبی، معیار بهینگی و خصوصیات کوچک
Design of Experiments in Nonlinear Models: Asymptotic Normality, Optimality Criteria and Small-Sample Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی آزمایش ها در مدل های غیر خطی: نرمال بودن مجانبی، معیار بهینگی و خصوصیات کوچک

Design of Experiments in Nonlinear Models: Asymptotic Normality, Optimality Criteria and Small-Sample Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Luc Pronzato and Andrej Pázman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گالیله و 400 سال از نجوم و تلسکوپی
Galileo and 400 Years of Telescopic Astronomy
نام کتاب:

دانلود کتاب گالیله و 400 سال از نجوم و تلسکوپی

Galileo and 400 Years of Telescopic Astronomy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Peter Grego and David Mannion
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تجزیه و تحلیل  پیش بینی ترافیک
Foundations of Predictive Analytics
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تجزیه و تحلیل پیش بینی ترافیک

Foundations of Predictive Analytics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: James Wu and Stephen Coggeshall
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر