موضوعات کتاب ها

پدیده ها و کاربرد های انتقال حرارت
Heat Transfer Phenomena and Applications
نام کتاب:

پدیده ها و کاربرد های انتقال حرارت

Heat Transfer Phenomena and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Salim N. Kazi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انتقال حرارت - مدلسازی ریاضی، روش های عددی و فناوری اطلاعات
Heat Transfer - Mathematical Modelling, Numerical Methods and Information Technology
نام کتاب:

انتقال حرارت - مدلسازی ریاضی، روش های عددی و فناوری اطلاعات

Heat Transfer - Mathematical Modelling, Numerical Methods and Information Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Aziz Belmiloudi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 39 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انتقال حرارت – کاربر های مهندسی
Heat Transfer - Engineering Applications
نام کتاب:

انتقال حرارت – کاربر های مهندسی

Heat Transfer - Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Vyacheslav S. Vikhrenko
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هدایت گرمایی – تحقیق پایه
Heat Conduction - Basic Research
نام کتاب:

هدایت گرمایی – تحقیق پایه

Heat Conduction - Basic Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Vyacheslav S. Vikhrenko
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انتقال جرم و حرارت – مدلسازی و شبیه سازی
Heat and Mass Transfer - Modeling and Simulation
نام کتاب:

انتقال جرم و حرارت – مدلسازی و شبیه سازی

Heat and Mass Transfer - Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Monwar Hossain
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آنالیز حرارتی و اثرات ترمودینامیکی
Heat Analysis and Thermodynamic Effects
نام کتاب:

آنالیز حرارتی و اثرات ترمودینامیکی

Heat Analysis and Thermodynamic Effects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Amimul Ahsan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


توربین گاز
Gas Turbines
نام کتاب:

توربین گاز

Gas Turbines
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Gurrappa Injeti
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 54 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روش حجم محدود – ابزار های قدرتمند طراحی مهندسی
Finite Volume Method - Powerful Means of Engineering Design
نام کتاب:

روش حجم محدود – ابزار های قدرتمند طراحی مهندسی

Finite Volume Method - Powerful Means of Engineering Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Radostina Petrova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تجزیه و تحلیل عنصر محدود- برنامه های کاربردی در مهندسی مکانیک
Finite Element Analysis - Applications in Mechanical Engineering
نام کتاب:

تجزیه و تحلیل عنصر محدود- برنامه های کاربردی در مهندسی مکانیک

Finite Element Analysis - Applications in Mechanical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Farzad Ebrahimi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تبخیر، میعان گازها و انتقال حرارت
Evaporation, Condensation and Heat transfer
نام کتاب:

تبخیر، میعان گازها و انتقال حرارت

Evaporation, Condensation and Heat transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Amimul Ahsan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 33.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آبکاری
Electroplating
نام کتاب:

آبکاری

Electroplating
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Darwin Sebayang and Sulaiman Bin Haji Hasan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهره وری، کارآیی و استحکام توربین های گازی
Efficiency, Performance and Robustness of Gas Turbines
نام کتاب:

بهره وری، کارآیی و استحکام توربین های گازی

Efficiency, Performance and Robustness of Gas Turbines
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Konstantin Volkov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تحولات در انتقال حرارت
Developments in Heat Transfer
نام کتاب:

تحولات در انتقال حرارت

Developments in Heat Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Marco Aurélio dos Santos Bernardes
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مقاومت در برابر خوردگی
Corrosion Resistance
نام کتاب:

مقاومت در برابر خوردگی

Corrosion Resistance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Hong Shih
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 49.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


  انتقال و هدایت گرمایی
Convection and Conduction Heat Transfer
نام کتاب:

انتقال و هدایت گرمایی

Convection and Conduction Heat Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Amimul Ahsan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 33.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جوشکاری قوسی (جوشکاری برقی)
Arc Welding
نام کتاب:

جوشکاری قوسی (جوشکاری برقی)

Arc Welding
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Wladislav Sudnik
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مکانیک کاربردی شکست
Applied Fracture Mechanics
نام کتاب:

مکانیک کاربردی شکست

Applied Fracture Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alexander Belov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آیرودینامیک کاربردی
Applied Aerodynamics
نام کتاب:

آیرودینامیک کاربردی

Applied Aerodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jorge Colman Lerner and Ulfilas Boldes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بررسی اجمالی پدیده های انتقال حرارت
An Overview of Heat Transfer Phenomena
نام کتاب:

بررسی اجمالی پدیده های انتقال حرارت

An Overview of Heat Transfer Phenomena
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Salim N. Kazi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هوانوردی و فضانوردی
Aeronautics and Astronautics
نام کتاب:

هوانوردی و فضانوردی

Aeronautics and Astronautics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Max Mulder
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 32.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر