موضوعات کتاب ها

تقطیر – پیشرفت ها از مدلسازی تا کاربرد ها
Distillation - Advances from Modeling to Applications
نام کتاب:

تقطیر – پیشرفت ها از مدلسازی تا کاربرد ها

Distillation - Advances from Modeling to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Sina Zereshki
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نمک زدایی، روند و فن آوری
Desalination, Trends and Technologies
نام کتاب:

نمک زدایی، روند و فن آوری

Desalination, Trends and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Michael Schorr
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


برنامه های کاربردی از گرما سنجی در زمینه شبکه - کالریمتر روبشی تفاضلی، همدما تیتراسیون گرما سنجی و Microcalorimetry
Applications of Calorimetry in a Wide Context - Differential Scanning Calorimetry, Isothermal Titration Calorimetry and Microcalorimetry
نام کتاب:

برنامه های کاربردی از گرما سنجی در زمینه شبکه - کالریمتر روبشی تفاضلی، همدما تیتراسیون گرما سنجی و Microcalorimetry

Applications of Calorimetry in a Wide Context - Differential Scanning Calorimetry, Isothermal Titration Calorimetry and Microcalorimetry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Amal Ali Elkordy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


Advances in Chemical Engineering
پیشرفت ها در مهندسی شیمی
نام کتاب:

Advances in Chemical Engineering

پیشرفت ها در مهندسی شیمی
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Zeeshan Nawaz and Shahid Naveed
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گسترده طیف کنترل کیفیت
Wide Spectra of Quality Control
نام کتاب:

گسترده طیف کنترل کیفیت

Wide Spectra of Quality Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Isin Akyar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت زنجیره تامین - مسیرهای که برای تحقیق و تمرین
Supply Chain Management - Pathways for Research and Practice
نام کتاب:

مدیریت زنجیره تامین - مسیرهای که برای تحقیق و تمرین

Supply Chain Management - Pathways for Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Dilek Onkal
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت زنجیره تامین - دیدگاه جدید
Supply Chain Management - New Perspectives
نام کتاب:

مدیریت زنجیره تامین - دیدگاه جدید

Supply Chain Management - New Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Sanda Renko
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مدیریت زنجیره تامین – کاربرد ها و شبیه سازی
Supply Chain Management - Applications and Simulations
نام کتاب:

مدیریت زنجیره تامین – کاربرد ها و شبیه سازی

Supply Chain Management - Applications and Simulations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Mamun Habib
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت زنجیره تامین
Supply Chain Management
نام کتاب:

مدیریت زنجیره تامین

Supply Chain Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Pengzhong Li
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زنجیره تامین
Supply Chain
نام کتاب:

زنجیره تامین

Supply Chain
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Vedran Kordic
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پروژه های سیگما شش و تجارب شخصی
Six Sigma Projects and Personal Experiences
نام کتاب:

پروژه های سیگما شش و تجارب شخصی

Six Sigma Projects and Personal Experiences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Abdurrahman Cosku
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روند مدیریت بحران
Risk Management Trends
نام کتاب:

روند مدیریت بحران

Risk Management Trends
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Giancarlo Nota
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت ریسک (خطر) در محیط زیست، تولید و اقتصاد
Risk Management in Environment, Production and Economy
نام کتاب:

مدیریت ریسک (خطر) در محیط زیست، تولید و اقتصاد

Risk Management in Environment, Production and Economy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Matteo Savino
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت بحران برای آینده - تئوری و موارد
Risk Management for the Future - Theory and Cases
نام کتاب:

مدیریت بحران برای آینده - تئوری و موارد

Risk Management for the Future - Theory and Cases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Jan Emblemsvag
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تضمین و مدیریت کیفیت
Quality Assurance and Management
نام کتاب:

تضمین و مدیریت کیفیت

Quality Assurance and Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Mehmet Savsar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


برنامه ریزی تولید
Production Scheduling
نام کتاب:

برنامه ریزی تولید

Production Scheduling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Rodrigo da Rosa Righi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کنترل PID، پیاده سازی و تنظیم
PID Control, Implementation and Tuning
نام کتاب:

کنترل PID، پیاده سازی و تنظیم

PID Control, Implementation and Tuning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Tamer Mansour
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روش مدرن برای کنترل کیفیت
Modern Approaches To Quality Control
نام کتاب:

روش مدرن برای کنترل کیفیت

Modern Approaches To Quality Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Ahmed Badr Eldin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 41.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم ساخت
Manufacturing System
نام کتاب:

سیستم ساخت

Manufacturing System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Faieza Abdul Aziz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت و خدمات
Management and Services
نام کتاب:

مدیریت و خدمات

Management and Services
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Mamun Habib
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر