موضوعات کتاب ها

تحقیقات کنونی در فناوری راکتور هسته ای در برزیل و در سراسر جهان
Current Research in Nuclear Reactor Technology in Brazil and Worldwide
نام کتاب:

تحقیقات کنونی در فناوری راکتور هسته ای در برزیل و در سراسر جهان

Current Research in Nuclear Reactor Technology in Brazil and Worldwide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Amir Zacarias Mesquita
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم ها و تجارب انرژی پاک
Clean Energy Systems and Experiences
نام کتاب:

سیستم ها و تجارب انرژی پاک

Clean Energy Systems and Experiences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Kei Eguchi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زیست توده و سنجش از راه دور زیست توده
Biomass and Remote Sensing of Biomass
نام کتاب:

زیست توده و سنجش از راه دور زیست توده

Biomass and Remote Sensing of Biomass
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Islam Atazadeh
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیوگاز
Biogas
نام کتاب:

بیوگاز

Biogas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Sunil Kumar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سوخت زیستی - مواد اولیه و تکنولوژی پردازش
Biodiesel - Feedstocks and Processing Technologies
نام کتاب:

سوخت زیستی - مواد اولیه و تکنولوژی پردازش

Biodiesel - Feedstocks and Processing Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Margarita Stoytcheva and Gisela Montero
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیودیزل – مواد اولیه، تولید و کاربرد ها
Biodiesel - Feedstocks, Production and Applications
نام کتاب:

بیودیزل – مواد اولیه، تولید و کاربرد ها

Biodiesel - Feedstocks, Production and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Zhen Fang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربرد انرژی خورشیدی
Application of Solar Energy
نام کتاب:

کاربرد انرژی خورشیدی

Application of Solar Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Radu Rugescu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کتاب آخرین اطلاعات درباره کیفیت نیرو (برق)
An Update on Power Quality
نام کتاب:

کتاب آخرین اطلاعات درباره کیفیت نیرو (برق)

An Update on Power Quality
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Dylan Dah-Chuan Lu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در نیروگاه بادی
Advances in Wind Power
نام کتاب:

پیشرفت ها در نیروگاه بادی

Advances in Wind Power
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Rupp Carriveau
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آنالیز سیستم تأمین آب – مباحث منتخب
Water Supply System Analysis - Selected Topics
نام کتاب:

آنالیز سیستم تأمین آب – مباحث منتخب

Water Supply System Analysis - Selected Topics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Avi Ostfeld
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


منابع آب – برنامه ریزی، توسعه و مدیریت
Water Resources Planning, Development and Management
نام کتاب:

منابع آب – برنامه ریزی، توسعه و مدیریت

Water Resources Planning, Development and Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Ralph Wurbs
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت منابع آب و مدلسازی
Water Resources Management and Modeling
نام کتاب:

مدیریت منابع آب و مدلسازی

Water Resources Management and Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Purna Nayak
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.5مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تصفیه آب
Water Treatment
نام کتاب:

تصفیه آب

Water Treatment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Walid Elshorbagy and Rezaul Kabir Chowdhury
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آلودگی آب
Water Pollution
نام کتاب:

آلودگی آب

Water Pollution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Nuray Balkis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حفاظت از منابع آب
Water Conservation
نام کتاب:

حفاظت از منابع آب

Water Conservation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Manoj K. Jha
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فاضلاب - ارزیابی و مدیریت
Waste Water - Evaluation and Management
نام کتاب:

فاضلاب - ارزیابی و مدیریت

Waste Water - Evaluation and Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Fernando Sebastián García Einschlag
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فاضلاب - فن آوری های تیمار و آخرین تحولات تجزیه ای
Waste Water - Treatment Technologies and Recent Analytical Developments
نام کتاب:

فاضلاب - فن آوری های تیمار و آخرین تحولات تجزیه ای

Waste Water - Treatment Technologies and Recent Analytical Developments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Fernando Sebastian García Einschlag and Luciano Carlos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاضلاب - تیمار و استفاده مجدد
Waste Water - Treatment and Reutilization
نام کتاب:

دانلود کتاب فاضلاب - تیمار و استفاده مجدد

Waste Water - Treatment and Reutilization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Fernando Sebastián García Einschlag
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت پسماند (مواد زائد)
Waste Management
نام کتاب:

مدیریت پسماند (مواد زائد)

Waste Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Er Sunil Kumar
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


توسعه پایدار - انرژی، مهندسی و فن آوری - تولید و محیط زیست
Sustainable Development - Energy, Engineering and Technologies - Manufacturing and Environment
نام کتاب:

توسعه پایدار - انرژی، مهندسی و فن آوری - تولید و محیط زیست

Sustainable Development - Energy, Engineering and Technologies - Manufacturing and Environment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Chaouki Ghenai
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر