موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  دندریت ها: توسعه و بیماری
Dendrites: Development and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب دندریت ها: توسعه و بیماری

Dendrites: Development and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kazuo Emoto , Rachel Wong , Eric Huang and Casper Hoogenraad
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کالبدشناسی ضروری اعصاب بالینی
Essential Clinical Neuroanatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب کالبدشناسی ضروری اعصاب بالینی

Essential Clinical Neuroanatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Thomas H. Champney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 96.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروپاتی محیطی و درد نوروپاتی
Peripheral Neuropathy & Neuropathic Pain: Into the Light 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروپاتی محیطی و درد نوروپاتی

Peripheral Neuropathy & Neuropathic Pain: Into the Light 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Gerard, M.D. Said
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروپاتی محیطی در عمل بالینی
Peripheral Neuropathies in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروپاتی محیطی در عمل بالینی

Peripheral Neuropathies in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Steven Herskovitz , Stephen Scelsa and Herbert Schaumburg
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب کودکان
Pediatric Neurology
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب کودکان

Pediatric Neurology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Gregory Holmes
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی اعصاب
Lippincott's Pocket Neuroanatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی اعصاب

Lippincott's Pocket Neuroanatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Douglas J. Gould
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب یکپارچه و خود درمانی
Integrative Neuroscience and Personalized Medicine 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب یکپارچه و خود درمانی

Integrative Neuroscience and Personalized Medicine 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Evian Gordon and Stephen Koslow
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی خواب
Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی خواب

Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Himender Makker , Matthew Walker , Hugh Selsick , Bhik Kotecha and Ama Johal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب، آگاهی و معنویت
Neuroscience, Consciousness and Spirituality
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب، آگاهی و معنویت

Neuroscience, Consciousness and Spirituality
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Harald Walach , Stefan Schmidt , Wayne B. Jonas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کاب  نوروفارماکولوژی و فیزیولوژی اعصاب
In Vivo Neuropharmacology and Neurophysiology
نام کتاب:

دانلود کاب نوروفارماکولوژی و فیزیولوژی اعصاب

In Vivo Neuropharmacology and Neurophysiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Athineos Philippu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک ها و پروتکل های 2fMRI
fMRI Techniques and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک ها و پروتکل های 2fMRI

fMRI Techniques and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Massimo Filippi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افق های در حال ظهور در نورومدولاسیون: مرزهای جدید در تحریک مغز و ستون فقرات
Emerging Horizons in Neuromodulation, Volume 107: New Frontiers in Brain and Spine Stimulation
نام کتاب:

دانلود کتاب افق های در حال ظهور در نورومدولاسیون: مرزهای جدید در تحریک مغز و ستون فقرات

Emerging Horizons in Neuromodulation, Volume 107: New Frontiers in Brain and Spine Stimulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Clement Hamani and Elena Moro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلاستیسیته شناختی در اختلالات عصبی
Cognitive Plasticity in Neurologic Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاستیسیته شناختی در اختلالات عصبی

Cognitive Plasticity in Neurologic Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Joseph I Tracy , Benjamin M Hampstead and K. Sathian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی اعصاب بالینی در کودکان: یک رویکرد عملی به کنترل و مدیریت بیماریهای مغز
Clinical Neurophysiology in Pediatrics: A Practical Approach to Neurodiagnostic Testing and Management 1st Editio
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی اعصاب بالینی در کودکان: یک رویکرد عملی به کنترل و مدیریت بیماریهای مغز

Clinical Neurophysiology in Pediatrics: A Practical Approach to Neurodiagnostic Testing and Management 1st Editio
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Gloria Galloway
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتریسیته جانوری
Animal Electricity: How We Learned That the Body and Brain Are Electric Machines
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتریسیته جانوری

Animal Electricity: How We Learned That the Body and Brain Are Electric Machines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Robert B. Campenot
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حواس
The Senses
نام کتاب:

دانلود کتاب حواس

The Senses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Ruth Bjorklund
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زوال عقل
Dementia: A Global Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زوال عقل

Dementia: A Global Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Ennapadam S. Krishnamoorthy , Martin J. Prince and Jeffrey L. Cummings
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از دست دادن ذهن ما: چگونگی اختلال هوش انسانی و سلامت روان با آلودگی محیط زیست
Losing Our Minds: How Environmental Pollution Impairs Human Intelligence and Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب از دست دادن ذهن ما: چگونگی اختلال هوش انسانی و سلامت روان با آلودگی محیط زیست

Losing Our Minds: How Environmental Pollution Impairs Human Intelligence and Mental Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Barbara Demeneix
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیدارشناسی مغز و اعصاب از ترس و تعجب
A Neurophenomenology of Awe and Wonder: Towards a Non-Reductionist Cognitive Science
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیدارشناسی مغز و اعصاب از ترس و تعجب

A Neurophenomenology of Awe and Wonder: Towards a Non-Reductionist Cognitive Science
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Shaun Gallagher , Bruce Janz , Lauren Reinerman , Jörg Trempler and Patricia Bockelman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول نورو IS: سیستم های اطلاعات و مغز
Fundamentals of NeuroIS: Information Systems and the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول نورو IS: سیستم های اطلاعات و مغز

Fundamentals of NeuroIS: Information Systems and the Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: René Riedl and Pierre-Majorique Léger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر