موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب لیزر: 50 سال اکتشافات
Laser: 50 Years of Discoveries
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزر: 50 سال اکتشافات

Laser: 50 Years of Discoveries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Fabien Bretenaker and Nicolas Treps
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایش و اثبات در فیزیک
Experiments and Demonstrations in Physics: Bar-Ilan Physics Laboratory
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش و اثبات در فیزیک

Experiments and Demonstrations in Physics: Bar-Ilan Physics Laboratory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yaakov Kraftmakher
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 51.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوترون: ابزار و یک شی در هسته ای و فیزیک ذرات
The Neutron: A Tool and an Object in Nuclear and Particle Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب نوترون: ابزار و یک شی در هسته ای و فیزیک ذرات

The Neutron: A Tool and an Object in Nuclear and Particle Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hans G Borner and Friedrich Gonnenwein
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریستال های فوتونیک: اصول و کاربرد ها
Photonic Crystals: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کریستال های فوتونیک: اصول و کاربرد ها

Photonic Crystals: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Qihuang Gong and Xiaoyong Hu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ابرگرانش
Introduction to Supergravity
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ابرگرانش

Introduction to Supergravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yoshiaki Tanii
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هولوگرافی دیجیتال و سنجش از جبهه موج: اصول، تکنیک ها و برنامه های کاربردی
Digital Holography and Wavefront Sensing: Principles, Techniques and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب هولوگرافی دیجیتال و سنجش از جبهه موج: اصول، تکنیک ها و برنامه های کاربردی

Digital Holography and Wavefront Sensing: Principles, Techniques and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ulf Schnars , Claas Falldorf , John Watson and Werner Jüptner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طیف سنجی جذب پرتو X از نیمه هادی ها
X-Ray Absorption Spectroscopy of Semiconductors
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی جذب پرتو X از نیمه هادی ها

X-Ray Absorption Spectroscopy of Semiconductors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Claudia S. Schnohr and Mark C. Ridgway
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابر تقارن پس از کشف هیگز
Supersymmetry After the Higgs Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب ابر تقارن پس از کشف هیگز

Supersymmetry After the Higgs Discovery
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ignatios Antoniadis and Dumitru Ghilencea
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هادی ها، نیمه هادی ها، ابر هادی ها: مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد
Conductors, Semiconductors, Superconductors: An Introduction to Solid State Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب هادی ها، نیمه هادی ها، ابر هادی ها: مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد

Conductors, Semiconductors, Superconductors: An Introduction to Solid State Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rudolf P. Huebener
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی پلاسما
Introduction to Plasma Spectroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی پلاسما

Introduction to Plasma Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hans-Joachim Kunze
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معنا و ارزش پرواز های فضایی: درک های عمومی
The Meaning and Value of Spaceflight: Public Perceptions
نام کتاب:

دانلود کتاب معنا و ارزش پرواز های فضایی: درک های عمومی

The Meaning and Value of Spaceflight: Public Perceptions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: William Sims Bainbridge
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC)
LHC Phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC)

LHC Phenomenology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Einan Gardi , Nigel Glover and Aidan Robson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزارهای ریاضی برای فیزیکدانان
Mathematical Tools for Physicists
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزارهای ریاضی برای فیزیکدانان

Mathematical Tools for Physicists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Michael Grinfeld
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترو استاتیک با استفاده از متلب
Introduction to Numerical Electrostatics Using MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترو استاتیک با استفاده از متلب

Introduction to Numerical Electrostatics Using MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Lawrence N. Dworsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدسی های چشمی
Optical Glass
نام کتاب:

دانلود کتاب عدسی های چشمی

Optical Glass
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Peter Hartmann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب راهنمای مترولوژی اپتیک (علم اوزان ومقادیر نوری): اصول و کاربرد ها
Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مترولوژی اپتیک (علم اوزان ومقادیر نوری): اصول و کاربرد ها

Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Toru Yoshizawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 68.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوره مقدماتی فیزیک ذرات
An Introductory Course of Particle Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب دوره مقدماتی فیزیک ذرات

An Introductory Course of Particle Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Palash B. Pal
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک سطح: مدل های نظری و روش های تجربی
Surface Physics: Theoretical Models and Experimental Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک سطح: مدل های نظری و روش های تجربی

Surface Physics: Theoretical Models and Experimental Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Marina V. Mamonova , Vladimir V. Prudnikov and Irina A. Prudnikova
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر تئوری کوانتوم: روش های درمانی
Interpreting Quantum Theory: A Therapeutic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر تئوری کوانتوم: روش های درمانی

Interpreting Quantum Theory: A Therapeutic Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Simon Friederich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک
Cambridge IGCSE Physics 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک

Cambridge IGCSE Physics 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Tom Duncan and Heather Kennett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر