موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 1
Novel Superfluids: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 1

Novel Superfluids: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 2
Novel Superfluids: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهای جدید: جلد 2

Novel Superfluids: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیلات موجک و کاربرد های آخیر آنها در زیست شناسی و علم زمین
Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیلات موجک و کاربرد های آخیر آنها در زیست شناسی و علم زمین

Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Dumitru Baleanu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای موج در جامدات کلاسیک و جدید
Wave Processes in Classical and New Solids
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای موج در جامدات کلاسیک و جدید

Wave Processes in Classical and New Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Pasquale Giovine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه های و کاربرد های انتشار موج
Wave Propagation Theories and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه های و کاربرد های انتشار موج

Wave Propagation Theories and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: YI ZHENG
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریستالهای فوتونی
Photonic Crystals
نام کتاب:

دانلود کتاب کریستالهای فوتونی

Photonic Crystals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alireza Bananej
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides
Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides
نام کتاب:

دانلود کتاب Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides

Ab Initio Studies on Superconductivity in Alkali-Doped Fullerides
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yusuke Nomura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سر های مرتبط تابع انتقال و بیان شنوایی مجازی
Head-Related Transfer Function and Virtual Auditory Display
نام کتاب:

دانلود کتاب سر های مرتبط تابع انتقال و بیان شنوایی مجازی

Head-Related Transfer Function and Virtual Auditory Display
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bosun Xie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پالت ذرات
A Palette of Particles
نام کتاب:

دانلود کتاب پالت ذرات

A Palette of Particles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jeremy Bernstein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری لیزرهای نیمه هادی لیزر
Theory of Semiconductor Lasers: From Basis of Quantum Electronics to Analyses of the Mode Competition Phenomena and Noise (Springer Series in Optical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری لیزرهای نیمه هادی لیزر

Theory of Semiconductor Lasers: From Basis of Quantum Electronics to Analyses of the Mode Competition Phenomena and Noise (Springer Series in Optical Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Minoru Yamada
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تورق فضا-زمان در گرانش کوانتومی
Space-Time Foliation in Quantum Gravity
نام کتاب:

دانلود کتاب تورق فضا-زمان در گرانش کوانتومی

Space-Time Foliation in Quantum Gravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yuki Sato
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات تابش و  نفوذ ذرات جلد 2: نفوذ اتمی و یونهای مولکولی
Particle Penetration and Radiation Effects Volume 2: Penetration of Atomic and Molecular Ions
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات تابش و نفوذ ذرات جلد 2: نفوذ اتمی و یونهای مولکولی

Particle Penetration and Radiation Effects Volume 2: Penetration of Atomic and Molecular Ions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Peter Sigmund
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم سطح و پیوستگی، جلد 1 و 2: جلد 1 - مفاهیم و روش؛ جلد 2 - خواص عنصری سطوح
Surface and Interface Science, Volumes 1 and 2: Volume 1 - Concepts and Methods; Volume 2 - Properties of Elemental Surfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب علم سطح و پیوستگی، جلد 1 و 2: جلد 1 - مفاهیم و روش؛ جلد 2 - خواص عنصری سطوح

Surface and Interface Science, Volumes 1 and 2: Volume 1 - Concepts and Methods; Volume 2 - Properties of Elemental Surfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Klaus Wandelt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 127 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حلقه تداخل
Ring Interferometry
نام کتاب:

دانلود کتاب حلقه تداخل

Ring Interferometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Grigorii B. Malykin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری دقیق کوانتومی
Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری دقیق کوانتومی

Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ernst O. Goebel , Uwe Siegner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت فوتون در سلول های خورشیدی
Photon Management in Solar Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فوتون در سلول های خورشیدی

Photon Management in Solar Cells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ralf B. Wehrspohn , Uwe Rau and Andreas Gombert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کوانتومی غیر نسبیتی اشعه ایکس
Nonrelativistic Quantum X-Ray Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کوانتومی غیر نسبیتی اشعه ایکس

Nonrelativistic Quantum X-Ray Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefan P. Hau-Riege
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفره دینامیک نوری غیر خطی
Nonlinear Optical Cavity Dynamics: From Microresonators to Fiber Lasers
نام کتاب:

دانلود کتاب حفره دینامیک نوری غیر خطی

Nonlinear Optical Cavity Dynamics: From Microresonators to Fiber Lasers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Philippe Grelu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراش سنج اشعه ایکس برای تحقیقات مواد
X-Ray Diffraction for Materials Research: From Fundamentals to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پراش سنج اشعه ایکس برای تحقیقات مواد

X-Ray Diffraction for Materials Research: From Fundamentals to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Myeongkyu Lee
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پدیده های انتقال در سیالات نیوتنی: پرایمر کوتاه
Transport Phenomena in Newtonian Fluids - A Concise Primer
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیده های انتقال در سیالات نیوتنی: پرایمر کوتاه

Transport Phenomena in Newtonian Fluids - A Concise Primer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Per Olsson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر