موضوعات کتاب ها

 نیروگاه هسته ای – جنبه های عملی
Nuclear Power- Practical Aspects
نام کتاب:

نیروگاه هسته ای – جنبه های عملی

Nuclear Power- Practical Aspects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Wael Ahmed
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نیروگاه های برق هسته ای
Nuclear Power Plants
نام کتاب:

نیروگاه های برق هسته ای

Nuclear Power Plants
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Soon Heung Chang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انرژی هسته ای - سیستم های شبیه سازی و بهره برداری
Nuclear Power - System Simulations and Operation
نام کتاب:

انرژی هسته ای - سیستم های شبیه سازی و بهره برداری

Nuclear Power - System Simulations and Operation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Pavel Tsvetkov
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انرژی هسته ای - بهره برداری، ایمنی و محیط زیست
Nuclear Power - Operation, Safety and Environment
نام کتاب:

انرژی هسته ای - بهره برداری، ایمنی و محیط زیست

Nuclear Power - Operation, Safety and Environment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Pavel Tsvetkov
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انرژی هسته ای - استقرار، اجرا و توسعه پایدار
Nuclear Power - Deployment, Operation and Sustainability
نام کتاب:

انرژی هسته ای - استقرار، اجرا و توسعه پایدار

Nuclear Power - Deployment, Operation and Sustainability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Pavel Tsvetkov
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نیروگاه هسته ای – کنترل، قابلیت اطمینان و عوامل انسانی
Nuclear Power - Control, Reliability and Human Factors
نام کتاب:

نیروگاه هسته ای – کنترل، قابلیت اطمینان و عوامل انسانی

Nuclear Power - Control, Reliability and Human Factors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Pavel Tsvetkov, Texas A&M University, USA
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انرژی هسته ای
Nuclear Power
نام کتاب:

انرژی هسته ای

Nuclear Power
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Pavel Tsvetkov
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گاز طبیعی – استخراج تا کاربرد نهایی
Natural Gas - Extraction to End Use
نام کتاب:

گاز طبیعی – استخراج تا کاربرد نهایی

Natural Gas - Extraction to End Use
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Sreenath Borra Gupta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدلسازی و بهینه سازی از سیستم های انرژی تجدید پذیر
Modeling and Optimization of Renewable Energy Systems
نام کتاب:

مدلسازی و بهینه سازی از سیستم های انرژی تجدید پذیر

Modeling and Optimization of Renewable Energy Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Arzu Sencan Sahin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدلسازی و کنترل جنبه هایی  از سیستم های قدرت باد
Modeling and Control Aspects of Wind Power Systems
نام کتاب:

مدلسازی و کنترل جنبه هایی از سیستم های قدرت باد

Modeling and Control Aspects of Wind Power Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: S. M. Muyeen, Ahmed Al-Durra and Hany M. Hasanien
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سوخت های زیستی مایع، گاز و جامد  - تکنیک های تبدیل
Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques
نام کتاب:

سوخت های زیستی مایع، گاز و جامد - تکنیک های تبدیل

Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Zhen Fang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


موتور های القایی – مدلسازی و کنترل
Induction Motors - Modelling and Control
نام کتاب:

موتور های القایی – مدلسازی و کنترل

Induction Motors - Modelling and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Prof. Rui Esteves Araújo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


برق آبی – عمل و کاربرد
Hydropower - Practice and Application
نام کتاب:

برق آبی – عمل و کاربرد

Hydropower - Practice and Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Hossein Samadi-Boroujeni
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گازیفیکاسیون (تبدیل کردن به گاز) برای کاربرد های عملی
Gasification for Practical Applications
نام کتاب:

گازیفیکاسیون (تبدیل کردن به گاز) برای کاربرد های عملی

Gasification for Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Yongseung Yun
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث اساسی و پیشرفته در قدرت باد
Fundamental and Advanced Topics in Wind Power
نام کتاب:

مباحث اساسی و پیشرفته در قدرت باد

Fundamental and Advanced Topics in Wind Power
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Rupp Carriveau
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


از توربین تا مزارع بادی - الزامات فنی و اسپین آف محصولات
From Turbine to Wind Farms - Technical Requirements and Spin-Off Products
نام کتاب:

از توربین تا مزارع بادی - الزامات فنی و اسپین آف محصولات

From Turbine to Wind Farms - Technical Requirements and Spin-Off Products
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Gesche Krause
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انتقال انرژی و شبکه ادغام AC مزارع بادی دریایی
Energy Transmission and Grid Integration of AC Offshore Wind Farms
نام کتاب:

انتقال انرژی و شبکه ادغام AC مزارع بادی دریایی

Energy Transmission and Grid Integration of AC Offshore Wind Farms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: M. Zubiaga, G. Abad, J. A. Barrena, S. Aurtenetxea and A. Carcar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فناوری و مدیریت انرژی
Energy Technology and Management
نام کتاب:

فناوری و مدیریت انرژی

Energy Technology and Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Tauseef Aized
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ذخیره انرژی – فناوری ها و کاربرد ها
Energy Storage - Technologies and Applications
نام کتاب:

ذخیره انرژی – فناوری ها و کاربرد ها

Energy Storage - Technologies and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Ahmed Faheem Zobaa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم های مدیریت انرژی
Energy Management Systems
نام کتاب:

سیستم های مدیریت انرژی

Energy Management Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: P. Giridhar Kini
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر