موضوعات کتاب ها

ترمودینامیک - سیستم در تعادل و عدم تعادل
Thermodynamics - Systems in Equilibrium and Non-Equilibrium
نام کتاب:

ترمودینامیک - سیستم در تعادل و عدم تعادل

Thermodynamics - Systems in Equilibrium and Non-Equilibrium
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Juan Carlos Moreno-Piraján
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترمودینامیک - کینتیک سیستم های دینامیکی
Thermodynamics - Kinetics of Dynamic Systems
نام کتاب:

ترمودینامیک - کینتیک سیستم های دینامیکی

Thermodynamics - Kinetics of Dynamic Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Juan Carlos Moreno Piraján
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 ترمودینامیک – اصول و کاربرد آن در علم
Thermodynamics - Fundamentals and Its Application in Science
نام کتاب:

ترمودینامیک – اصول و کاربرد آن در علم

Thermodynamics - Fundamentals and Its Application in Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ricardo Morales-Rodriguez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترمودینامیک
Thermodynamics
نام کتاب:

ترمودینامیک

Thermodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mizutani Tadashi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


استوکیومتری و پژوهش - اهمیت كميت در بیومدیکال
Stoichiometry and Research - The Importance of Quantity in Biomedicine
نام کتاب:

استوکیومتری و پژوهش - اهمیت كميت در بیومدیکال

Stoichiometry and Research - The Importance of Quantity in Biomedicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Alessio Innocenti
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در کریستالوگرافی (بلورنگاری)
Recent Advances in Crystallography
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در کریستالوگرافی (بلورنگاری)

Recent Advances in Crystallography
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Jason B. Benedict
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


Mass Transfer در فرایند های مهندسی شیمی
Mass Transfer in Chemical Engineering Processes
نام کتاب:

Mass Transfer در فرایند های مهندسی شیمی

Mass Transfer in Chemical Engineering Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Jozef Markoš
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ذخیره سازی هیدروژن
Hydrogen Storage
نام کتاب:

ذخیره سازی هیدروژن

Hydrogen Storage
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Jianjun Liu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اندازه گیری جریان
Flow Measurement
نام کتاب:

اندازه گیری جریان

Flow Measurement
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Gustavo Urquiza Beltran and Laura L. Castro Gomez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مسائل گسترده در نمک زدایی (دسالیناسیون)
Expanding Issues in Desalination
نام کتاب:

مسائل گسترده در نمک زدایی (دسالیناسیون)

Expanding Issues in Desalination
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Robert Y. Ning
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


الکترولیز
Electrolysis
نام کتاب:

الکترولیز

Electrolysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Vladimir Linkov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تقطیر – پیشرفت ها از مدلسازی تا کاربرد ها
Distillation - Advances from Modeling to Applications
نام کتاب:

تقطیر – پیشرفت ها از مدلسازی تا کاربرد ها

Distillation - Advances from Modeling to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Sina Zereshki
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نمک زدایی، روند و فن آوری
Desalination, Trends and Technologies
نام کتاب:

نمک زدایی، روند و فن آوری

Desalination, Trends and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Michael Schorr
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


برنامه های کاربردی از گرما سنجی در زمینه شبکه - کالریمتر روبشی تفاضلی، همدما تیتراسیون گرما سنجی و Microcalorimetry
Applications of Calorimetry in a Wide Context - Differential Scanning Calorimetry, Isothermal Titration Calorimetry and Microcalorimetry
نام کتاب:

برنامه های کاربردی از گرما سنجی در زمینه شبکه - کالریمتر روبشی تفاضلی، همدما تیتراسیون گرما سنجی و Microcalorimetry

Applications of Calorimetry in a Wide Context - Differential Scanning Calorimetry, Isothermal Titration Calorimetry and Microcalorimetry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Amal Ali Elkordy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


Advances in Chemical Engineering
پیشرفت ها در مهندسی شیمی
نام کتاب:

Advances in Chemical Engineering

پیشرفت ها در مهندسی شیمی
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Zeeshan Nawaz and Shahid Naveed
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گسترده طیف کنترل کیفیت
Wide Spectra of Quality Control
نام کتاب:

گسترده طیف کنترل کیفیت

Wide Spectra of Quality Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Isin Akyar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت زنجیره تامین - مسیرهای که برای تحقیق و تمرین
Supply Chain Management - Pathways for Research and Practice
نام کتاب:

مدیریت زنجیره تامین - مسیرهای که برای تحقیق و تمرین

Supply Chain Management - Pathways for Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Dilek Onkal
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت زنجیره تامین - دیدگاه جدید
Supply Chain Management - New Perspectives
نام کتاب:

مدیریت زنجیره تامین - دیدگاه جدید

Supply Chain Management - New Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Sanda Renko
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مدیریت زنجیره تامین – کاربرد ها و شبیه سازی
Supply Chain Management - Applications and Simulations
نام کتاب:

مدیریت زنجیره تامین – کاربرد ها و شبیه سازی

Supply Chain Management - Applications and Simulations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Mamun Habib
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت زنجیره تامین
Supply Chain Management
نام کتاب:

مدیریت زنجیره تامین

Supply Chain Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Pengzhong Li
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر