موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تعدادی از کاربرد های مکانیک کوانتوم
Some Applications of Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب تعدادی از کاربرد های مکانیک کوانتوم

Some Applications of Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mohammad Reza Pahlavani
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیزر جامد
Solid State Laser
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزر جامد

Solid State Laser
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Amin H. Al-Khursan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در تحقیقات فیبر نوری
Recent Progress in Optical Fiber Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در تحقیقات فیبر نوری

Recent Progress in Optical Fiber Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Moh. Yasin, Sulaiman W. Harun and Hamzah Arof
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوایزوتوپ ها: کاربرد ها در علوم فیزیکی
Radioisotopes - Applications in Physical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوایزوتوپ ها: کاربرد ها در علوم فیزیکی

Radioisotopes - Applications in Physical Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Nirmal Singh
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 35.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایشات کوانتومی اپتیک و لیزر
Quantum Optics and Laser Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایشات کوانتومی اپتیک و لیزر

Quantum Optics and Laser Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sergiy Lyagushyn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرانش کوانتومی
Quantum Gravity
نام کتاب:

دانلود کتاب گرانش کوانتومی

Quantum Gravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rodrigo Sobreiro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک ذره
Particle Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک ذره

Particle Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Eugene Kennedy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم های باز، محصور و اپتیک کوانتومی
Open Systems, Entanglement and Quantum Optics
نام کتاب:

سیستم های باز، محصور و اپتیک کوانتومی

Open Systems, Entanglement and Quantum Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Andrzej Jamiolkowski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جنبه های مدرن از کریستال حجمی و تهیه فیلم نازک
Modern Aspects of Bulk Crystal and Thin Film Preparation
نام کتاب:

جنبه های مدرن از کریستال حجمی و تهیه فیلم نازک

Modern Aspects of Bulk Crystal and Thin Film Preparation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Nikolai Kolesnikov and Elena Borisenko
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 57.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سنجش ها در مکانیک کوانتومی
Measurements in Quantum Mechanics
نام کتاب:

سنجش ها در مکانیک کوانتومی

Measurements in Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mohammad Reza Pahlavani
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تشعشع مادون قرمز
Infrared Radiation
نام کتاب:

تشعشع مادون قرمز

Infrared Radiation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vasyl Morozhenko
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هولوگرام ها  – ثبت مواد و کاربرد ها
Holograms - Recording Materials and Applications
نام کتاب:

هولوگرام ها – ثبت مواد و کاربرد ها

Holograms - Recording Materials and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Izabela Naydenova
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 44.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تابش گاما
Gamma Radiation
نام کتاب:

تابش گاما

Gamma Radiation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Feriz Adrovic
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رزونانس فرومغناطیس – تئوری و کاربرد ها
Ferromagnetic Resonance - Theory and Applications
نام کتاب:

رزونانس فرومغناطیس – تئوری و کاربرد ها

Ferromagnetic Resonance - Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Orhan Yalcin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


لیزر های الکترون آزاد
Free Electron Lasers
نام کتاب:

لیزر های الکترون آزاد

Free Electron Lasers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sandor Varro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


خواص الکتریکی نانولوله های کربنی
Electronic Properties of Carbon Nanotubes
نام کتاب:

خواص الکتریکی نانولوله های کربنی

Electronic Properties of Carbon Nanotubes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jose Mauricio Marulanda
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 63.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


موضوعات جاری در تحقیقات اشعه یونساز
Current Topics in Ionizing Radiation Research
نام کتاب:

موضوعات جاری در تحقیقات اشعه یونساز

Current Topics in Ionizing Radiation Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mitsuru Nenoi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 34.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در تئوری کوانتومی
Advances in Quantum Theory
نام کتاب:

پیشرفت ها در تئوری کوانتومی

Advances in Quantum Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ion I. Cotaescu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در مکانیک کوانتومی
Advances in Quantum Mechanics
نام کتاب:

پیشرفت ها در مکانیک کوانتومی

Advances in Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Paul Bracken
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در تئوری میدان کوانتومی
Advances in Quantum Field Theory
نام کتاب:

پیشرفت ها در تئوری میدان کوانتومی

Advances in Quantum Field Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sergey Ketov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر