موضوعات کتاب ها

پیشرفت ها در مهندسی ارتعاشات و دینامیک سازه
Advances in Vibration Engineering and Structural Dynamics
نام کتاب:

پیشرفت ها در مهندسی ارتعاشات و دینامیک سازه

Advances in Vibration Engineering and Structural Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Francisco Beltran-Carbajal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در پژوهش آنالیز ارتعاش
Advances in Vibration Analysis Research
نام کتاب:

پیشرفت ها در پژوهش آنالیز ارتعاش

Advances in Vibration Analysis Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Farzad Ebrahimi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفتها در متمرکز کردن صدا
Advances in Sound Localization
نام کتاب:

پیشرفتها در متمرکز کردن صدا

Advances in Sound Localization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Pawel Strumillo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 33.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت در فن آوری توربین گازی
Advances in Gas Turbine Technology
نام کتاب:

پیشرفت در فن آوری توربین گازی

Advances in Gas Turbine Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ernesto Benini
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 48.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت در آنالیز پایداری محاسباتی
Advances in Computational Stability Analysis
نام کتاب:

پیشرفت در آنالیز پایداری محاسباتی

Advances in Computational Stability Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Safa Bozkurt Coskun
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفتها در کنترلهای ربات
Advances in Robot Manipulators
نام کتاب:

پیشرفتها در کنترلهای ربات

Advances in Robot Manipulators
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ernest Hall
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 46.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث پیشرفته در Mass Transfer
Advanced Topics in Mass Transfer
نام کتاب:

مباحث پیشرفته در Mass Transfer

Advanced Topics in Mass Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mohamed El-Amin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روش های پیشرفته برای  کاربرد های عملی در مکانیک سیالات
Advanced Methods for Practical Applications in Fluid Mechanics
نام کتاب:

روش های پیشرفته برای کاربرد های عملی در مکانیک سیالات

Advanced Methods for Practical Applications in Fluid Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Steven A. Jones
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


امواج صوتی
Acoustic Waves
نام کتاب:

امواج صوتی

Acoustic Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Don Dissanayake
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترمودینامیک - شیمی فیزیک سیستم های آبی
Thermodynamics - Physical Chemistry of Aqueous Systems
نام کتاب:

ترمودینامیک - شیمی فیزیک سیستم های آبی

Thermodynamics - Physical Chemistry of Aqueous Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Juan Carlos Moreno-Piraján
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترمودینامیک - مطالعات تعامل - جامدات، مایعات و گازها
Thermodynamics - Interaction Studies - Solids, Liquids and Gases
نام کتاب:

ترمودینامیک - مطالعات تعامل - جامدات، مایعات و گازها

Thermodynamics - Interaction Studies - Solids, Liquids and Gases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Juan Carlos Moreno-Pirajan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترمودینامیک - سیستم در تعادل و عدم تعادل
Thermodynamics - Systems in Equilibrium and Non-Equilibrium
نام کتاب:

ترمودینامیک - سیستم در تعادل و عدم تعادل

Thermodynamics - Systems in Equilibrium and Non-Equilibrium
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Juan Carlos Moreno-Piraján
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترمودینامیک - کینتیک سیستم های دینامیکی
Thermodynamics - Kinetics of Dynamic Systems
نام کتاب:

ترمودینامیک - کینتیک سیستم های دینامیکی

Thermodynamics - Kinetics of Dynamic Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Juan Carlos Moreno Piraján
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 ترمودینامیک – اصول و کاربرد آن در علم
Thermodynamics - Fundamentals and Its Application in Science
نام کتاب:

ترمودینامیک – اصول و کاربرد آن در علم

Thermodynamics - Fundamentals and Its Application in Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ricardo Morales-Rodriguez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترمودینامیک
Thermodynamics
نام کتاب:

ترمودینامیک

Thermodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mizutani Tadashi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اندازه گیری جریان
Flow Measurement
نام کتاب:

اندازه گیری جریان

Flow Measurement
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Gustavo Urquiza Beltran and Laura L. Castro Gomez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


برنامه های کاربردی از گرما سنجی در زمینه شبکه - کالریمتر روبشی تفاضلی، همدما تیتراسیون گرما سنجی و Microcalorimetry
Applications of Calorimetry in a Wide Context - Differential Scanning Calorimetry, Isothermal Titration Calorimetry and Microcalorimetry
نام کتاب:

برنامه های کاربردی از گرما سنجی در زمینه شبکه - کالریمتر روبشی تفاضلی، همدما تیتراسیون گرما سنجی و Microcalorimetry

Applications of Calorimetry in a Wide Context - Differential Scanning Calorimetry, Isothermal Titration Calorimetry and Microcalorimetry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Amal Ali Elkordy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایشات مکانیک جامدات
EXPERIMENTAL MECHANICS OF SOLIDS
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایشات مکانیک جامدات

EXPERIMENTAL MECHANICS OF SOLIDS
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Cesar A. Sciammarella, Federico M. Sciammarella
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتشار آکوستیک
ACOUSTIC EMISSION
نام کتاب:

دانلود کتاب انتشار آکوستیک

ACOUSTIC EMISSION
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Wojciech Sikorski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 50.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر