موضوعات کتاب ها

مهندسی پزشکی پیشرفته
Advanced Biomedical Engineering
نام کتاب:

مهندسی پزشکی پیشرفته

Advanced Biomedical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Gaetano D. Gargiulo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیومکانیک آسیب و اسکلتی
Injury and Skeletal Biomechanics
نام کتاب:

بیومکانیک آسیب و اسکلتی

Injury and Skeletal Biomechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Tarun Goswami
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حسگرهای زیستی - مواد در حال ظهور و کاربردها
Biosensors - Emerging Materials and Applications
نام کتاب:

حسگرهای زیستی - مواد در حال ظهور و کاربردها

Biosensors - Emerging Materials and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Pier Andrea Serra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث منتخب در توموگرافی انسجام نوری
Selected Topics in Optical Coherence Tomography
نام کتاب:

مباحث منتخب در توموگرافی انسجام نوری

Selected Topics in Optical Coherence Tomography
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Gangjun Liu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تحولات جدید در مهندسی پزشکی
New Developments in Biomedical Engineering
نام کتاب:

تحولات جدید در مهندسی پزشکی

New Developments in Biomedical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Domenico Campolo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 48.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هوشمندی و بیوسنسورها
Intelligent and Biosensors
نام کتاب:

هوشمندی و بیوسنسورها

Intelligent and Biosensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Vernon S. Somerset
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیوسنسورها
Biosensors
نام کتاب:

بیوسنسورها

Biosensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Pier Andrea Serra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی پزشکی، گرایش به علم مواد
Biomedical Engineering, Trends in Materials Science
نام کتاب:

مهندسی پزشکی، گرایش به علم مواد

Biomedical Engineering, Trends in Materials Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Anthony N. Laskovski
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 63.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی پزشکی، گرایش به الکترونیک، ارتباطات و نرم افزار
Biomedical Engineering, Trends in Electronics, Communications and Software
نام کتاب:

مهندسی پزشکی، گرایش به الکترونیک، ارتباطات و نرم افزار

Biomedical Engineering, Trends in Electronics, Communications and Software
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Anthony N. Laskovski
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 46.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی پزشکی، گرایش ها، تحقیقات و فن آوری
Biomedical Engineering, Trends, Research and Technologies
نام کتاب:

مهندسی پزشکی، گرایش ها، تحقیقات و فن آوری

Biomedical Engineering, Trends, Research and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Malgorzata Anna Komorowska and Sylwia Olsztynska-Janus
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی زیست پزشکی – کاربرد های فنی در پزشکی
Biomedical Engineering - Technical Applications in Medicine
نام کتاب:

مهندسی زیست پزشکی – کاربرد های فنی در پزشکی

Biomedical Engineering - Technical Applications in Medicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Radovan Hudak
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی پزشکی - از تئوری تا برنامه های کاربردی
Biomedical Engineering - From Theory to Applications
نام کتاب:

مهندسی پزشکی - از تئوری تا برنامه های کاربردی

Biomedical Engineering - From Theory to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: fazel-Rezai
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 32.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربردی مهندسی پزشکی
Applied Biomedical Engineering
نام کتاب:

کاربردی مهندسی پزشکی

Applied Biomedical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Gaetano D. Gargiulo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 38.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


استوکیومتری و پژوهش - اهمیت كميت در بیومدیکال
Stoichiometry and Research - The Importance of Quantity in Biomedicine
نام کتاب:

استوکیومتری و پژوهش - اهمیت كميت در بیومدیکال

Stoichiometry and Research - The Importance of Quantity in Biomedicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Alessio Innocenti
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هوش محاسباتی در تحلیل الکترومیوگرافی - چشم انداز در برنامه های کنونی و چالش های آینده
Computational Intelligence in Electromyography Analysis - A Perspective on Current Applications and Future Challenges
نام کتاب:

هوش محاسباتی در تحلیل الکترومیوگرافی - چشم انداز در برنامه های کنونی و چالش های آینده

Computational Intelligence in Electromyography Analysis - A Perspective on Current Applications and Future Challenges
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Ganesh R. Naik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طراحی تجهیزات پزشکی - نوآوری از تصور تا بازار
Medical Device Design Innovation from Concept to Market
نام کتاب:

طراحی تجهیزات پزشکی - نوآوری از تصور تا بازار

Medical Device Design Innovation from Concept to Market
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Peter J Ogrodnik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیونیک آلی
Organic Bionics
نام کتاب:

دانلود کتاب بیونیک آلی

Organic Bionics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Gordon G. Wallace, Simon Moulton, Robert M.I. Kapsa, Michael Higgins
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو و فناوری نانو در مهندسی سلولهای بنیادی و بافت
Micro and Nanotechnologies in Engineering Stem Cells and Tissues
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو و فناوری نانو در مهندسی سلولهای بنیادی و بافت

Micro and Nanotechnologies in Engineering Stem Cells and Tissues
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Murugan Ramalingam, Esmaiel Jabbari, Seeram Ramakrishna, Ali Khademhosseini
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری پزشکی - اصول و کاربردها
Biomedical Imaging (Principles and Applications)
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری پزشکی - اصول و کاربردها

Biomedical Imaging (Principles and Applications)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: REINER SALZER
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و ساخت دستگاه های پزشکی
The design and manufacture of medical devices
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و ساخت دستگاه های پزشکی

The design and manufacture of medical devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: J. Paulo Davim
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر