موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دینامیک صدای آواز
Dynamics of the Singing Voice
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک صدای آواز

Dynamics of the Singing Voice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Meribeth A. Dayme and A. Besterman
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک لیزر های نقطه کوانتومی: اثرات بازخورد نوری و تزریق خارجی نوری
Dynamics of Quantum Dot Lasers: Effects of Optical Feedback and External Optical Injection
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک لیزر های نقطه کوانتومی: اثرات بازخورد نوری و تزریق خارجی نوری

Dynamics of Quantum Dot Lasers: Effects of Optical Feedback and External Optical Injection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Christian Otto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر سنجش مایکروفر (مایکروویو)
An Introduction to Microwave Measurements
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر سنجش مایکروفر (مایکروویو)

An Introduction to Microwave Measurements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ananjan Basu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکستن پارادایم در فیزیک اتمی و مولکولی
Breaking Paradigms in Atomic and Molecular Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستن پارادایم در فیزیک اتمی و مولکولی

Breaking Paradigms in Atomic and Molecular Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Eugene Oks
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های جدید در هولوگرافی دیجیتال
New Techniques in Digital Holography
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های جدید در هولوگرافی دیجیتال

New Techniques in Digital Holography
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Pascal Picart
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک با ذرات باردار به دام افتاده
Physics with Trapped Charged Particles: Lectures from the Les Houches Winter School
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک با ذرات باردار به دام افتاده

Physics with Trapped Charged Particles: Lectures from the Les Houches Winter School
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Martina Knoop , Niels Madsen and Richard C Thompson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی سیستم های نوسانی
Simulations of Oscillatory Systems: with Award-Winning Software, Physics of Oscillations
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی سیستم های نوسانی

Simulations of Oscillatory Systems: with Award-Winning Software, Physics of Oscillations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Eugene I. Butikov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها
Nonlinear Optics: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها

Nonlinear Optics: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karsten Rottwitt and Peter Tidemand-Lichtenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهای جدید
Novel Superfluids: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهای جدید

Novel Superfluids: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنجکاوی ها، عجایب، و چیزهای تازه فیزیک
Physics Curiosities, Oddities, and Novelties
نام کتاب:

دانلود کتاب کنجکاوی ها، عجایب، و چیزهای تازه فیزیک

Physics Curiosities, Oddities, and Novelties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John Kimball
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی و طراحی فوتونیک
Photonics Modelling and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و طراحی فوتونیک

Photonics Modelling and Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Slawomir Sujecki
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک آماری
Statistical Optics
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک آماری

Statistical Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Joseph W. Goodman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات برای فیزیکدانان
Mathematics for Physicists
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات برای فیزیکدانان

Mathematics for Physicists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Brian R. Martin and Graham Shaw
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 3 + 1 فرمالیسم در نسبیت عام: مقررات نسبیت عددی
3+1 Formalism in General Relativity: Bases of Numerical Relativity
نام کتاب:

دانلود کتاب 3 + 1 فرمالیسم در نسبیت عام: مقررات نسبیت عددی

3+1 Formalism in General Relativity: Bases of Numerical Relativity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Éric Gourgoulhon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیزرهای پیشرفته: فیزیک لیزر و فناوری و علوم بنیادی
Advanced Lasers: Laser Physics and Technology for Applied and Fundamental Science
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزرهای پیشرفته: فیزیک لیزر و فناوری و علوم بنیادی

Advanced Lasers: Laser Physics and Technology for Applied and Fundamental Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Oleksiy Shulika and Igor Sukhoivanov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوشه ها در هسته: جلد 2
Clusters in Nuclei, Vol.2
نام کتاب:

دانلود کتاب خوشه ها در هسته: جلد 2

Clusters in Nuclei, Vol.2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Christian Beck
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ فرهنگی فیزیک
A Cultural History of Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ فرهنگی فیزیک

A Cultural History of Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Károly Simonyi and David Kramer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 49.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حرکت موجی و شبه ذرات در فیزیک آکوستیک
Wave Momentum and Quasi-Particles in Physical Acoustics
نام کتاب:

دانلود کتاب حرکت موجی و شبه ذرات در فیزیک آکوستیک

Wave Momentum and Quasi-Particles in Physical Acoustics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gerard A Maugin and Martine Rousseau
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال تدریجی پیشرفته: ذرات، زمینه ها و جاذبه
Enhanced Quantization: Particles, Fields and Gravity
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال تدریجی پیشرفته: ذرات، زمینه ها و جاذبه

Enhanced Quantization: Particles, Fields and Gravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John R Klauder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جایی که فیزیک اشتباه رفت
Where Physics Went Wrong
نام کتاب:

دانلود کتاب جایی که فیزیک اشتباه رفت

Where Physics Went Wrong
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bernard Lavenda
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر