موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم
Heat and Mass Transfer 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم

Heat and Mass Transfer 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hans Dieter Baehr and Karl Stephan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک
Photonics: A Short Course
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک

Photonics: A Short Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vittorio Degiorgio and Ilaria Cristiani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها
Nonlinear Optics: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها

Nonlinear Optics: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karsten Rottwitt and Peter Tidemand-Lichtenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی و طراحی فوتونیک
Photonics Modelling and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و طراحی فوتونیک

Photonics Modelling and Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Slawomir Sujecki
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم  فیزیک غیر خطی
Nonlinear Physics of Ecosystems 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم فیزیک غیر خطی

Nonlinear Physics of Ecosystems 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ehud Meron
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص اتمی در  پلاسمای داغ
Atomic Properties in Hot Plasmas: From Levels to Superconfigurations
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص اتمی در پلاسمای داغ

Atomic Properties in Hot Plasmas: From Levels to Superconfigurations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jacques Bauche , Claire Bauche-Arnoult and Olivier Peyrusse
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریس کاربردی و تجزیه و تحلیل داده های متغیره تانسور
Applied Matrix and Tensor Variate Data Analysis (SpringerBriefs in Statistics) 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریس کاربردی و تجزیه و تحلیل داده های متغیره تانسور

Applied Matrix and Tensor Variate Data Analysis (SpringerBriefs in Statistics) 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Toshio Sakata
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی با فیزیک مدرن
University Physics with Modern Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی با فیزیک مدرن

University Physics with Modern Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hugh D. Young and Roger A. Freedman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 47.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک کوانتومی نیمه هادی
Semiconductor Quantum Optics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک کوانتومی نیمه هادی

Semiconductor Quantum Optics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mackillo Kira and Stephan W. Koch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اصول عمل و تست آشکار ساز مادون قرمز و مرئی
Fundamentals of Infrared and Visible Detector Operation and Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول عمل و تست آشکار ساز مادون قرمز و مرئی

Fundamentals of Infrared and Visible Detector Operation and Testing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John David Vincent , Steve Hodges , John Vampola , Mark Stegall and Greg Pierce
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقص تکامل در کیهان شناسی و ماده چگال
Defect Evolution in Cosmology and Condensed Matter: Quantitative Analysis with the Velocity-Dependent One-Scale Model
نام کتاب:

دانلود کتاب نقص تکامل در کیهان شناسی و ماده چگال

Defect Evolution in Cosmology and Condensed Matter: Quantitative Analysis with the Velocity-Dependent One-Scale Model
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Carlos Martins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرتو های اتمی و مولکولی: تولید و کولیماسیون
Atomic and Molecular Beams: Production and Collimation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پرتو های اتمی و مولکولی: تولید و کولیماسیون

Atomic and Molecular Beams: Production and Collimation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Cyril Bernard Lucas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم بوزون
Many-Body Boson Systems: Half a Century Later
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم بوزون

Many-Body Boson Systems: Half a Century Later
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: André F. Verbeure
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک کوانتومی پیشرفته
An Introduction to Advanced Quantum Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک کوانتومی پیشرفته

An Introduction to Advanced Quantum Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hans Paar
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions
Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions: A Study Performed with the ALICE Experiment at the LHC
نام کتاب:

دانلود کتاب Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions

Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions: A Study Performed with the ALICE Experiment at the LHC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Andrea Festanti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاصیت مغناطیسی و ابررسانایی در ابررساناهای بر پایه آهن  به عنوان پروب توسط رزونانس مغناطیسی هسته ای
Magnetism and Superconductivity in Iron-based Superconductors as Probed by Nuclear Magnetic Resonance
نام کتاب:

دانلود کتاب خاصیت مغناطیسی و ابررسانایی در ابررساناهای بر پایه آهن  به عنوان پروب توسط رزونانس مغناطیسی هسته ای

Magnetism and Superconductivity in Iron-based Superconductors as Probed by Nuclear Magnetic Resonance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Franziska Hammerath
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک کوانتومی و غیرخطی با استفاده از ماتریس چگالی
Lectures on Light: Nonlinear and Quantum Optics using the Density Matrix 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک کوانتومی و غیرخطی با استفاده از ماتریس چگالی

Lectures on Light: Nonlinear and Quantum Optics using the Density Matrix 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stephen C. Rand
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سنسورهای نوری
Handbook of Optical Sensors 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سنسورهای نوری

Handbook of Optical Sensors 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jose Luis Santos and Faramarz Farahi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر میدان نگهداری  گیت ترانزیستور فروالکتریک
Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories: Device Physics and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر میدان نگهداری گیت ترانزیستور فروالکتریک

Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories: Device Physics and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Byung-Eun Park , Hiroshi Ishiwara , Masanori Okuyama , Shigeki Sakai and Sung-Min Yoon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش انتشار پرتو برای طراحی دستگاه های نوری موجبر
Beam Propagation Method for Design of Optical Waveguide Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب روش انتشار پرتو برای طراحی دستگاه های نوری موجبر

Beam Propagation Method for Design of Optical Waveguide Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ginés Lifante Pedrola
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر