موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال برای RFID
Digital Signal Processing for RFID
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال برای RFID

Digital Signal Processing for RFID
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Feng Zheng and Thomas Kaiser
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی: محاسبات و مدل سازی
Differential Equations and Boundary Value Problems: Computing and Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی: محاسبات و مدل سازی

Differential Equations and Boundary Value Problems: Computing and Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: C. Henry Edwards , David E. Penney and David T. Calvis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی کامپیوتری در فیزیک و مهندسی
Computer Simulation in Physics and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی کامپیوتری در فیزیک و مهندسی

Computer Simulation in Physics and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Martin Oliver Steinhauser
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه: جلد 28
Catalysis: Volume 28
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه: جلد 28

Catalysis: Volume 28
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: James Spivey , K M Dooley and Yi-Fan Han
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه کارتان و تقارن آنها
Cartan Geometries and their Symmetries: A Lie Algebroid Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه کارتان و تقارن آنها

Cartan Geometries and their Symmetries: A Lie Algebroid Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mike Crampin and David Saunders
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پیشرفته  MATLAB: نمونه های عملی در علوم و مهندسی
Advanced Guide to MATLAB: Practical Examples in Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پیشرفته MATLAB: نمونه های عملی در علوم و مهندسی

Advanced Guide to MATLAB: Practical Examples in Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: S. N. Alam , S. Islam and S. K. Patel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپراتورها تصادفی: اثر اختلال در طیف کوانتومی و دینامیک
Random Operators: Disorder Effects on Quantum Spectra and Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب اپراتورها تصادفی: اثر اختلال در طیف کوانتومی و دینامیک

Random Operators: Disorder Effects on Quantum Spectra and Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Aizenman and Simone Warzel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراش سنج اشعه ایکس برای تحقیقات مواد
X-Ray Diffraction for Materials Research: From Fundamentals to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پراش سنج اشعه ایکس برای تحقیقات مواد

X-Ray Diffraction for Materials Research: From Fundamentals to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Myeongkyu Lee
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریستالوگرافی اشعه ایکس
X-ray Crystallography
نام کتاب:

دانلود کتاب کریستالوگرافی اشعه ایکس

X-ray Crystallography
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Gregory S. Girolami
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پدیده های انتقال در سیالات نیوتنی: پرایمر کوتاه
Transport Phenomena in Newtonian Fluids - A Concise Primer
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیده های انتقال در سیالات نیوتنی: پرایمر کوتاه

Transport Phenomena in Newtonian Fluids - A Concise Primer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Per Olsson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان حل و فصل طیف سنجی جرمی: از مفهوم تا کاربرد ها
Time-Resolved Mass Spectrometry: From Concept to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان حل و فصل طیف سنجی جرمی: از مفهوم تا کاربرد ها

Time-Resolved Mass Spectrometry: From Concept to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Pawel L. Urban , Yu-Chie Chen and Yi-Sheng Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تبدیل حرارتی زیست توده برای تولید انرژی و مواد شیمیایی
Thermochemical Conversion of Biomass for the Production of Energy and Chemicals
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل حرارتی زیست توده برای تولید انرژی و مواد شیمیایی

Thermochemical Conversion of Biomass for the Production of Energy and Chemicals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Anthony Dufour
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک برافزایش بر روی سیاه چاله ها
The Physics of Accretion onto Black Holes
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک برافزایش بر روی سیاه چاله ها

The Physics of Accretion onto Black Holes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: M. Falanga , Tomaso Belloni , Piergiorgio Casella , M. Gilfanov , Peter Jonker andAndrew King
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افسانه ریاضی
The Math Myth: And Other STEM Delusions
نام کتاب:

دانلود کتاب افسانه ریاضی

The Math Myth: And Other STEM Delusions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andrew Hacker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز مدل سنج رایگان فرمیون
The Landscape of Free Fermionic Gauge Models
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز مدل سنج رایگان فرمیون

The Landscape of Free Fermionic Gauge Models
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Douglas G. Moore
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکل معکوس حساب تغییرات: نظریه محلی و جهانی
The Inverse Problem of the Calculus of Variations: Local and Global Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکل معکوس حساب تغییرات: نظریه محلی و جهانی

The Inverse Problem of the Calculus of Variations: Local and Global Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dmitry V. Zenkov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لاپلاس کسری
The Fractional Laplacian
نام کتاب:

دانلود کتاب لاپلاس کسری

The Fractional Laplacian
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: C. Pozrikidis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیوند شیمیایی: جنبه های اساسی پیوند شیمیایی
The Chemical Bond: Chemical Bonding Across the Periodic Table
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند شیمیایی: جنبه های اساسی پیوند شیمیایی

The Chemical Bond: Chemical Bonding Across the Periodic Table
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Gernot Frenking and Sason Shaik
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری و عملکرد کلمه عبور
Technology and Practice of Passwords
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری و عملکرد کلمه عبور

Technology and Practice of Passwords
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Frank Stajano , Stig F. Mjølsnes , Graeme Jenkinson and Per Thorsheim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیبایی شناسی ترکیبی: بررسی طرح های زیست شناسی ترکیبی در طبیعت
Synthetic Aesthetics: Investigating Synthetic Biology's Designs on Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب زیبایی شناسی ترکیبی: بررسی طرح های زیست شناسی ترکیبی در طبیعت

Synthetic Aesthetics: Investigating Synthetic Biology's Designs on Nature
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Alexandra Daisy Ginsberg , Jane Calvert , Pablo Schyfter , Alistair Elfick and Drew Endy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر