موضوعات کتاب ها

دیود ساطع کننده نور آلی
Organic Light Emitting Diode
نام کتاب:

دیود ساطع کننده نور آلی

Organic Light Emitting Diode
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Marco Mazzeo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دستگاه های ساطع کننده نور آلی
Organic Light Emitting Devices
نام کتاب:

دستگاه های ساطع کننده نور آلی

Organic Light Emitting Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jai Singh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


الکترونیک های نوری - مواد و تکنیک ها
Optoelectronics - Materials and Techniques
نام کتاب:

الکترونیک های نوری - مواد و تکنیک ها

Optoelectronics - Materials and Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Padmanabhan Predeep
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 33.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اپتوالکترونیک – مواد و دستگاه های پیشرفته
Optoelectronics - Advanced Materials and Devices
نام کتاب:

اپتوالکترونیک – مواد و دستگاه های پیشرفته

Optoelectronics - Advanced Materials and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sergei L. Pyshkin and John M. Ballato
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 40 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دستگاه های الکترونیکی و خصوصیات
Optoelectronic Devices and Properties
نام کتاب:

دستگاه های الکترونیکی و خصوصیات

Optoelectronic Devices and Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Oleg Sergiyenko
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 52 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ارتباطات فیبر نوری و دستگاه ها
Optical Fiber Communications and Devices
نام کتاب:

ارتباطات فیبر نوری و دستگاه ها

Optical Fiber Communications and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Moh. Yasin, Sulaiman W. Harun and Hamzah Arof
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دستگاه های اپتیکی (نوری) در ارتباط و محاسبه
Optical Devices in Communication and Computation
نام کتاب:

دستگاه های اپتیکی (نوری) در ارتباط و محاسبه

Optical Devices in Communication and Computation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Peng Xi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.8مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ارتباطات نوری سیستم
Optical Communications Systems
نام کتاب:

ارتباطات نوری سیستم

Optical Communications Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Narottam Das
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 ارتباطات اپتیکی (نوری)
Optical Communication
نام کتاب:

ارتباطات اپتیکی (نوری)

Optical Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Narottam Das
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربردهای نوین از فن آوری UWB
Novel Applications of the UWB Technologies
نام کتاب:

کاربردهای نوین از فن آوری UWB

Novel Applications of the UWB Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Boris Lembrikov
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اپتیک غیر خطی
Nonlinear Optics
نام کتاب:

اپتیک غیر خطی

Nonlinear Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Natalia Kamanina
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 لیزر Nd YAG
Nd YAG Laser
نام کتاب:

لیزر Nd YAG

Nd YAG Laser
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dan C. Dumitras
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 38.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


موبایل و   لایه شبکه ارتباطات بی سیم و طراحی مدار سطح
Mobile and Wireless Communications Network Layer and Circuit Level Design
نام کتاب:

موبایل و لایه شبکه ارتباطات بی سیم و طراحی مدار سطح

Mobile and Wireless Communications Network Layer and Circuit Level Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Salma Ait Fares and Fumiyuki Adachi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شبکه های موقت تلفن همراه : کاربردها
Mobile Ad-Hoc Networks: Applications
نام کتاب:

شبکه های موقت تلفن همراه : کاربردها

Mobile Ad-Hoc Networks: Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Xin Wang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شبکه های موقت تلفن همراه : پروتکل طراحی
Mobile Ad-Hoc Networks: Protocol Design
نام کتاب:

شبکه های موقت تلفن همراه : پروتکل طراحی

Mobile Ad-Hoc Networks: Protocol Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Xin Wang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم های MIMO، نظریه ها و کاربردها
MIMO Systems, Theory and Applications
نام کتاب:

سیستم های MIMO، نظریه ها و کاربردها

MIMO Systems, Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hossein Khaleghi Bizaki
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 خواص مواد مایکروویو
Microwave Materials Characterization
نام کتاب:

خواص مواد مایکروویو

Microwave Materials Characterization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sandra Costanzo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مایکروویو و  فن آوری میلیمتر موج  از فوتونیک دستگاه باندگپ به آنتن و کاربردها
Microwave and Millimeter Wave Technologies from Photonic Bandgap Devices to Antenna and Applications
نام کتاب:

مایکروویو و فن آوری میلیمتر موج از فوتونیک دستگاه باندگپ به آنتن و کاربردها

Microwave and Millimeter Wave Technologies from Photonic Bandgap Devices to Antenna and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Igor Minin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


میکرو سنسور
Microsensors
نام کتاب:

میکرو سنسور

Microsensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Igor Minin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم های میکرو الکترو مکانیک و ابزار ها
Microelectromechanical Systems and Devices
نام کتاب:

سیستم های میکرو الکترو مکانیک و ابزار ها

Microelectromechanical Systems and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nazmul Islam
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر