موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیشرفت در مطالعات کواترنر
Advances in Irish Quaternary Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در مطالعات کواترنر

Advances in Irish Quaternary Studies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Peter Coxon , Stephen McCarron and Fraser Mitchell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حل مشکلات در الکترومغناطیس
Solved Problems in Electromagnetics
نام کتاب:

دانلود کتاب حل مشکلات در الکترومغناطیس

Solved Problems in Electromagnetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Félix Salazar Bloise , Rafael Medina Ferro , Ana Bayón and Francisco Gascón
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اندازه گیری دقیق کوانتومی: استاندارد کوانتومی و ابزار دقیق
Introduction to Quantum Metrology: Quantum Standards and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اندازه گیری دقیق کوانتومی: استاندارد کوانتومی و ابزار دقیق

Introduction to Quantum Metrology: Quantum Standards and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Waldemar Nawrocki
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برهمکنش الکتروضعیف
Electroweak Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب برهمکنش الکتروضعیف

Electroweak Interactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Luciano Maiani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات و امواج
Introduction to Vibrations and Waves
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات و امواج

Introduction to Vibrations and Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: H. John Pain and Patricia Rankin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری خط مستقیم موثر واقع شونده نرم
Introduction to Soft-Collinear Effective Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری خط مستقیم موثر واقع شونده نرم

Introduction to Soft-Collinear Effective Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Thomas Becher , Alessandro Broggio and Andrea Ferroglia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ظریه کلاسیک و میدان کوانتومی
Introduction to Classical and Quantum Field Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ظریه کلاسیک و میدان کوانتومی

Introduction to Classical and Quantum Field Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Tai-Kai Ng
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 16.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روابط علیت در علوم
Causality in the Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب روابط علیت در علوم

Causality in the Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Phyllis McKay Illari , Federica Russo and Jon Williamson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی برایس دویت در گرانش
Bryce DeWitt's Lectures on Gravitation
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی برایس دویت در گرانش

Bryce DeWitt's Lectures on Gravitation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bryce DeWitt and Steven M. Christensen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model
Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model

Bessel Processes, Schramm–Loewner Evolution, and the Dyson Model
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Makoto Katori
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity
Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity

Vortex, Molecular Spin and Nanovorticity: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Percival McCormack
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعالیت ارتعاشی نوری: اصول و کاربردها
Vibrational Optical Activity: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت ارتعاشی نوری: اصول و کاربردها

Vibrational Optical Activity: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Laurence A. Nafie
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه ریتم موسیقی
The Geometry of Musical Rhythm: What Makes a "Good" Rhythm Good?
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه ریتم موسیقی

The Geometry of Musical Rhythm: What Makes a "Good" Rhythm Good?
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Godfried T. Toussaint
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک محاسباتی
Computational Physics: Problem Solving with Python
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک محاسباتی

Computational Physics: Problem Solving with Python
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rubin H. Landau , Manuel J Prez and Cristian C. Bordeianu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فوتونیک کریستال مایع محاسباتی: اصول، مدلسازی و کاربردها
Computational Liquid Crystal Photonics: Fundamentals, Modelling and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک کریستال مایع محاسباتی: اصول، مدلسازی و کاربردها

Computational Liquid Crystal Photonics: Fundamentals, Modelling and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Salah Obayya , Mohamed Farhat O. Hameed and Nihal F. F. Areed
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترودینامیک کلاسیک
Classical Electrodynamics: From Image Charges to the Photon Mass and Magnetic Monopoles
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترودینامیک کلاسیک

Classical Electrodynamics: From Image Charges to the Photon Mass and Magnetic Monopoles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Francesco Lacava
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفتونیک: مفاهیم تا کاربردها
Biophotonics: Concepts to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفتونیک: مفاهیم تا کاربردها

Biophotonics: Concepts to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gerd Keiser
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی از شکافت هسته ای: مقدمه
Energy from Nuclear Fission: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی از شکافت هسته ای: مقدمه

Energy from Nuclear Fission: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Enzo De Sanctis , Stefano Monti and Marco Ripani
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ثبات پراکندگی، ریزساختار و مرحله گذار از دیسک های ناهمسانگرد نانو
Dispersion Stability, Microstructure and Phase Transition of Anisotropic Nanodiscs
نام کتاب:

دانلود کتاب ثبات پراکندگی، ریزساختار و مرحله گذار از دیسک های ناهمسانگرد نانو

Dispersion Stability, Microstructure and Phase Transition of Anisotropic Nanodiscs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ravi Kumar Pujala
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک دوره کوتاه در عایق های توپولوژیکی
A Short Course on Topological Insulators: Band Structure and Edge States in One and Two Dimensions
نام کتاب:

دانلود کتاب یک دوره کوتاه در عایق های توپولوژیکی

A Short Course on Topological Insulators: Band Structure and Edge States in One and Two Dimensions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: János K. Asbóth , László Oroszlány , András Pályi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر