موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کاربردهای پزشکی سرامیکهای مزوپور
Biomedical Applications of Mesoporous Ceramics: Drug Delivery, Smart Materials and Bone Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای پزشکی سرامیکهای مزوپور

Biomedical Applications of Mesoporous Ceramics: Drug Delivery, Smart Materials and Bone Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: María Vallet-Regí , Miguel Manzano García and Montserrat Colilla
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتریبوکوروشن در بیومتریال و ایمپلنت های پزشکی
Bio-Tribocorrosion in Biomaterials and Medical Implants
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتریبوکوروشن در بیومتریال و ایمپلنت های پزشکی

Bio-Tribocorrosion in Biomaterials and Medical Implants
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Y Yan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با بیومتریال
Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با بیومتریال

Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: C. M. Agrawal, J. L. Ong , Mark R. Apple ford and Gopinath Mani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بالینی باز خورد زیستی: راهنمای گام به گام برای آموزش و تمرین با حضور ذهن
The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بالینی باز خورد زیستی: راهنمای گام به گام برای آموزش و تمرین با حضور ذهن

The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Inna Z. Khazan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت اعضای بدن با ایمپلنتهای سیلیکونی
Body Sculpting with Silicone Implants
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت اعضای بدن با ایمپلنتهای سیلیکونی

Body Sculpting with Silicone Implants
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Nikolas V Chugay , Paul N Chugay , Melvin A. Shiffman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی های زیستی: شبیه سازی سیستم های عمومی
Biosimulation: Simulation of Living Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی های زیستی: شبیه سازی سیستم های عمومی

Biosimulation: Simulation of Living Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Daniel A. Beard
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستمهای سنسور قابل کاشت در بدن برای کاربرد های پزشکی
Implantable Sensor Systems for Medical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستمهای سنسور قابل کاشت در بدن برای کاربرد های پزشکی

Implantable Sensor Systems for Medical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: A Inmann , D Hodgins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری های حسگر: کاربرد های بهداشت و درمان، سلامت و محیط زیست
Sensor Technologies: Healthcare, Wellness and Environmental Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری های حسگر: کاربرد های بهداشت و درمان، سلامت و محیط زیست

Sensor Technologies: Healthcare, Wellness and Environmental Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Michael J. McGrath, Cliodhna N Scanaill
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نانوسیم های نیمه هادی سیلیکون برای کاربرد های زیست پزشکی
Semiconducting Silicon Nanowires for Biomedical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوسیم های نیمه هادی سیلیکون برای کاربرد های زیست پزشکی

Semiconducting Silicon Nanowires for Biomedical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: J.L. Coffer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پزشکی: کتاب راهنما برای مهندسان بالینی و پزشکی
Clinical Engineering: A Handbook for Clinical and Biomedical Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پزشکی: کتاب راهنما برای مهندسان بالینی و پزشکی

Clinical Engineering: A Handbook for Clinical and Biomedical Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Azzam F G Taktak, Paul Ganney , David Long, Paul White
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری لیزر در بیومیمتیک (علم تقلید حیاتی) : مبانی و کاربردها
Laser Technology in Biomimetics: Basics and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری لیزر در بیومیمتیک (علم تقلید حیاتی) : مبانی و کاربردها

Laser Technology in Biomimetics: Basics and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Volker Schmidt , Maria Regina Belegratis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوسنسور برای کاربردهای پزشکی
Biosensors for Medical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوسنسور برای کاربردهای پزشکی

Biosensors for Medical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: S Higson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تریبولوژی (مهندسی تعامل سطوح در حرکت نسبی)
Introduction to Tribology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تریبولوژی (مهندسی تعامل سطوح در حرکت نسبی)

Introduction to Tribology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Bharat Bhushan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه تنفسی: اصول، طراحی و رهایی دارو
Inhaler Devices: Fundamentals, Design and Drug Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه تنفسی: اصول، طراحی و رهایی دارو

Inhaler Devices: Fundamentals, Design and Drug Delivery
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: P Prokopovich
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بینی الکترونیکی: فناوری بویایی مصنوعی
The Electronic Nose: Artificial Olfaction Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب بینی الکترونیکی: فناوری بویایی مصنوعی

The Electronic Nose: Artificial Olfaction Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Himanshu K. Patel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب بیومکانیک محاسباتی مفصل ران
Computational Biomechanics of the Hip Joint
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک محاسباتی مفصل ران

Computational Biomechanics of the Hip Joint
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Mohammed Rafiq Abdul Kadir
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیومکانیک سلول ها و بافت ها: آزمایشات، مدل ها و شبیه سازی ها
Biomechanics of Cells and Tissues: Experiments, Models and Simulations
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک سلول ها و بافت ها: آزمایشات، مدل ها و شبیه سازی ها

Biomechanics of Cells and Tissues: Experiments, Models and Simulations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Paola Lecca
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای امور نظارتی تجهیزات پزشکی  در آسیا
Handbook of Medical Device Regulatory Affairs in Asia
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای امور نظارتی تجهیزات پزشکی در آسیا

Handbook of Medical Device Regulatory Affairs in Asia
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Jack Wong , Raymond Tong Kaiyu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای تهویه مکانیکی
A Practical Guide to Mechanical Ventilation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای تهویه مکانیکی

A Practical Guide to Mechanical Ventilation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Jonathan D. Truwit , Scott K. Epstein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی مواد  مبتنی بر کربوهیدرات برای کاربردهای پزشکی
Engineered Carbohydrate-Based Materials for Biomedical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی مواد مبتنی بر کربوهیدرات برای کاربردهای پزشکی

Engineered Carbohydrate-Based Materials for Biomedical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Ravin Narain
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر