موضوعات کتاب ها

کارشناس سیستم های انسانی، مواد و اتوماسیون
Expert Systems for Human, Materials and Automation
نام کتاب:

کارشناس سیستم های انسانی، مواد و اتوماسیون

Expert Systems for Human, Materials and Automation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Petrică Vizureanu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ذخیره سازی انرژی در حال ظهور عصر هوشمند شبکه
Energy Storage in the Emerging Era of Smart Grids
نام کتاب:

ذخیره سازی انرژی در حال ظهور عصر هوشمند شبکه

Energy Storage in the Emerging Era of Smart Grids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rosario Carbone
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


در حال ظهور ارتباطات برای شبکه های حسگر بی سیم
Emerging Communications for Wireless Sensor Networks
نام کتاب:

در حال ظهور ارتباطات برای شبکه های حسگر بی سیم

Emerging Communications for Wireless Sensor Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Anna Foerster and Alexander Foerster
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


امواج الکترومغناطیسی انتشار در موضوع پیچیده
Electromagnetic Waves Propagation in Complex Matter
نام کتاب:

امواج الکترومغناطیسی انتشار در موضوع پیچیده

Electromagnetic Waves Propagation in Complex Matter
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ahmed Kishk
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


امواج الکترومغناطیسی
Electromagnetic Waves
نام کتاب:

امواج الکترومغناطیسی

Electromagnetic Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Vitaliy Zhurbenko
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 35.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تابش الکترومغناطیسی
Electromagnetic Radiation
نام کتاب:

تابش الکترومغناطیسی

Electromagnetic Radiation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Saad Osman Bashir
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 فیلتر های دیجیتال و پردازش سیگنال
Digital Filters and Signal Processing
نام کتاب:

فیلتر های دیجیتال و پردازش سیگنال

Digital Filters and Signal Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Fausto Pedro García Márquez and Noor Zaman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیلترهای دیجیتال
Digital Filters
نام کتاب:

فیلترهای دیجیتال

Digital Filters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Fausto Pedro García Márquez
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ارتباطات دیجیتال
Digital Communication
نام کتاب:

ارتباطات دیجیتال

Digital Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: C. Palanisamy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مواد دی الکتریک
Dielectric Material
نام کتاب:

مواد دی الکتریک

Dielectric Material
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Marius Alexandru Silaghi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


توسعه و پیاده سازی فناوری RFID
Development and Implementation of RFID Technology
نام کتاب:

توسعه و پیاده سازی فناوری RFID

Development and Implementation of RFID Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Cristina Turcu
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 49.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طراحی و گسترش برنامه های کاربردی RFID
Designing and Deploying RFID Applications
نام کتاب:

طراحی و گسترش برنامه های کاربردی RFID

Designing and Deploying RFID Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Cristina Turcu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طراحی و معماری ها برای پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)
Design and Architectures for Digital Signal Processing
نام کتاب:

طراحی و معماری ها برای پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)

Design and Architectures for Digital Signal Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Gustavo Ruiz and Juan A. Michell
سال انتشار: 314
حجم فایل: 32.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


استقرار RFID - چالش ها، راه حل ها، و مسائل مربوط به گسترش
Deploying RFID - Challenges, Solutions, and Open Issues
نام کتاب:

استقرار RFID - چالش ها، راه حل ها، و مسائل مربوط به گسترش

Deploying RFID - Challenges, Solutions, and Open Issues
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Cristina Turcu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اکتساب داده ها
Data Acquisition
نام کتاب:

اکتساب داده ها

Data Acquisition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Michele Vadursi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روند کنونی و چالش ها در RFID
Current Trends and Challenges in RFID
نام کتاب:

روند کنونی و چالش ها در RFID

Current Trends and Challenges in RFID
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Cornel Turcu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مکانیک پیوسته – پیشرفت ها در مبانی و کاربردهای مهندسی
Continuum Mechanics - Progress in Fundamentals and Engineering Applications
نام کتاب:

مکانیک پیوسته – پیشرفت ها در مبانی و کاربردهای مهندسی

Continuum Mechanics - Progress in Fundamentals and Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Yong X. Gan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ارتباطات و شبکه
Communications and Networking
نام کتاب:

ارتباطات و شبکه

Communications and Networking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jun Peng
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انسجام و انتشار پالس های مافوق لیزر
Coherence and Ultrashort Pulse Laser Emission
نام کتاب:

انسجام و انتشار پالس های مافوق لیزر

Coherence and Ultrashort Pulse Laser Emission
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: F. J. Duarte
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مفاهیم عملی کنترل کیفیت
Practical Concepts of Quality Control
نام کتاب:

مفاهیم عملی کنترل کیفیت

Practical Concepts of Quality Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Mohammad Saber Fallah Nezhad
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر