موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مواد نرم در اتصالات آبی
Soft Matter at Aqueous Interfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد نرم در اتصالات آبی

Soft Matter at Aqueous Interfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Peter R. Lang and Yi Liu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکیرمیون ها در مواد مغناطیسی
Skyrmions in Magnetic Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکیرمیون ها در مواد مغناطیسی

Skyrmions in Magnetic Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Shinichiro Seki and Masahito Mochizuki
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اپتیک های غیرخطی مرتبه دوم از سیلیکون و نانو ساختار های سیلیکونی
Second Order Non-linear Optics of Silicon and Silicon Nanostructures
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک های غیرخطی مرتبه دوم از سیلیکون و نانو ساختار های سیلیکونی

Second Order Non-linear Optics of Silicon and Silicon Nanostructures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: O. A. Aktsipetrov , I. M. Baranova and K. N. Evtyukhov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مقالت مروری در پلاسمونیک 2015
Reviews in Plasmonics 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالت مروری در پلاسمونیک 2015

Reviews in Plasmonics 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Chris D. Geddes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقالت مروری در فلئورسنس 2015
Reviews in Fluorescence 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالت مروری در فلئورسنس 2015

Reviews in Fluorescence 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Chris D. Geddes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان: یک روش استراتژیک، جلد. 1
Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach, Vol. 1
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان: یک روش استراتژیک، جلد. 1

Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach, Vol. 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Randall D. Knight
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 67.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروسکوپی و تصویربرداری فلورسانس مادام العمر: اصول و کاربرد ها در تشخیص زیست پزشکی
Fluorescence Lifetime Spectroscopy and Imaging: Principles and Applications in Biomedical Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی و تصویربرداری فلورسانس مادام العمر: اصول و کاربرد ها در تشخیص زیست پزشکی

Fluorescence Lifetime Spectroscopy and Imaging: Principles and Applications in Biomedical Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Laura Marcu , Paul M. W. French and Daniel S. Elson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 54.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتعاشات آئروالاستیسیته (هوا ارتجاعی، هوا کشسانی) و ثبات صفحات و پوسته
Aeroelastic vibrations and stability of plates and shells
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتعاشات آئروالاستیسیته (هوا ارتجاعی، هوا کشسانی) و ثبات صفحات و پوسته

Aeroelastic vibrations and stability of plates and shells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sergey D. Algazin and Igor A. Kijko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیریسرعت ذرات صوتی با استفاده از لیزر: اصول، پردازش سیگنال و کاربردها
Acoustic Particle Velocity Measurements Using Laser: Principles, Signal Processing and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیریسرعت ذرات صوتی با استفاده از لیزر: اصول، پردازش سیگنال و کاربردها

Acoustic Particle Velocity Measurements Using Laser: Principles, Signal Processing and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jean-Christophe Valire
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیند های انتقال در فیزیک فضا و اختر فیزیک - مشکلات و راه حل ها
Transport Processes in Space Physics and Astrophysics: Problems and Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند های انتقال در فیزیک فضا و اختر فیزیک - مشکلات و راه حل ها

Transport Processes in Space Physics and Astrophysics: Problems and Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alexander Dosch and Gary P. Zank
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لحظه حلقوی چند قطبی در الکترودینامیک کلاسیک
Toroidal Multipole Moments in Classical Electrodynamics: An Analysis of their Emergence and Physical Significance
نام کتاب:

دانلود کتاب لحظه حلقوی چند قطبی در الکترودینامیک کلاسیک

Toroidal Multipole Moments in Classical Electrodynamics: An Analysis of their Emergence and Physical Significance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefan Nanz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برگشت پذیری در دینامیک و نظریه گروه
Reversibility in Dynamics and Group Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب برگشت پذیری در دینامیک و نظریه گروه

Reversibility in Dynamics and Group Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Anthony G. O'Farrell and Ian Short
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایش های آزمایشگاه فیزیک
Physics Laboratory Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش های آزمایشگاه فیزیک

Physics Laboratory Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jerry D. Wilson and Cecilia A. Hernández-Hall
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های مدرن در مدل سازی برخورد-تابشی پلاسما
Modern Methods in Collisional-Radiative Modeling of Plasmas
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های مدرن در مدل سازی برخورد-تابشی پلاسما

Modern Methods in Collisional-Radiative Modeling of Plasmas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Yuri Ralchenko
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتصال مجدد مغناطیسی: مفاهیم و کاربرد ها
Magnetic Reconnection: Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اتصال مجدد مغناطیسی: مفاهیم و کاربرد ها

Magnetic Reconnection: Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Walter Gonzalez and Eugene Parker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل متعارف خطی: نظریه و کاربردها
Linear Canonical Transforms: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل متعارف خطی: نظریه و کاربردها

Linear Canonical Transforms: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John J. Healy , M. Alper Kutay , Haldun M. Ozaktas and John T. Sheridan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل فرکانس مافوق پالس در پلاسمای تولید شده لیزر گسترده
Frequency Conversion of Ultrashort Pulses in Extended Laser-Produced Plasmas
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل فرکانس مافوق پالس در پلاسمای تولید شده لیزر گسترده

Frequency Conversion of Ultrashort Pulses in Extended Laser-Produced Plasmas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rashid A Ganeev
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیلم نازک مایع
Thin Liquid Films: Dewetting and Polymer Flow
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلم نازک مایع

Thin Liquid Films: Dewetting and Polymer Flow
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ralf Blossey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ترمودینامیک حالات بلوری
Thermodynamics of Crystalline States
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک حالات بلوری

Thermodynamics of Crystalline States
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Minoru Fujimoto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات نظری و عملی بر طرح نوین لکترون آزاد لیزر
Theoretical and Experimental Studies on Novel High-Gain Seeded Free-Electron Laser Schemes
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات نظری و عملی بر طرح نوین لکترون آزاد لیزر

Theoretical and Experimental Studies on Novel High-Gain Seeded Free-Electron Laser Schemes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Chao Feng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر