موضوعات کتاب ها

هولوگرافی پیشرفه – مترولوژی و تصویربرداری
Advanced Holography - Metrology and Imaging
نام کتاب:

هولوگرافی پیشرفه – مترولوژی و تصویربرداری

Advanced Holography - Metrology and Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Izabela Naydenova
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 46 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دینامیک پیشرفته سیالات
Advanced Fluid Dynamics
نام کتاب:

دینامیک پیشرفته سیالات

Advanced Fluid Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hyoung Woo Oh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول فیزیک: برای دانشمندان و مهندسان
Principles of Physics: For Scientists and Engineers
نام کتاب:

اصول فیزیک: برای دانشمندان و مهندسان

Principles of Physics: For Scientists and Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hafez A . Radi , John O Rasmussen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 فیزیک دانشگاهی
College Physics
نام کتاب:

فیزیک دانشگاهی

College Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Raymond A. Serway , Chris Vuille
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 53.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


  تکنیک های علم سطح
Surface Science Techniques
نام کتاب:

تکنیک های علم سطح

Surface Science Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gianangelo Bracco and Bodil Holst
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مکانیک کوانتومی در سازه های مولکولی
Quantum Mechanics of Molecular Structures
نام کتاب:

مکانیک کوانتومی در سازه های مولکولی

Quantum Mechanics of Molecular Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Kaoru Yamanouchi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مفاهیم اساسی تئوری استرینگ
Basic Concepts of String Theory
نام کتاب:

مفاهیم اساسی تئوری استرینگ

Basic Concepts of String Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ralph Blumenhagen , Dieter Lüst , Stefan Theisen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


خواص اپتیکی عایق های توپولوژیک مبتنی بر بیسموت
Optical Properties of Bismuth-Based Topological Insulators
نام کتاب:

خواص اپتیکی عایق های توپولوژیک مبتنی بر بیسموت

Optical Properties of Bismuth-Based Topological Insulators
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Paola Di Pietro
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیک کاربردی نزدیک سطح
Near-Surface Applied Geophysics
نام کتاب:

فیزیک کاربردی نزدیک سطح

Near-Surface Applied Geophysics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mark E. Everett
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اپتیک نیمه هادی کوانتومی
Semiconductor Quantum Optics
نام کتاب:

اپتیک نیمه هادی کوانتومی

Semiconductor Quantum Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mackillo Kira , Stephan W. Koch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تفسیر تبادلی مکانیک کوانتومی – واقعیت امکان
The Transactional Interpretation of Quantum Mechanics: The Reality of Possibility
نام کتاب:

تفسیر تبادلی مکانیک کوانتومی – واقعیت امکان

The Transactional Interpretation of Quantum Mechanics: The Reality of Possibility
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Professor Ruth E. Kastner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیک آینده – چگونه علم سرنوشت بشر و زندگی روزمره ما تا سال 2100 شکل خواهد داد
Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100
نام کتاب:

فیزیک آینده – چگونه علم سرنوشت بشر و زندگی روزمره ما تا سال 2100 شکل خواهد داد

Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Michio Kaku
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیک مکانیک کوانتومی
The Physics of Quantum Mechanics
نام کتاب:

فیزیک مکانیک کوانتومی

The Physics of Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: James Binney , David Skinner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیک برای دانشمندان و مهندسان (با فیزیک مدرن)
Physics for Scientists and Engineers
نام کتاب:

فیزیک برای دانشمندان و مهندسان (با فیزیک مدرن)

Physics for Scientists and Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Raymond A. Serway, John W. Jewett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 76.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


علم فیزیک
Physical Science
نام کتاب:

علم فیزیک

Physical Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bill Tillery
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 136.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نوترون و اپتیک اشعه ایکس
Neutron and X-ray Optics
نام کتاب:

نوترون و اپتیک اشعه ایکس

Neutron and X-ray Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jay Theodore Cremer Jr
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سینتیک و ترمودینامیک ذرات سریع در جامدات
Kinetics and Thermodynamics of Fast Particles in Solids
نام کتاب:

دانلود کتاب سینتیک و ترمودینامیک ذرات سریع در جامدات

Kinetics and Thermodynamics of Fast Particles in Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yurii Kashlev
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 درک مفهومی علوم
Conceptual Integrated Science
نام کتاب:

درک مفهومی علوم

Conceptual Integrated Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Paul G. Hewitt , Suzanne A Lyons , John A. Suchocki Jennifer Yeh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 85.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فرمول هندسی مکانیک کلاسیک و کوانتوم
Geometric Formulation of Classical and Quantum Mechanics
نام کتاب:

فرمول هندسی مکانیک کلاسیک و کوانتوم

Geometric Formulation of Classical and Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Giovanni Giachetta
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مشخصات بخش سطحی بافت
Characterisation of Areal Surface Texture
نام کتاب:

مشخصات بخش سطحی بافت

Characterisation of Areal Surface Texture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Richard leach
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر