موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ذره و ویژگی نمایی سیستم های ذره ای: کاربرد های پراکندگی زاویه کوچک (SAS)
Particle and Particle Systems Characterization: Small-Angle Scattering (SAS) Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ذره و ویژگی نمایی سیستم های ذره ای: کاربرد های پراکندگی زاویه کوچک (SAS)

Particle and Particle Systems Characterization: Small-Angle Scattering (SAS) Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Wilfried Gille
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیزم آلی: واکنش، روش شناسی و کاربردهای زیست شناسی
Organic Mechanisms: Reactions, Methodology, and Biological Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیزم آلی: واکنش، روش شناسی و کاربردهای زیست شناسی

Organic Mechanisms: Reactions, Methodology, and Biological Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Xiaoping Sun
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمریزاسیون با واسطه نیتروکسید: از اصول تا کاربرد ها در علم مواد
Nitroxide Mediated Polymerization: From Fundamentals to Applications in Materials Science
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمریزاسیون با واسطه نیتروکسید: از اصول تا کاربرد ها در علم مواد

Nitroxide Mediated Polymerization: From Fundamentals to Applications in Materials Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Didier Gigmes , Ben Zhong Tang , Alaa Abd-El-Aziz , Stephen Craig , Jianhua Dong and Toshio Masuda
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد: علم و کاربردها
Nanomaterials: Science and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد: علم و کاربردها

Nanomaterials: Science and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Deborah M. Kane , Adam Micolich and Peter Roger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد و نانوکامپوزیت ها
Nanomaterials and Nanocomposites: Zero- to Three-Dimensional Materials and Their Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد و نانوکامپوزیت ها

Nanomaterials and Nanocomposites: Zero- to Three-Dimensional Materials and Their Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Visakh P.M. , Maria Jos Martnez Morlanes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پارادایم چند مقیاسی در مجتمع محاسباتی مهندسی و علم مواد: نظریه مواد، مدلسازی و شبیه سازی برای پیش بینی طراحی
Multiscale Paradigms in Integrated Computational Materials Science and Engineering: Materials Theory, Modeling, and Simulation for Predictive Design
نام کتاب:

دانلود کتاب پارادایم چند مقیاسی در مجتمع محاسباتی مهندسی و علم مواد: نظریه مواد، مدلسازی و شبیه سازی برای پیش بینی طراحی

Multiscale Paradigms in Integrated Computational Materials Science and Engineering: Materials Theory, Modeling, and Simulation for Predictive Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Pierre A. Deymier , Keith Runge and Krishna Muralidharan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقش پذیری مولکولی: اصول و کاربرد های پلیمر های میکرو و نانو ساختار
Molecular Imprinting: Principles and Applications of Micro- and Nanostructure Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب نقش پذیری مولکولی: اصول و کاربرد های پلیمر های میکرو و نانو ساختار

Molecular Imprinting: Principles and Applications of Micro- and Nanostructure Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Lei Ye
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب NMR و MRI سیار: تحولات و کاربرد ها
Mobile NMR and MRI: Developments and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب NMR و MRI سیار: تحولات و کاربرد ها

Mobile NMR and MRI: Developments and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Michael L Johns , Einar O Fridjonsson , Sarah J Vogt , Agnes Haber and William Price
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجزیه های آزاد حداقل روی تقاطع های کامل
Minimal Free Resolutions over Complete Intersections
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه های آزاد حداقل روی تقاطع های کامل

Minimal Free Resolutions over Complete Intersections
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Eisenbud and Irena Peeva
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو مکانیک با ریاضیات
Micromechanics with Mathematica
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو مکانیک با ریاضیات

Micromechanics with Mathematica
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Seiichi Nomura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجش اثرات بیولوژیکی نانومواد
Measuring Biological Impacts of Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش اثرات بیولوژیکی نانومواد

Measuring Biological Impacts of Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Joachim Wegener
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغناطیس فعال و هدایت جداسازی ایزوتوپی
Magnetically Activated and Guided Isotope Separation
نام کتاب:

دانلود کتاب مغناطیس فعال و هدایت جداسازی ایزوتوپی

Magnetically Activated and Guided Isotope Separation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Thomas R. Mazur
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری از اطلاعات ساخته شده آسان با R
Learning from Data Made Easy with R: A Gentle Introduction for Data Science
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری از اطلاعات ساخته شده آسان با R

Learning from Data Made Easy with R: A Gentle Introduction for Data Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: N.D Lewis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان: یک روش استراتژیک، جلد. 1
Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach, Vol. 1
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان: یک روش استراتژیک، جلد. 1

Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach, Vol. 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Randall D. Knight
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 67.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری اسپکتروسکپی مادون قرمز و رامان
Infrared and Raman Spectroscopic Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری اسپکتروسکپی مادون قرمز و رامان

Infrared and Raman Spectroscopic Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Heinz W. Siesler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل جبری  بیش از حد شبکه برای داده ها
Hyper-lattice Algebraic Model for Data Warehousing
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل جبری بیش از حد شبکه برای داده ها

Hyper-lattice Algebraic Model for Data Warehousing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Soumya Sen , Agostino Cortesi and Nabendu Chaki
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرولیز یونهای فلزی
Hydrolysis of Metal Ions
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرولیز یونهای فلزی

Hydrolysis of Metal Ions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Paul L. Brown and Christian Ekberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یکسان سازی ورق های ناهمگن نازک و ورق های ضخیم
Homogenization of Heterogeneous Thin and Thick Plates
نام کتاب:

دانلود کتاب یکسان سازی ورق های ناهمگن نازک و ورق های ضخیم

Homogenization of Heterogeneous Thin and Thick Plates
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Karam Sab and Arthur Lebée
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای داده های بزرگ
Handbook of Big Data
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای داده های بزرگ

Handbook of Big Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter Bühlmann , Petros Drineas , Michael Kane and Mark van der Laan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول روش المان محدود برای انتقال حرارت و جرم
Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Mass Transfer
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول روش المان محدود برای انتقال حرارت و جرم

Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Mass Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Perumal Nithiarasu , Roland W. Lewis and Kankanhalli N. Seetharamu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر