موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مبدل های اولتراسونیک – مواد و طراحی برای حسگر ها، محرک ها و کاربرد های پزشکی
Ultrasonic Transducers: Materials and Design for Sensors, Actuators and Medical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مبدل های اولتراسونیک – مواد و طراحی برای حسگر ها، محرک ها و کاربرد های پزشکی

Ultrasonic Transducers: Materials and Design for Sensors, Actuators and Medical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: K Nakamura
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کتاب ساختمان هوشمند برای مهندسی بافت و احیا پزشکی
Handbook of Intelligent Scaffold for Tissue Engineering and Regenerative Medicine
نام کتاب:

کتاب ساختمان هوشمند برای مهندسی بافت و احیا پزشکی

Handbook of Intelligent Scaffold for Tissue Engineering and Regenerative Medicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Gilson Khang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روباتیک توانبخشی
Rehabilitation Robotics
نام کتاب:

روباتیک توانبخشی

Rehabilitation Robotics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Sashi S Kommu
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی توانبخشی
Rehabilitation Engineering
نام کتاب:

مهندسی توانبخشی

Rehabilitation Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Tan Yen Kheng
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انفورماتیک پزشکی
Medical Informatics
نام کتاب:

انفورماتیک پزشکی

Medical Informatics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Shaul Mordechai and Ranjit Sahu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روباتیک پزشکی
Medical Robotics
نام کتاب:

روباتیک پزشکی

Medical Robotics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Vanja Bozovic
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آخرین تحقیقات در کنترل کیفیت
Latest Research into Quality Control
نام کتاب:

آخرین تحقیقات در کنترل کیفیت

Latest Research into Quality Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Isin Akyar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آنالیز المان محدود (عنصر محدود)
Finite Element Analysis
نام کتاب:

آنالیز المان محدود (عنصر محدود)

Finite Element Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: David Moratal
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 73.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت در سونوگرافی تصویربرداری
Advancements and Breakthroughs in Ultrasound Imaging
نام کتاب:

پیشرفت در سونوگرافی تصویربرداری

Advancements and Breakthroughs in Ultrasound Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Gunti Gunarathne
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پزشکی نانوحسگرها
Biomedical Nanosensors
نام کتاب:

پزشکی نانوحسگرها

Biomedical Nanosensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Joseph M. Irudayaraj
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


علم زیست پزشکی، مهندسی و فناوری
Biomedical Science, Engineering and Technology
نام کتاب:

علم زیست پزشکی، مهندسی و فناوری

Biomedical Science, Engineering and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Dhanjoo N. Ghista
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 70.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفتهای اخیر در مهندسی پزشکی
Recent Advances in Biomedical Engineering
نام کتاب:

پیشرفتهای اخیر در مهندسی پزشکی

Recent Advances in Biomedical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Ganesh R Naik
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 101.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت در مهندسی زیست مولکولی و  محیطی
Progress in Molecular and Environmental Bioengineering - From Analysis and Modeling to Technology Applications
نام کتاب:

پیشرفت در مهندسی زیست مولکولی و محیطی

Progress in Molecular and Environmental Bioengineering - From Analysis and Modeling to Technology Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Angelo Carpi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 50.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 کاربرد های عملی در مهندسی پزشکی
Practical Applications in Biomedical Engineering
نام کتاب:

کاربرد های عملی در مهندسی پزشکی

Practical Applications in Biomedical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Adriano O. Andrade, Adriano Alves Pereira, Eduardo L. M. Naves and Alcimar B. Soares
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیدگاه های جدید در فناوری بیوسنسور ها و برنامه های کاربردی
New Perspectives in Biosensors Technology and Applications
نام کتاب:

دیدگاه های جدید در فناوری بیوسنسور ها و برنامه های کاربردی

New Perspectives in Biosensors Technology and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Pier Andrea Serra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 63.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آنالیز اجزای مستقل برای کاربرد های صوتی و بیوسیگنال
Independent Component Analysis for Audio and Biosignal Applications
نام کتاب:

آنالیز اجزای مستقل برای کاربرد های صوتی و بیوسیگنال

Independent Component Analysis for Audio and Biosignal Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Ganesh R Naik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیومکانیک اسکلتی عضلانی انسان
Human Musculoskeletal Biomechanics
نام کتاب:

بیومکانیک اسکلتی عضلانی انسان

Human Musculoskeletal Biomechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Tarun Goswami
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حسگرهای زیستی برای سلامت، محیط زیست و ایمنی زیستی
Biosensors for Health, Environment and Biosecurity
نام کتاب:

حسگرهای زیستی برای سلامت، محیط زیست و ایمنی زیستی

Biosensors for Health, Environment and Biosecurity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Pier Andrea Serra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کشت بافت زیست پزشکی
Biomedical Tissue Culture
نام کتاب:

کشت بافت زیست پزشکی

Biomedical Tissue Culture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Luca Ceccherini-Nelli and Barbara Matteoli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نقشه راه مهندسان زیست پزشکی و نقاط عطف
A Roadmap of Biomedical Engineers and Milestones
نام کتاب:

نقشه راه مهندسان زیست پزشکی و نقاط عطف

A Roadmap of Biomedical Engineers and Milestones
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Sadik Kara
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر