موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  مغناطیس انتقال دهنده گرما
Magnetoconvection
نام کتاب:

دانلود کتاب مغناطیس انتقال دهنده گرما

Magnetoconvection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: N. O. Weiss and M. R. E. Proctor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر اورت از مکانیک کوانتومی
The Everett Interpretation of Quantum Mechanics: Collected Works 1955-1980 with Commentary
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر اورت از مکانیک کوانتومی

The Everett Interpretation of Quantum Mechanics: Collected Works 1955-1980 with Commentary
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jeffrey A. Barrett and Peter Byrne
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایشگاه تصویربرداری پیشرفته دیجیتال با استفاده از MATLAB
Advanced Digital Imaging Laboratory Using MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایشگاه تصویربرداری پیشرفته دیجیتال با استفاده از MATLAB

Advanced Digital Imaging Laboratory Using MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Leonid P Yaroslavsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امواج التراسونیک هدایت شونده در محیط های جامد
Ultrasonic Guided Waves in Solid Media
نام کتاب:

دانلود کتاب امواج التراسونیک هدایت شونده در محیط های جامد

Ultrasonic Guided Waves in Solid Media
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Joseph L. Rose
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک ماده نرم
Soft Matter Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک ماده نرم

Soft Matter Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Masao Doi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کاربرد های پیئیزورزیستور (piezoresistor)
Piezoresistor Design and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کاربرد های پیئیزورزیستور (piezoresistor)

Piezoresistor Design and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: JOSEPH C. DOLL
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه کدگذاری نوری
Optical Coding Theory with Prime
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه کدگذاری نوری

Optical Coding Theory with Prime
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wing C. Kwong, Guu-Chang Yang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیزر و اپتوالکترونیک: اصول، دستگاه ها و کاربرد ها
Lasers and Optoelectronics: Fundamentals, Devices and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزر و اپتوالکترونیک: اصول، دستگاه ها و کاربرد ها

Lasers and Optoelectronics: Fundamentals, Devices and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Maini
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوسیالات: ترمودینامیک و خواص حامل ها
Nanofluidics: Thermodynamic and Transport Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوسیالات: ترمودینامیک و خواص حامل ها

Nanofluidics: Thermodynamic and Transport Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Efstathios E Stathis Michaelides
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غیر قابل درک‌ترین موضوع
A Most Incomprehensible Thing: Notes Towards a Very Gentle Introduction to the Mathematics of Relativity
نام کتاب:

دانلود کتاب غیر قابل درک‌ترین موضوع

A Most Incomprehensible Thing: Notes Towards a Very Gentle Introduction to the Mathematics of Relativity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Peter Collier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف لیزر 1: اصول اساسی
Laser Spectroscopy 1: Basic Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف لیزر 1: اصول اساسی

Laser Spectroscopy 1: Basic Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wolfgang Demtröder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)
Nuclear Magnetic Resonance (NMR): Theory, Applications and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)

Nuclear Magnetic Resonance (NMR): Theory, Applications and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Doddapuneni Krishna Rao
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک نظری
A Course in Theoretical Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک نظری

A Course in Theoretical Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: P. John Shepherd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک و ریاضیات
Physics, Mathematics, and All That Quantum Jazz: Proceedings of the Summer Workshop, Kinki University, Osaka, Japan 7 9 August 2013 (Kinki University Series on Quantum Computing)
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک و ریاضیات

Physics, Mathematics, and All That Quantum Jazz: Proceedings of the Summer Workshop, Kinki University, Osaka, Japan 7 9 August 2013 (Kinki University Series on Quantum Computing)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Shu Tanaka , Masamitsu Bando , Utkan Gungordu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک سببی: فوتون های غیر تداخلات امواج
Causal Physics: Photons by Non-Interactions of Waves
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک سببی: فوتون های غیر تداخلات امواج

Causal Physics: Photons by Non-Interactions of Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Chandrasekhar Roychoudhuri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه فیزیک
The Oxford Handbook of Philosophy of Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه فیزیک

The Oxford Handbook of Philosophy of Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Robert Batterman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجش فوتونیک: اصول و کاربردها برای ایمنی و مانیتورینگ امنیت
Photonic Sensing: Principles and Applications for Safety and Security Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش فوتونیک: اصول و کاربردها برای ایمنی و مانیتورینگ امنیت

Photonic Sensing: Principles and Applications for Safety and Security Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gaozhi Xiao , Wojtek J. Bock
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی تکنیکها
The Engine of Complexity: Evolution as Computation
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی تکنیکها

The Engine of Complexity: Evolution as Computation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John E. Mayfield
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ترمودینامیک
The Principles of Thermodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ترمودینامیک

The Principles of Thermodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: N.D. Hari Dass
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرودینامیک مغناطیسی ایده آل
Ideal MHD
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرودینامیک مغناطیسی ایده آل

Ideal MHD
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jeffrey P. Freidberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر