موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آنالیز ریاضی مسائل قطعی و تصادفی در تجمع میادین الکترومغناطیس
Mathematical Analysis of Deterministic and Stochastic Problems in Complex Media Electromagnetics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز ریاضی مسائل قطعی و تصادفی در تجمع میادین الکترومغناطیس

Mathematical Analysis of Deterministic and Stochastic Problems in Complex Media Electromagnetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: G. F. Roach , I. G. Stratis , A. N. Yannacopoulos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم کوانتوم در فیزیک: یک روش جایگزین برای درک مکانیک کوانتومی
Quantum Concepts in Physics: An Alternative Approach to the Understanding of Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم کوانتوم در فیزیک: یک روش جایگزین برای درک مکانیک کوانتومی

Quantum Concepts in Physics: An Alternative Approach to the Understanding of Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Malcolm Longair
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Bethe   تابع موج
The Bethe Wavefunction
نام کتاب:

دانلود کتاب Bethe تابع موج

The Bethe Wavefunction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Michel Gaudin , Jean-Sébastien Caux
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجسم و دستکاری صدا
Sound Visualization and Manipulation
نام کتاب:

دانلود کتاب تجسم و دستکاری صدا

Sound Visualization and Manipulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yang-Hann Kim and Jung-Woo Choi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرافن: یک الگوی جدید در چگالی مواد  و ابزارهای فیزیکی
Graphene: A New Paradigm in Condensed Matter and Device Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب گرافن: یک الگوی جدید در چگالی مواد و ابزارهای فیزیکی

Graphene: A New Paradigm in Condensed Matter and Device Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: E. L. Wolf
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بی نهایت پازل: تئوری کوانتم برای یک جهان منظم
The Infinity Puzzle: Quantum Field Theory and the Hunt for an Orderly Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب بی نهایت پازل: تئوری کوانتم برای یک جهان منظم

The Infinity Puzzle: Quantum Field Theory and the Hunt for an Orderly Universe
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Frank Close
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتوالکترونیک آلی
Organic Optoelectronics
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتوالکترونیک آلی

Organic Optoelectronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wenping Hu , Fenglian Bai , Xiong Gong , Xiaowei Zhan , Hongbing Fu , Thomas Bjornholm
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی نوری از الماس
Optical Engineering of Diamond
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی نوری از الماس

Optical Engineering of Diamond
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rich Mildren , James Rabeau
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب دینامیک ذرات مغناطیسی به دام افتاده
Dynamics of Magnetically Trapped Particles: Foundations of the Physics of Radiation Belts and Space Plasmas
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک ذرات مغناطیسی به دام افتاده

Dynamics of Magnetically Trapped Particles: Foundations of the Physics of Radiation Belts and Space Plasmas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Juan G. Roederer and Hui Zhang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه استرینگ و کاربرد آن: مجموعه مقالات  2010 نظری پیشرفته در فیزیک ذرات بنیادی
String Theory and Its Applications:Proceedings of the 2010 Theoretical Advanced Study Institute in Elementary Particle Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه استرینگ و کاربرد آن: مجموعه مقالات 2010 نظری پیشرفته در فیزیک ذرات بنیادی

String Theory and Its Applications:Proceedings of the 2010 Theoretical Advanced Study Institute in Elementary Particle Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Michael Dine , Thomas Banks , Subir Sachdev
سال انتشار:
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فکر کردن در فیزیک: لذت بردن از استدلال و درک
Thinking in Physics: The pleasure of reasoning and understanding
نام کتاب:

دانلود کتاب فکر کردن در فیزیک: لذت بردن از استدلال و درک

Thinking in Physics: The pleasure of reasoning and understanding
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Laurence Viennot
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری های متعارف سه فاز بستر ثابت: تجزیه و تحلیل و نقد
Conventional Three-Phase Fixed-Bed Technologies: Analysis and Critique
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری های متعارف سه فاز بستر ثابت: تجزیه و تحلیل و نقد

Conventional Three-Phase Fixed-Bed Technologies: Analysis and Critique
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Leonid B. Datsevich
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان با فیزیک مدرن
Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان با فیزیک مدرن

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Raymond A. Serway , John W. Jewett
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 45.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطوح ساختاری به عنوان متامتریال های نوری
Structured Surfaces as Optical Metamaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب سطوح ساختاری به عنوان متامتریال های نوری

Structured Surfaces as Optical Metamaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alexei A. Maradudin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  VCSELs: مبانی، فناوری و کاربرد های لیزر های ساطع کننده سطحی حفره عمودی
VCSELs: Fundamentals, Technology and Applications of Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers
نام کتاب:

دانلود کتاب VCSELs: مبانی، فناوری و کاربرد های لیزر های ساطع کننده سطحی حفره عمودی

VCSELs: Fundamentals, Technology and Applications of Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rainer Michalzik
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم هماهنگ سازی دینامیکی
Dynamical System Synchronization
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم هماهنگ سازی دینامیکی

Dynamical System Synchronization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Albert C. J. Luo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های تاخیری: از نظریه به عدد و کاربردها
Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های تاخیری: از نظریه به عدد و کاربردها

Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Tomás Vyhlídal, Jean-François Lafay, Rifat Sipahi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو فوتونیک ها در نیمه هادی III-V برای مدارهای یکپارچه کوانتومی نوری
Nano-photonics in III-V Semiconductors for Integrated Quantum Optical Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو فوتونیک ها در نیمه هادی III-V برای مدارهای یکپارچه کوانتومی نوری

Nano-photonics in III-V Semiconductors for Integrated Quantum Optical Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Nicholas Andrew Wasley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فراتر از پدیدارشناسی مدل استاندارد در LHC
Beyond Standard Model Phenomenology at the LHC
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از پدیدارشناسی مدل استاندارد در LHC

Beyond Standard Model Phenomenology at the LHC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Priscila de Aquino
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  لیزر های اشعه X
X-Ray Lasers 2012: Proceedings of the 13th International Conference on X-Ray Lasers, 11-15 June 2012, Paris, France
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزر های اشعه X

X-Ray Lasers 2012: Proceedings of the 13th International Conference on X-Ray Lasers, 11-15 June 2012, Paris, France
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stéphane Sebban, Julien Gautier, David Ros, Philippe Zeitoun
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر