موضوعات کتاب ها

ارتباطات هوانوردی آینده
Future Aeronautical Communications
نام کتاب:

ارتباطات هوانوردی آینده

Future Aeronautical Communications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Simon Plass
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مرز در  الکترونیک های نوری اپتیک و موج هدایت شونده
Frontiers in Guided Wave Optics and Optoelectronics
نام کتاب:

مرز در الکترونیک های نوری اپتیک و موج هدایت شونده

Frontiers in Guided Wave Optics and Optoelectronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bishnu Pal
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 51.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تبدیل فوریر – پردازش سیگنال
Fourier Transform - Signal Processing
نام کتاب:

تبدیل فوریر – پردازش سیگنال

Fourier Transform - Signal Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Salih Mohammed Salih
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 35.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تبدیل فوریه (فوریر) – آنالیز مواد
Fourier Transform - Materials Analysis
نام کتاب:

تبدیل فوریه (فوریر) – آنالیز مواد

Fourier Transform - Materials Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Salih Mohammed Salih
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پایه و اساس سیستم های رادیو شناختی
Foundation of Cognitive Radio Systems
نام کتاب:

پایه و اساس سیستم های رادیو شناختی

Foundation of Cognitive Radio Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Samuel Cheng
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سوخت فسیلی و محیط زیست
Fossil Fuel and the Environment
نام کتاب:

سوخت فسیلی و محیط زیست

Fossil Fuel and the Environment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Shahriar Khan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فلش مموری
Flash Memories
نام کتاب:

فلش مموری

Flash Memories
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Igor Stievano
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آنالیز المان محدود (عنصر محدود) – روند ها و تحولات جدید
Finite Element Analysis - New Trends and Developments
نام کتاب:

آنالیز المان محدود (عنصر محدود) – روند ها و تحولات جدید

Finite Element Analysis - New Trends and Developments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Farzad Ebrahimi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 38.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حسگر های فیبر نوری
Fiber Optic Sensors
نام کتاب:

حسگر های فیبر نوری

Fiber Optic Sensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Moh. Yasin, Sulaiman W. Harun and Hamzah Arof
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 40.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فرو الکتریک-اثرات فیزیکی
Ferroelectrics - Physical Effects
نام کتاب:

فرو الکتریک-اثرات فیزیکی

Ferroelectrics - Physical Effects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Mickaël Lallart
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 56.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فرو الکتریک-جنبه های مواد
Ferroelectrics - Material Aspects
نام کتاب:

فرو الکتریک-جنبه های مواد

Ferroelectrics - Material Aspects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Mickaël Lallart
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فرو الکتریک – خواص و مدلسازی
Ferroelectrics - Characterization and Modeling
نام کتاب:

فرو الکتریک – خواص و مدلسازی

Ferroelectrics - Characterization and Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Mickaël Lallart
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فرو الکتریک
Ferroelectrics
نام کتاب:

فرو الکتریک

Ferroelectrics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Indrani Coondoo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اپتیک در مقیاس فمتو ثانیه (یک کوادریلیوم یا یک میلیونیوم ثانیه)
Femtosecond-Scale Optics
نام کتاب:

اپتیک در مقیاس فمتو ثانیه (یک کوادریلیوم یا یک میلیونیوم ثانیه)

Femtosecond-Scale Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Anatoli V. Andreev
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ویژگی های اشکار کریستال مایع مواد و پردازشها
Features of Liquid Crystal Display Materials and Processes
نام کتاب:

ویژگی های اشکار کریستال مایع مواد و پردازشها

Features of Liquid Crystal Display Materials and Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Natalia V. Kamanina
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کارشناس سیستم های انسانی، مواد و اتوماسیون
Expert Systems for Human, Materials and Automation
نام کتاب:

کارشناس سیستم های انسانی، مواد و اتوماسیون

Expert Systems for Human, Materials and Automation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Petrică Vizureanu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ذخیره سازی انرژی در حال ظهور عصر هوشمند شبکه
Energy Storage in the Emerging Era of Smart Grids
نام کتاب:

ذخیره سازی انرژی در حال ظهور عصر هوشمند شبکه

Energy Storage in the Emerging Era of Smart Grids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rosario Carbone
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


در حال ظهور ارتباطات برای شبکه های حسگر بی سیم
Emerging Communications for Wireless Sensor Networks
نام کتاب:

در حال ظهور ارتباطات برای شبکه های حسگر بی سیم

Emerging Communications for Wireless Sensor Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Anna Foerster and Alexander Foerster
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


امواج الکترومغناطیسی انتشار در موضوع پیچیده
Electromagnetic Waves Propagation in Complex Matter
نام کتاب:

امواج الکترومغناطیسی انتشار در موضوع پیچیده

Electromagnetic Waves Propagation in Complex Matter
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ahmed Kishk
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


امواج الکترومغناطیسی
Electromagnetic Waves
نام کتاب:

امواج الکترومغناطیسی

Electromagnetic Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Vitaliy Zhurbenko
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 35.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر