موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نظریه های فیزیکی: روش و تفسیر
Physical Theory: Method and Interpretation
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه های فیزیکی: روش و تفسیر

Physical Theory: Method and Interpretation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Lawrence Sklar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال فاز در مواد
Phase Transitions in Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال فاز در مواد

Phase Transitions in Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Brent Fultz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول فیزیک
Fundamentals of Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول فیزیک

Fundamentals of Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David Halliday , Robert Resnick and Jearl Walker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک بنیادی در تله ذرات
Fundamental Physics in Particle Traps
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک بنیادی در تله ذرات

Fundamental Physics in Particle Traps
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: W. Quint and Manuel Vogel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول لیزرهای نیمه هادی
Fundamentals of Semiconductor Lasers
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول لیزرهای نیمه هادی

Fundamentals of Semiconductor Lasers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Takahiro Numai
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از فیزیک تا زندگی روزمره: کاربردها در زیست شناسی، پزشکی و بهداشت
From Physics to Daily Life: Applications in Biology, Medicine, and Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب از فیزیک تا زندگی روزمره: کاربردها در زیست شناسی، پزشکی و بهداشت

From Physics to Daily Life: Applications in Biology, Medicine, and Healthcare
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Beatrice Bressan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک فضای آزاد: انتشار و ارتباطات
Free-Space Optics: Propagation and Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک فضای آزاد: انتشار و ارتباطات

Free-Space Optics: Propagation and Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Olivier Bouchet , Hervé Sizun , Christian Boisrobert , Frédérique de Fornel and Pierre-Noël Favennec
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکستگی پدیده ها در طبیعت و فناوری
Fracture Phenomena in Nature and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستگی پدیده ها در طبیعت و فناوری

Fracture Phenomena in Nature and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Davide Bigoni , Angelo Carini , Massimiliano Gei and Alberto Salvadori
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک شکست پیزوالکتریک و جامدات فروالکتریک
Fracture Mechanics of Piezoelectric and Ferroelectric Solids
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک شکست پیزوالکتریک و جامدات فروالکتریک

Fracture Mechanics of Piezoelectric and Ferroelectric Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Daining Fang and Jinxi Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جزء به جزء: مقدمه ای برای فیزیکدانان
Fractional Calculus: An Introduction for Physicists
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جزء به جزء: مقدمه ای برای فیزیکدانان

Fractional Calculus: An Introduction for Physicists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Richard Herrmann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکونوفیزیک تجربی (اقتصاد فیزیک آزمایشی) : خواص و ساز و کار های بازار های آزمایشگاه
Experimental Econophysics: Properties and Mechanisms of Laboratory Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب اکونوفیزیک تجربی (اقتصاد فیزیک آزمایشی) : خواص و ساز و کار های بازار های آزمایشگاه

Experimental Econophysics: Properties and Mechanisms of Laboratory Markets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ji-Ping Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرما سنجی: اصول، ابزار دقیق و کاربردها
Calorimetry: Fundamentals, Instrumentation and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب گرما سنجی: اصول، ابزار دقیق و کاربردها

Calorimetry: Fundamentals, Instrumentation and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefan Mathias Sarge , Günther W. H. Höhne and Wolfgang Hemminger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک عمومی: راه حل نرم افزار دوم
"Basic Thermodynamics: Software Solutions – Part II
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک عمومی: راه حل نرم افزار دوم

"Basic Thermodynamics: Software Solutions – Part II
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: M. Thirumaleshwar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک عمومی: راه حل نرم افزار قسمت پنجم
Basic Thermodynamics: Software Solutions – Part V
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک عمومی: راه حل نرم افزار قسمت پنجم

Basic Thermodynamics: Software Solutions – Part V
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: M. Thirumaleshwar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک عمومی: راه حل نرم افزار قسمت چهارم
Basic Thermodynamics: Software Solutions – Part IV
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک عمومی: راه حل نرم افزار قسمت چهارم

Basic Thermodynamics: Software Solutions – Part IV
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: M. Thirumaleshwar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک عمومی: راه حل نرم افزار قسمت سوم
Basic Thermodynamics: Software Solutions Part III
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک عمومی: راه حل نرم افزار قسمت سوم

Basic Thermodynamics: Software Solutions Part III
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: M. Thirumaleshwar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های تجزیه و تحلیل آماری در فیزیک ذرات: تناسب ها، برآورد تراکم و یادگیری نظارت شده
Statistical Analysis Techniques in Particle Physics: Fits, Density Estimation and Supervised Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های تجزیه و تحلیل آماری در فیزیک ذرات: تناسب ها، برآورد تراکم و یادگیری نظارت شده

Statistical Analysis Techniques in Particle Physics: Fits, Density Estimation and Supervised Learning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ilya Narsky and Frank C. Porter
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جستجو برای نمونه مدت زمان طولانی اشعه گاما
Searching for the Long-Duration Gamma-Ray Burst Progenitor
نام کتاب:

دانلود کتاب جستجو برای نمونه مدت زمان طولانی اشعه گاما

Searching for the Long-Duration Gamma-Ray Burst Progenitor
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Robert Allan Mesler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حامل کوانتومی: اتم به ترانزیستور
Quantum Transport: Atom to Transistor
نام کتاب:

دانلود کتاب حامل کوانتومی: اتم به ترانزیستور

Quantum Transport: Atom to Transistor
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Supriyo Datta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کوانتومی
Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی

Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gennaro Auletta , Mauro Fortunato and Giorgio Parisi
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر