موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مرمت و توسعه فلات تخریب شده ی لس در چین
Restoration and Development of the Degraded Loess Plateau, China
نام کتاب:

دانلود کتاب مرمت و توسعه فلات تخریب شده ی لس در چین

Restoration and Development of the Degraded Loess Plateau, China
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Atsushi Tsunekawa , Guobin Liu , Norikazu Yamanaka , Sheng DU
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کنترل فیلترهای ترکیبی فعال
Design and Control of Hybrid Active Power Filters
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کنترل فیلترهای ترکیبی فعال

Design and Control of Hybrid Active Power Filters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Chi-Seng Lam , Man-Chung Wong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سینماتیک موازی: نوع، سینماتیک و طراحی بهینه
Parallel Kinematics: Type, Kinematics, and Optimal Design
نام کتاب:

دانلود کتاب سینماتیک موازی: نوع، سینماتیک و طراحی بهینه

Parallel Kinematics: Type, Kinematics, and Optimal Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Xin-Jun Liu , Jinsong Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مکانیک و خواص مواد و سازه های مرکب
Mechanics and Properties of Composed Materials and Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک و خواص مواد و سازه های مرکب

Mechanics and Properties of Composed Materials and Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Andreas Oechsner , Lucas F. M. da Silva , Holm Altenbach
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع سبز و عناصر محدود
Green's Functions and Finite Elements
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع سبز و عناصر محدود

Green's Functions and Finite Elements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Friedel Hartmann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های هوشمند و پردازش سیگنال در مهندسی قدرت
Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های هوشمند و پردازش سیگنال در مهندسی قدرت

Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Abhisek Ukil
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دمای بالای  ابررساناها
High Temperature Superconductors
نام کتاب:

دانلود کتاب دمای بالای ابررساناها

High Temperature Superconductors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Raghu N. Bhattacharya , M. Parans Paranthaman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی صنعتی: کاربردهای جدید، فرآیندها و سیستم ها
Industrial Chemistry: New Applications, Processes and Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی صنعتی: کاربردهای جدید، فرآیندها و سیستم ها

Industrial Chemistry: New Applications, Processes and Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Harold H. Trimm , William Hunter Jr.
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های جدایی ناپذیر تبدیل برای تابع گرین
Integral Transform Techniques for Green's Function
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های جدایی ناپذیر تبدیل برای تابع گرین

Integral Transform Techniques for Green's Function
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Kazumi Watanabe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکاترونیک 2013: پیشرفتهای اخیر فن آوری و علمی
Mechatronics 2013: Recent Technological and Scientific Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب مکاترونیک 2013: پیشرفتهای اخیر فن آوری و علمی

Mechatronics 2013: Recent Technological and Scientific Advances
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Tomás Brezina , Ryszard Jablonski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 36.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب مدارات با فرکانس یکپارچه بالا
High-Frequency Integrated Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارات با فرکانس یکپارچه بالا

High-Frequency Integrated Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sorin Voinigescu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بتن بازیافتی و زباله های تخریب
Handbook of Recycled Concrete and Demolition Waste
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بتن بازیافتی و زباله های تخریب

Handbook of Recycled Concrete and Demolition Waste
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Fernando Pacheco-Torgal , Vivian Tam , Joao Labrincha , Yining Ding , Jorge de Brito
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوخت های جایگزین حمل و نقل: استفاده در موتورهای احتراق
Alternative Transportation Fuels: Utilisation in Combustion Engines
نام کتاب:

دانلود کتاب سوخت های جایگزین حمل و نقل: استفاده در موتورهای احتراق

Alternative Transportation Fuels: Utilisation in Combustion Engines
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: M.K. Gajendra Babu , K.A. Subramanian
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در اکسید جامد سلولهای سوختی
Advances in Solid Oxide Fuel Cells VIII
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در اکسید جامد سلولهای سوختی

Advances in Solid Oxide Fuel Cells VIII
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Singh , Narottam P. Bansal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای امور نظارتی تجهیزات پزشکی  در آسیا
Handbook of Medical Device Regulatory Affairs in Asia
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای امور نظارتی تجهیزات پزشکی در آسیا

Handbook of Medical Device Regulatory Affairs in Asia
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Jack Wong , Raymond Tong Kaiyu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای تهویه مکانیکی
A Practical Guide to Mechanical Ventilation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای تهویه مکانیکی

A Practical Guide to Mechanical Ventilation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Jonathan D. Truwit , Scott K. Epstein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی مواد  مبتنی بر کربوهیدرات برای کاربردهای پزشکی
Engineered Carbohydrate-Based Materials for Biomedical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی مواد مبتنی بر کربوهیدرات برای کاربردهای پزشکی

Engineered Carbohydrate-Based Materials for Biomedical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Ravin Narain
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم بافت عصبی مرکزی
Central Nervous System Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم بافت عصبی مرکزی

Central Nervous System Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Ashley E. Wilkinson , Aleesha M. McCormick, Nic D. Leipzig
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پلیمرهایی بر پایه روغنهای گیاهی: خواص، پردازش و بکاربرد ها
Vegetable Oil-Based Polymers: Properties, Processing and Applications
نام کتاب:

پلیمرهایی بر پایه روغنهای گیاهی: خواص، پردازش و بکاربرد ها

Vegetable Oil-Based Polymers: Properties, Processing and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: N Karak
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربردهای پزشکی احیا کننده در پیوند اعضای بدن
Regenerative Medicine Applications in Organ Transplantation
نام کتاب:

کاربردهای پزشکی احیا کننده در پیوند اعضای بدن

Regenerative Medicine Applications in Organ Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Giuseppe Orlando
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 69.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر